Indexy cen výrobců - listopad 2014

Pokles cen průmyslových výrobců v důsledku propadu cen ropy

16.12.2014
Kód: 011047-14
 

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 0,5 % a stavebních prací o 0,1 %. Ceny tržních služeb se nezměnily, ceny průmyslových výrobců klesly o 0,6 %. Meziročně byly nižší ceny zemědělských výrobců o 6,1 % a průmyslových výrobců o 1,7 %. Ceny stavebních prací a tržních služeb byly shodně vyšší o 0,8 %. 

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,5 %. Vzrostly ceny vajec o 5,1 % a brambor o 1,9 %. Ceny čerstvé zeleniny klesly o 17,8 %, prasat jatečných o 5,6 % a obilovin o 1,6 %.

Ceny průmyslových výrobců klesly o 0,6 %. Výrazně se snížily ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 6,6 %. Ceny chemických látek a výrobků klesly o 3,2 % a potravinářských výrobků o 0,5 %. Z cen potravinářských výrobků byly nižší zejména ceny masa a masných výrobků o 1,0 %, ostatních potravinářských výrobků o 1,6 % a rostlinných a živočišných olejů a tuků o 1,3 %. Vzrostly ceny pryžových a plastových a ostatních nekovových minerálních výrobků o 0,5 %, obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,4 % a dopravních prostředků o 0,2 %. 

Ceny stavebních prací (dle odhadů) vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,4 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se nezměnily. Zvýšily se ceny za vydavatelské služby o 0,4 %, ceny za služby v oblasti zaměstnání klesly o 0,5 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,1 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 6,1 % (v říjnu o 3,9 %). V rostlinné výrobě se snížily ceny o 8,6 %. Klesly ceny brambor o 40,7 %, ovoce o 22,8 %, čerstvé zeleniny o 18,6 %, olejnin o 9,6 % a obilovin o 7,4 %. V živočišné výrobě ceny klesly poprvé po osmnácti měsících o 2,8 % v důsledku poklesu cen jatečných prasat o 13,4 % a drůbeže o 3,5 %. Ceny mléka se zvýšily o 0,4 %, skotu o 1,6 % a vajec o 13,0 %. 

Ceny průmyslových výrobců se snížily o 1,7 % (v říjnu o 0,3 %). Pokles cen v úhrnu byl ovlivněn především snížením cen elektřiny, plynu a páry o 8,9 % a cen v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů o 8,2 %. Ceny těžby a dobývání byly nižší o 2,3 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 1,6 %. Z cen potravinářských výrobků se nejvíce snížily ceny mlýnských a škrobárenských výrobků o 4,1 %, ostatních potravinářských výrobků o 3,8 %, mléčných výrobků o 3,3 % a masa a masných výrobků o 1,9 %. Vzrostly ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,5 %, dřeva, papíru a tisku o 2,9 % a dopravních prostředků o 1,4 %. 
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce snížily ceny energií o 7,6 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,8 % (stejně jako v říjnu). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 1,1 % (v říjnu o 1,3 %). 

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,8 % (stejně jako v říjnu). Vzrostly ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 7,3 %, za pojištění o 3,0 % a ceny v pozemní a potrubní dopravě o 1,2 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu, a to o 3,7 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,3 % (v říjnu o 1,2 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v říjnu 2014* 

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v říjnumeziměsíčně snížily o 0,5 % (v září se zvýšily o 0,1 %). Ze zemí, za které jsou data k dispozici, se nejvíce snížily ceny v Dánsku o 2,3 %, v Estonsku, v Řecku a ve Spojeném království shodně o 1,4 %. V Polsku ceny klesly o 0,6 %, v České republice o 0,4 %, na Slovensku o 0,3 % a v Německu a v Rakousku shodně o 0,2 %. Ceny se zvýšily pouze v Bulharsku o 1,3 %, v Belgii o 0,5 % a ve Švédsku 0,3 %. 

Meziročně se ceny v EU28 v říjnu snížily o 1,5 % (v září o 1,6 %). Nejvíce klesly ceny v Litvě o 5,2 %, v Dánsku o 4,5 % a na Slovensku o 4,0 %. V Polsku se ceny snížily o 1,5 %, v Rakousku o 1,4 %, v Německu o 1,0 % a v České republice o 0,3 %. Ceny vzrostly pouze v Bulharsku o 0,8 %, v Rumunsku o 0,5 % a ve Švédsku o 0,1 %.

* předběžná data


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail:jiri.mrazek@czso.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail:miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 14 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011039 - 14 Indexy cen výrobců - základní informace 
011044 - 14 Indexy cen průmyslových výrobců 
011045 - 14 Indexy cen zemědělských výrobců 
011046 - 14 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře 
Dokumenty na internetu: http://www.czso.cz/csu/czso/katalog-produktu

Termín zveřejnění další RI: 16. 1. 2015

  • cipc121614.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací - odhady (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz