Indexy cen výrobců - říjen 2016

Ceny výrobců opět meziměsíčně vzrostly

16.11.2016
Kód: 011047-16
 

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 2,9 %, průmyslových výrobců o 0,5 %, stavebních prací o 0,1 % a tržních služeb o 0,3 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 3,8 % a průmyslových výrobců o 1,7 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 1,2 % a tržních služeb o 0,3 %.

 

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 2,9 %. Vzrostly ceny mléka o 3,8 %, vajec o 2,8 %, prasat jatečných o 2,5 % a olejnin o 2,2 %. Klesly ceny ovoce o 11,1 %, čerstvé zeleniny o 5,3 %, dále drůbeže o 2,0 % a brambor o 1,8 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,5 %. Zvýšily se zejména ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,8 % (z toho ceny mléčných výrobků o 2,1 %) a chemických látek a výrobků o 0,3 %. Snížily se pouze ceny základních farmaceutických výrobků o 0,4 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se nezměnily.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,3 %. Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 2,8 %, ceny za služby v oblasti zaměstnání o 1,7 % a ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování o 1,6 %. Nižší byly ceny za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu, a to o 0,4 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,1 %.

 

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 3,8 % (v září o 3,4 %). Cenyrostlinné výrobě se snížily o 4,3 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 30,1 %, brambor o 14,6 % a obilovin o 14,3 %. Snížily se také ceny ovoce o 7,9 % a olejnin o 2,0 %. V živočišné výrobě byly nižší ceny o 3,0 %. Klesly ceny mléka o 9,9 %, vajec o 9,2 % a drůbeže o 6,3 %. Vyšší byly ceny jatečných prasat, a to o 11,4 %.

Ceny průmyslových výrobců byly nižší o 1,7 % (v září o 2,4 %). Snížily se ceny těžby a dobývání o 5,2 %, elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 4,1 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 1,9 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku klesly o 1,0 %, z toho mléčných výrobků o 3,0 %. Vzrostly ceny vody, její úpravy a rozvodu o 1,6 % a ceny v oddílu nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 0,6 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 3,7 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,2 % (v září po zpřesnění o 1,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 0,5 % (v září o 0,7 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,3 % (stejně jako v září). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 1,5 % a ceny za služby v oblasti zaměstnání o 7,5 %. Ceny za služby v pozemní dopravě klesly o 0,6 % a za pojištění, zajištění a penzijní financování o 2,0 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,2 % (v září stagnovaly).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v září 2016*

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v září meziměsíčně vyšší o 0,2 % (v srpnu byly nižší o 0,2 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Nizozemsku o 2,0 %. V Polsku ceny vzrostly o 0,4 %,  v České republice a na Slovensku shodně o 0,3 %. V Rakousku se ceny nezměnily. Nejvíce klesly ceny v Německu o 0,2 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v září nižší o 1,1 % (v srpnu o 1,5 %). Nejvíce klesly ceny v Lucembursku o 7,1 %. Na Slovensku byly ceny nižší o 3,3 %, v České republice o 2,4 %, v Rakousku o 2,0 % a v Německu o 1,4 %.  V Polsku ceny vzrostly o 0,7 %. Nejvíce se zvýšily ceny ve Velké Británii o 1,8 %.

* předběžná data

 

* * *

 Informace k revizi indexu cen průmyslových výrobců

V současné době se připravuje revize výpočtu indexů cen průmyslových výrobců, ve které dojde ke změně z původní váhové struktury odvozené z tuzemských tržeb roku 2010 na novou váhovou strukturu odpovídající tuzemským tržbám roku 2015. Dojde k mírné obměně vah na úrovni některých agregací klasifikace CZ-CPA na trojmístné a čtyřmístné úrovni a k řadě změn ve výběru respondentů a reprezentantů. Nedochází však k žádné zásadní změně v metodice výpočtu indexů.

 

Od ledna 2017 bude základní časová řada bazických indexů průměr 2005 = 100 nahrazena časovou řadou průměr 2015 = 100. Cenové indexy vypočítávané k  základu prosinec 2010 = 100 budou nahrazeny indexy s novým cenovým základem prosinec 2015 = 100. Takto vypočtené indexy budou od čtyřmístné úrovně CZ-CPA (a výše) váhového schématu řetězeny k indexům o základu průměr roku 2015 = 100 a indexům o základu průměr roku 2005 = 100, čímž bude zajištěno pokračování dosavadních časových řad. Časová řada s indexním základem prosinec 2005 = 100 bude k prosinci 2016 ukončena. Odvozené indexy (meziměsíční, meziroční, podíl klouzavých průměrů) budou počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100.

 

Zveřejnění cenových indexů za leden 2017 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů 2017 o jeden týden na 22. února 2017.

_______________________ 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 16 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 16 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 16 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 16 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 12. 2016

 

 

  • cipc111616.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
  • Tab. 3 Rozklad přírůstku Indexu cen průmyslových výrobců v procentních bodech
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz