Indexy cen výrobců - listopad 2016

Meziroční pokles cen průmyslových a zemědělských výrobců se zmírnil

16.12.2016
Kód: 011047-16
 

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců snížily o 1,3 %. Vzrostly ceny průmyslových výrobců o 0,1 %, stavebních prací o 0,2 % a tržních služeb o 0,1 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 3,6 % a průmyslových výrobců o 1,3 %. Ceny stavebních prací byly vyšší o 1,2 % a tržních služeb o 0,3 %.

Meziměsíční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců se snížily o 1,3 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 6,2 %, ovoce o 2,8 % a prasat jatečných o 1,9 %. Vzrostly ceny mléka o 5,6 %, vajec o 2,8 %, olejnin o 1,2 % a drůbeže o 0,5 %. 

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,4 %, z toho ceny mléčných výrobků o 4,4 %. Vzrostly ceny elektrických zařízení o 0,5 %. Klesly pouze ceny základních farmaceutických výrobků o 0,9 % a ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,2 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,5 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se zvýšily o 0,1 %. Vzrostly ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování o 1,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby stagnovaly.

Meziroční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 3,6 % (v říjnu o 3,8 %). Cenyrostlinné výrobě se snížily o 4,9 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 28,0 %, brambor o 15,0 % a obilovin o 13,6 %. Snížily se také ceny ovoce o 7,5 % a olejnin o 2,5 %. V živočišné výrobě byly nižší ceny o 1,4 %. Klesly ceny mléka o 7,0 %, vajec o 8,9 % a drůbeže o 3,0 %. Vyšší byly ceny jatečných prasat, a to o 11,0 %.

Ceny průmyslových výrobců byly nižší o 1,3 % (v říjnu o 1,7 %). Snížily se ceny těžby a dobývání o 5,3 %, elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 4,1 % a chemických látek a výrobků o 2,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku klesly o 0,3 %. Vzrostly ceny vody, její úpravy a rozvodu o 1,6 % a ceny v oddílu nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 0,7 %. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 3,3 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,2 % (stejně jako v říjnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly nižší o 0,1 % (v říjnu o 0,5 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,3 % (stejně jako v říjnu). Vzrostly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 1,7 %, ceny za poštovní a kurýrní služby o 5,6 % a ceny za služby v oblasti zaměstnání o 5,1 %. Ceny za pojištění, zajištění a penzijní financování klesly o 0,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,1 % (v říjnu o 0,2 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v říjnu 2016*
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v říjnu meziměsíčně vyšší o 1,0 % (v září o 0,1 %). Nejvíce vzrostly ceny v Estonsku o 3,3 %. V Německu a Polsku se ceny zvýšily o 0,7 %,  v Rakousku o 0,6 %, v České republice o 0,5 % a na Slovensku o 0,4 %. Nejvíce se snížily ceny v Lotyšsku o 0,8 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v říjnu vyšší o 0,2 % (v září byly nižší o 1,1 %). Nejvíce se zvýšily ceny ve Velké Británii o 4,5 %. V Polsku ceny vzrostly o 1,3 %. Na Slovensku byly ceny nižší o 2,9 %, v České republice o 1,7 %, v Rakousku o 1,0 % a v Německu o 0,4 %.  Nejvíce klesly ceny v Lucembursku o 7,3 %.

 

* * *

Informace k revizi indexu cen průmyslových výrobců
V současné době se připravuje revize výpočtu indexů cen průmyslových výrobců, ve které dojde ke změně z původní váhové struktury odvozené z tuzemských tržeb roku 2010 na novou váhovou strukturu odpovídající tuzemským tržbám roku 2015. Dojde k mírné obměně vah na úrovni některých agregací klasifikace CZ-CPA na trojmístné a čtyřmístné úrovni a k řadě změn ve výběru respondentů a reprezentantů. Nedochází však k žádné zásadní změně v metodice výpočtu indexů.

Od ledna 2017 bude základní časová řada bazických indexů průměr 2005=100 nahrazena časovou řadou průměr 2015=100. Cenové indexy vypočítávané k  základu prosinec 2010 = 100 budou nahrazeny indexy s novým cenovým základem prosinec 2015 = 100. Takto vypočtené indexy budou od čtyřmístné úrovně CZ-CPA (a výše) váhového schématu řetězeny k indexům o základu průměr roku 2015 = 100 a indexům o základu průměr roku 2005 = 100, čímž bude zajištěno pokračování dosavadních časových řad. Časová řada s indexním základem prosinec 2005 = 100 bude k prosinci 2016 ukončena. Odvozené indexy (meziměsíční, meziroční, podíl klouzavých průměrů) budou počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100.

Ze sledování a z publikování budou vyřazeny tyto trojmístné agregace:
CB 131 – Textilní vlákna a příze
CC 182 – Rozmnožování nahraných nosičů

Zveřejnění cenových indexů za leden 2017 bude posunuto v souladu s Katalogem produktů 2017 o jeden týden na 22. února 2017. 

_________________
* předběžná data

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail:
jiri.sulc@czso.cz

Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail:
miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 16 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 16 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 16 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 16 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 16. 1. 2017

  • cipc121616.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
  • Tab. 3 Rozklad přírůstku Indexu cen průmyslových výrobců v procentních bodech
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.12.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz