Indexy cen výrobců - leden 2023

Ceny průmyslových výrobců v lednu meziměsíčně výrazně vzrostly

28.02.2023
Kód: 011047-23
 

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců vzrostly o 1,7 % a meziročně o 25,5 %. Ceny průmyslových výrobců se zvýšily meziměsíčně o 5,8 % a meziročně byly vyšší o 19,0 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,6 % a meziročně o 11,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně snížily o 0,3 % a meziročně vzrostly o 6,3 %.

„Ceny průmyslových výrobců v lednu proti prosinci rostly téměř o 6 %. Meziročně se ceny v průmyslu zvýšily o 19 %, kde největší vliv měly ceny energií, které vzrostly o více než 34 %. Meziročně byly ceny elektřiny vyšší téměř o 36 %, uhlí o 82 % a cena vody se zvýšila o více než 16 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně zvýšily o 1,7 %. Vzrostly ceny brambor o 8,2 %, vajec o 7,9 %, ovoce o 6,1 %, zeleniny o 4,3 %, prasat o 2,5 % a mléka o 2,2 %. Klesly ceny olejnin o 3,9 %, drůbeže o 1,8 % a obilovin o 2,1 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 25,5 % (v prosinci o 27,9 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 17,7 %. Vyšší byly ceny brambor o 43,1 %, zeleniny o 39,1 % a obilovin o 27,5 %. Ceny ovoce klesly o 7,4 % a olejnin o 2,2 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 37,8 %, což je historicky nejvyšší meziroční růst. Vzrostly ceny vajec o 82,7 %, prasat o 51,0 %, drůbeže o 29,1 %, mléka o 36,4 % a skotu o 19,7 %.

Meziměsíčně se ceny průmyslových výrobců zvýšily o 5,8 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 17,3 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 19,0 %. Ceny černého a hnědého uhlí byly vyšší o 65,5 %, přírodní vody, úpravy, rozvodu a obchodu s vodou o 16,3 %, oprav, údržby a instalace strojů a zařízení o 5,5 %, chemických látek o 5,4 %, ostatních nekovových minerálních výrobků o 4,6 % a potravinářských výrobků o 1,3 %. Ceny průmyslových výrobců meziročně vzrostly o 19,0 % (v prosinci o 20,1 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se zvýšily o 35,7 %, černého a hnědého uhlí a lignitu o 82,0 %, přírodní vody, úpravy, rozvodu a obchodu s vodou o 16,3 %, potravinářských výrobků o 29,1 % a motorových vozidel o 6,2 %. Vzrostly také ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny energií o 34,2 % a zboží krátkodobé spotřeby o 22,7 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 13,3 % (v prosinci o 13,5 %).

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,6 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 1,8 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 11,4 % (v prosinci po zpřesnění o 12,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 14,3 % (v prosinci o 15,8 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně klesly o 0,3 % v důsledku snížení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 22,7 % a služeb v pozemní dopravě o 0,7 %. Zvýšily se ceny za služby související se stavbami a úpravou krajiny o 9,8 %, za informační služby o 8,3 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 2,7 % a za služby v oblasti programování o 2,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 1,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 6,3 % (v prosinci o 7,3 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 27,6 %, za služby v oblasti programování o 9,1 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 5,5 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 6,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 6,3 % (v prosinci o 6,7 %).


Ceny průmyslových výrobců v EU – prosinec 2022 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v prosinci meziměsíčně vzrostly o 1,2 % (v listopadu klesly o 0,9 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Irsku, a to o 43,2 %. V Polsku byly ceny vyšší o 1,2 % a v Rakousku o 0,2 %. V Německu se ceny snížily o 0,4 %, v Česku o 1,1 % a na Slovensku o 2,5 %. Nejvíce klesly ceny v Portugalsku o 3,2 % a v Chorvatsku o 2,6 %. V prosinci meziročně vzrostly ceny v EU o 25,2 % (v listopadu o 27,4 %). Ceny se zvýšily ve všech zemích EU, ale především v Maďarsku o 62,7 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 34,1 %, v Polsku o 27,9 %, v Německu o 22,4 %, v Česku o 20,1 % a v Rakousku o 19,6 %.

* * *

Informace k revizi indexu cen zemědělských výrobců

V průběhu roku 2022 proběhla standardní komplexní revize výpočtu indexů cen zemědělských výrobců. Cenové indexy zemědělských výrobců jsou od ledna 2023 počítány na nových váhových schématech, založených na struktuře průměrů tržeb za roky 2019, 2020 a 2021. Indexy jsou počítány k novému cenovému a indexnímu základu průměr roku 2020 = 100. Zveřejněné indexy za roky 2020, 2021 a 2022 byly zrevidovány.
Řada se základem průměr roku 2015 = 100 byla ukončena.


Informace k revizi indexu cen průmyslových výrobců

Byla dokončena revize výpočtu indexů cen průmyslových výrobců, ve které došlo ke změně z původní váhové struktury odvozené z tuzemských tržeb roku 2015 na novou váhovou strukturu odpovídající tuzemským tržbám roku 2021. Došlo k mírné obměně vah na úrovni některých agregací klasifikace CZ-CPA na trojmístné a čtyřmístné úrovni a k řadě změn ve výběru respondentů a reprezentantů. Základní časová řada bazických indexů se základem průměr 2015 = 100 nadále pokračuje. Cenové indexy vypočítávané k základu prosinec 2015 = 100 jsou nahrazeny indexy s novým cenovým základem prosinec 2021 = 100. Takto vypočtené indexy jsou od čtyřmístné úrovně CZ-CPA (a výše) váhového schématu řetězeny k indexům o základu průměr roku 2015 = 100, čímž je zajištěno pokračování dosavadní časové řady. Z časové řady se základem průměr 2015 = 100 je spočtena časová řada se základem průměr 2021 = 100. Výpočet časových řad k základům průměr roku 2005 = 100  a průměr roku 2010 = 100 byl v prosinci 2022 ukončen.

Ze sledování a z publikování jsou vyřazeny tyto agregace:
CA 12 – Tabákové výrobky, vč. subdodavatelských prací
CB 151 – Činěné a upravené usně (vyčiněné kůže); vč. subdodavatelských prací
CH 253 – Parní kotle, kromě kotlů k ústřednímu topení, vč. subdodavatelských prací
Jsou vyřazeny všechny subsekce CA až CM, které již nejsou součástí klasifikace.

_________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 23 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 23 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 23 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 23 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2023

 • cipc022823.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015=100)
 • Vyjádření Vladimíra Klimeše, vedoucího oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 28.02.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz