Odhady sklizní - červen 2013

Očekává se dobrá úroda obilovin a rekordní sklizeň řepky

11.07.2013
Kód: r-2102-13
 Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 20. červnu se předpokládá sklizeň základních obilovin ve výši 6 532 tis. tun a řepky ve výši 1 313 tis. tun. Úroda základních obilovin se zvýší v porovnání s loňskou sklizní o 887 tis. tun (+15,7 %), řepky o 204 tis. tun (+18,4 %).

Očekávaná sklizeň základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 532 tis. tun je v porovnání s loňskou podprůměrnou sklizní o 887 tis. tun vyšší. Předpokládaný meziroční nárůst produkce o 15,7 % jde zcela na vrub zvýšení průměrného hektarového výnosu na 5,00 t (+17,1 %), osevní plocha základních obilovin se v porovnání s minulým rokem snížila na 1 306 tis. ha (−1,3 %). Významný pokles plochy byl zaznamenán u všech jarních obilovin. V letošním roce ozimé obiloviny dobře přezimovaly a na rozdíl od předchozího roku nebyly časté jarní přesevy.

Odhadovaná produkce naší nejrozšířenější zemědělské plodiny pšenice ozimé (31,8 % z celkové osevní plochy v ČR) 4 265 tis. tun je téměř o jednu třetinu vyšší než loňská sklizeň (+1 030 tis. tun, +31,8 %). Nárůst produkce je ovlivněn částečně navýšením osevní plochy na 788 tis. ha (+5,7 %), ale především o čtvrtinu vyšším očekávaným výnosem 5,41 t/ha (+24,7 %).
Osevní plocha pšenice jarní se propadla ve srovnání s loňským rokem o 40,9 % na 41 tis. ha a při předpokládaném výnosu 4,28 t/ha (+4,6 %) se odhaduje meziroční pokles sklizně o 38,3 % na 175 tis. tun.

Odhad sklizně jarního ječmene 1 067 tis. tun je o 159 tis. tun nižší než úroda v loňském roce (−12,9 %). Osevní plocha se meziročně snížila o 14,6 % na 243 tis. ha, odhadovaný hektarový výnos se zvýšil na 4,40 t (+2,1 %).
U ječmene ozimého se letos očekává sklizeň meziročně vyšší o 28,1 % na úrovni 500 tis. tun. Obdobně jako u ozimé pšenice došlo meziročně vedle zvýšení osevní plochy o 8,4 % na 106 tis. ha zejména k nárůstu odhadovaného výnosu o 18,3 % na 4,71 t/ha.

Osevní plochy žita se již druhým rokem zvyšují. V letošním roce se pěstuje na 37 tis. ha (+22,7 %) a i přes meziročně nižší předpokládaný hektarový výnos 4,45 t (−7,5 %) se odhadovaná produkce zvýší na 167 tis. tun (+13,5 %).

Předpokládaná úroda ovsa se ve srovnání s rokem 2012 sníží o 15,7 % na 145 tis. tun. Na poklesu produkce se podílí snížení osevní plochy o 14,2 % na 44 tis. ha i očekávaného průměrného výnosu o 1,8 % na 3,33 t/ha.

Úroda tritikale se v letošním roce odhaduje na 212 tis. tun, tj. meziroční nárůst o 11,6 %. Osevní plocha se zvýšila o 5,9 % na 47 tis. ha a odhadovaný průměrný výnos o 5,3 % na 4,54 t/ha.

Řepka, v současnosti po pšenici ozimé naše druhá nejrozšířenější plodina, se v letošním roce pěstuje na rekordní výměře 419 tis. ha (meziročně +4,4 %). Na základě velice dobrého odhadovaného hektarového výnosu 3,13 t (meziročně +13,4 %) lze očekávat i rekordní úrodu ve výši 1 313 tis. tun (meziročně +204 tis. tun, +18,4 %).
Předpokládaná produkce řepky převyšuje o 22,1 % pětiletý průměr a o 40,0 % desetiletý průměr, a to především díky rozšíření osevních ploch (+12,9 %, respektive +28,4 %) a také zvyšujícím se hektarovým výnosům (+8,0 %, respektive +9,6 %).

Podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů plodin za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Prognóza sklizní - operativní zpráva k 20. 6. 2013.
Informace o velikosti a struktuře osevních ploch jsou zveřejněny v publikaci Soupis ploch osevů v České republice k 31. květnu 2013.


Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hrbek, tel. 274 052 331, e-mail: jiri.hrbek@czso.cz
Zdroj dat: výběrové zjišťování ČSÚ u ekonomických subjektů hospodařících na zemědělské půdě
Termín ukončení sběru dat: 20. 6. 2013
Termín ukončení zpracování: 10. 7. 2013
Navazující publikace: Prognóza sklizní – operativní zpráva za červen (obsahuje podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů ovoce a raných brambor - též na /csu/czso/odhady-sklizne-operativni-zprava-k-2062013-gbsj26b7fs
Postup zpřesnění: Další prognózu hektarových výnosů a sklizní vybraných zemědělských plodin podle stavu k 15. 7. 2013 zveřejní Český statistický úřad 13. 8. 2013.  • cskl071113.doc
  • Příloha:
  • Tab. 1 Odhady výnosů a sklizní (vybrané zemědělské plodiny, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.07.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz