Odhady sklizní - červen 2015

Úroda obilovin a řepky bude dobrá, výnosy nepřekonají loňský rekordní rok

13.07.2015
Kód: 270150-15
 

Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 20. červnu se předpokládá sklizeň základních obilovin ve výši 6 815 tis. tun a řepky ve výši 1 202 tis. tun. Úroda základních obilovin se sníží v porovnání s loňskou nadprůměrnou sklizní o 1 120 tis. tun (14,1 %) a řepky o 335 tis. tun (21,8 %).

Očekávaná sklizeň základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 815 tis. tun je v porovnání s loňskou nadprůměrnou úrodou o 1 120 tis. tun nižší (14,1 %). Meziroční pokles sklizně jde zcela na vrub nižšímu očekávanému výnosu 5,23 t/ha (14,1 %). Snížení hektarového výnosu ve srovnání s loňským rekordním rokem se očekává u všech druhů základních obilovin, zejména pak u ozimého ječmene a ozimé pšenice. Osevní plochy základních obilovin 1 303 tis. ha zůstaly na stejné úrovni jako loni (0,0 %). Významnější pokles výměry byl zaznamenaný u pšenice ozimé, triticale a žita, naopak rozšíření plochy u jarních druhů obilovin. Odhad letošní sklizně základních obilovin je srovnatelný s pětiletým (+0,9 %) i desetiletým průměrem (+1,3 %).

Nejčastěji pěstovanou plodinou na našich polích zůstává i nadále pšenice ozimá, která je osetá téměř na třetině celkové osevní plochy (31,7 %). Odhadovaná sklizeň 4 391 tis. tun je o 832 tis. tun nižší než v roce 2014 (15,9 %). Snížení produkce je dáno především poklesem očekávaného výnosu o 14,7 % na 5,64 t/ha a také mírným meziročním snížením osevní plochy o 1,6 % na 778 tis. ha.

Výměra pšenice jarní se ve srovnání s loňským rokem rozšířila na 52 tis. ha (+14,1 %) a přes předpokládaný pokles hektarového výnosu na 4,37 t (9,9 %) se odhaduje meziroční nárůst sklizně o 2,7 % na 226 tis. tun.

Odhad úrody jarního ječmene 1 245 tis. tun je o 131 tis. tun nižší než sklizeň v loňském roce (9,5 %). Osevní plocha meziročně vzrostla o 5,6 % na 261 tis. ha, zatímco odhadovaný hektarový výnos poklesl o 14,4 % na 4,76 tun.

U ječmene ozimého se letos očekává sklizeň o 15,0 % nižší na úrovni 502 tis. tun. Tento pokles je daný snížením hektarového výnosu o 16,4 % na 4,80 t/ha. Osevní plocha se mírně rozšířila o 1,6 % na 105 tis. ha.

Odhadovaná produkce žita 102 tis. tun je o pětinu nižší než loni (21,0 %). Osevní plocha se v letošním roce meziročně snížila na 22 tis. ha (12,6 %) a je nejnižší v historii jejího sledování. Očekávaný hektarový výnos 4,64 t je o 9,6 % nižší než loňská skutečnost.

Předpokládaná úroda ovsa se ve srovnání s rokem 2014 sníží o 1,8 % na 149 tis. tun. Očekávaný průměrný výnos 3,53 t/ha je o 1,9 % nižší a výměra 42 tis. ha se ve srovnání s loňskou skutečností téměř nezměnila (+0,3 %).

Úroda tritikale se v letošním roce odhaduje na 200 tis. tun (18,1 %). Na poklesu produkce se podílí snížení osevní plochy o 11,6 % na 43 tis. ha a odhadovaného výnosu o 7,4 % na 4,66 t/ha.

Řepkou letos zemědělci oseli 14,9 % z celkové osevní plochy a i když se již druhým rokem její výměry snižují, zůstává po pšenici ozimé druhou nejpěstovanější plodinou. Letošní výměra řepky 366 tis. ha meziročně poklesla o 5,9 % a odhadovaný hektarový výnos 3,28 t je o 17,0 % nižší. Očekávaná sklizeň 1 202 tis. tun je o pětinu nižší než loňská rekordní úroda, meziročně se sklidí o 335 tis. tun řepky méně (21,8 %). Předpokládaná produkce přesto převyšuje o 8,9 % desetiletý průměr, ale ve srovnání s průměrem za posledních 5 let jde díky poklesu osevní plochy o úrodu o 2,7 % nižší.

Podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů plodin za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně - operativní zpráva - k 20. 6. 2015. Informace o velikosti a struktuře osevních ploch jsou zveřejněny v publikaci Soupis ploch osevů - 2015.

 

Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz

Zdroj dat: Odhady sklizně zemědělských plodin, Osevní plochy zemědělských plodin
Termín ukončení sběru dat: 22. 6. 2015
Termín ukončení zpracování: 10. 7. 2015

Navazující publikace: Odhady sklizně - operativní zpráva - k 20. 6. 2015
https://www.czso.cz/csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-2062015
Soupis ploch osevů - 2015

https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-ploch-osevu-2015
Postup zpřesnění: Odhady sklizní - červenec 2015, termín zveřejnění 13. 8 2015

 

  • cskl071315.docx
  • Příloha:
  • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.07.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz