Konjunkturální průzkum - duben 2021

Celková důvěra v ekonomiku se zvýšila

26.04.2021
Kód: 070008-21
 

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně zvýšil o 7,7 bodu na hodnotu 94,7, přičemž vzrostly obě jeho složky. Indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil o 7,1 bodu na hodnotu 94,8 a indikátor důvěry spotřebitelů o 9,9 bodu na hodnotu 93,9. Oproti dubnu loňského roku, kdy se naplno projevily dopady první vlny pandemie koronaviru, jsou souhrnný indikátor, podnikatelský indikátor a indikátor důvěry spotřebitelů na vyšší úrovni.

„Předpokládaný růst tempa výrobní činnosti v průmyslu a především očekáváné zlepšení poptávky a ekonomické situace podniků v odvětvích obchodu a služeb, motivované zřejmě avizovaným postupným rozvolňováním ekonomiky, byly zdaleka nejvýznamnějšími faktory růstu dubnové důvěry podnikatelů,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

V odvětví průmyslu se v dubnu důvěra v ekonomiku zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o  6,9  bodu na  hodnotu 102,3. Podíl průmyslových podniků hodnotících svou současnou celkovou poptávku jako nedostatečnou se meziměsíčně snížil. Stav zásob hotových výrobků se oproti březnu téměř nezměnil. Podíl podnikatelů očekávajících pro období příštích tří měsíců růst tempa výrobní činnosti se výrazněji zvýšil. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatečná poptávka, kterou uvedlo přibližně 30 % respondentů, následovaná nedostatkem materiálu a zařízení, jenž limituje 24% respondentů. „Nedostatek materiálu a zařízení označilo za hlavní bariéru růstu produkce vůbec největší procento respondentů od počátku sledování,“ uvedla Silvie Vyplašilová z oddělení konjunkturálních průzkumů. Meziročně je důvěra podnikatelů v průmyslu vyšší. 

Využití výrobních kapacit podniků ve zpracovatelském průmyslu v dubnu dosáhlo téměř 85 %, což je o něco méně než v předchozím čtvrtletí. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami, přibližně stejně jako v lednu, na 12 měsíců.

Z výsledků šetření o investicích, které probíhalo v průběhu března a první poloviny dubna, vyplývá, že podniky ve zpracovatelském průmyslu očekávají v roce 2021, po výrazném poklesu v loňském roce (o 15%), růst investic přibližně na úrovni 11%.

„Očekávané investice by se v tomto roce měly týkat převážně obnovy stávajících výrobních zařízení a rozšíření výrobních kapacit. Méně už pak pořízení nových technologií,“ dodala Silvie Vyplašilová.

Důvěra podnikatelů ve stavebnictví se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 5,5 bodu na  hodnotu 110,9. V dubnu se meziměsíčně zvýšil podíl podnikatelů považujících svou současnou poptávku po  stavebních pracích za nedostatečnou. Zároveň se snížil podíl respondentů očekávajících v příštích třech měsících zvýšení stávajícího počtu zaměstnanců. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatečná poptávka (uvedlo přibližně 32 % respondentů) a  nedostatek zaměstnanců (uvedlo přibližně 25 % respondentů). Oproti dubnu 2020 je ovšem důvěra ve stavebnictví vyšší.

V odvětví obchodu se důvěra podnikatelů zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 8,0 bodu na hodnotu 94,9. Ve srovnání s březnem se zvýšil podíl podnikatelů hodnotících celkovou ekonomickou situaci jako dobrou. Zároveň se výrazně zvýšil podíl podnikatelů očekávajících zlepšení své ekonomické situace v období příštích tří měsíců. A k mírnému zvýšení došlo i u stavu zásob zboží na  skladech. V meziročním srovnání je důvěra podnikatelů v obchodě vyšší.

Důvěra podnikatelů ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se zvýšila. Indikátor důvěry v dubnu vzrostl o 8,6 bodu na hodnotu 85,4. Hodnocení současné ekonomické situace podniků ve službách se v meziměsíčním srovnání zlepšilo. Podíl respondentů negativně hodnotících současnou celkovou poptávku se oproti březnu výrazně snížil. Zároveň se výrazně zvýšil podíl podnikatelů očekávajících zlepšení poptávky po službách v období příštích tří měsíců. Nejvíce respondentů ve službách (36 %) uvedlo jako hlavní bariéru růstu produkce ostatní bariéry, související pravděpodobně s preventivními opatřeními proti šíření nemoci covid-19. Druhou nejvýznamnější bariérou byla nedostatečná poptávka (uvedlo přibližně 33 % respondentů). Ve srovnání s dubnem loňského roku je důvěra ve vybraných službách vyšší.

V dubnu se důvěra v ekonomiku mezi spotřebiteli po tříměsíčním poklesu zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 9,9 bodu na hodnotu 93,9. Podíl respondentů očekávajících pro období příštích dvanácti měsíců zhoršení celkové ekonomické situace se po třech měsících snížil. Obavy z růstu nezaměstnanosti sice poklesly, ale podíl spotřebitelů očekávajících její zvýšení zůstává vysoko nadprůměrný. Obavy spotřebitelů ze zhoršení vlastní finanční situace se oproti březnu téměř nezměnily. Vzrostl ale počet respondentů, kteří předpokládají, že v následujících dvanácti měsících uspoří nějaké finanční prostředky. Obavy z růstu cen jsou stále vysoké. Meziročně je důvěra spotřebitelů vyšší.

***

Sběr dat za podnikatelskou i spotřebitelskou část konjunkturálních průzkumů probíhal v období od 1. do 19. dubna 2021.

_________________ 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Juraj Lojka, ředitel odboru koordinace podnikových statistik a konjunkturálních průzkumů, tel. 731439291, e-mail: juraj.lojka@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů, tel. 604815440, e-mail:  jiri.obst@czso.cz
Metoda získání dat: Konjunkturální zjišťování ČSÚ, Spotřebitelský barometr Data Collect (https://www.datacollect.cz)
Termín ukončení sběru dat: 19. 4. 2021
Termín zveřejnění další RI: 24. 5. 2021
Podrobné časové řady sald jednotlivých ukazatelů, sald a bazických indexů indikátorů důvěry dle odvětví: https://www.czso.cz/csu/czso/kpr_cr

Konjunkturální a spotřebitelské průzkumy jsou spolufinancovány granty Evropské komise DG ECFIN.

 • ckpr042621.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indikátory důvěry – salda indikátorů důvěry, bazické indexy
 • Graf 1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2003–2021)
 • Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2003–2021)
 • Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2003–2021)
 • Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno, bazické indexy (2007–2021)
 • Graf 4 Využití výrobních kapacit ve zpracovatelském průmyslu (2003–2021)
 • Graf 5 Bariéry růstu produkce v průmyslu (2005–2021)
 • Graf 6 Bariéry růstu produkce ve stavebnictví (2005–2021)
 • Graf 7 Bariéry růstu produkce ve vybraných odvětvích služeb (2005–2021)
 • Vyjádření Jiřího Obsta, vedoucího oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Silvie Vyplašilové z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Doplnění vyjádření Silvie Vyplašilové z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 26.04.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz