Indexy cen výrobců - leden 2017

Meziroční růst cen průmyslových výrobců

28.02.2017
Kód: 011047-17
 

Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců zvýšily o 0,5 %, průmyslových výrobců o 0,7 %, stavebních prací o 0,1 %. Ceny tržních služeb klesly o 0,3 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců nižší o 3,0 %. Ceny  průmyslových výrobců byly vyšší o 2,1 %, stavebních prací o 1,2 % a tržních služeb o 0,4 %.

Meziměsíční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,5 %. Vzrostly ceny mléka o 5,6 %, drůbeže o 5,3 %, ovoce o 4,7 % a čerstvé zeleniny o 3,0 %. Ceny brambor klesly o 4,0 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,7 %. Zvýšily se především ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků vzrostly o 4,1 % a ceny v oddílu těžby a dobývání o 2,3 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,4 %. Ceny v oddílu elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu se snížily o 1,0 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou klesly o 1,9 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se zvýšily o 0,5 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 0,3 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 6,5 %, za služby v oblasti zaměstnání o 2,7 % a za služby v oblasti telekomunikací o 0,4 %. Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 2,7 % a za vydavatelské služby o 1,0 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %.


Meziroční srovnání:
Ceny zemědělských výrobců byly nižší o 3,0 % (v prosinci o 4,7 %). Cenyrostlinné výrobě se snížily o 10,2 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 36,1 %, brambor o 24,6 %, obilovin o 12,8 % a olejnin o 2,2 %. Ceny ovoce byly vyšší o 6,6 %. V živočišné výrobě se ceny zvýšily o 5,0 % v důsledku růstu cen jatečných prasat o 17,7 %. Dále byly vyšší ceny mléka o 1,9 %, skotu o 0,8 %. Ceny vajec a drůbeže vzrostly shodně o 0,5 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 2,1 %, a to poprvé od prosince 2013 (v prosinci 2016 se snížily o 0,4 %). Nejvýznamněji vzrostly ceny v oddílu koksu a rafinovaných ropných produktů. Zvýšily se ceny v oddílu nábytku a ostatních výrobků zpracovatelského průmyslu o 2,5 %, těžby a dobývání o 2,3 % a vody, její úpravy a rozvodu o 2,1 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku byly vyšší o 0,5 %, z toho ceny mléčných výrobků o 3,7 %. Klesly ceny v oddílu elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,1 % a v oddílu dopravních prostředků o 0,9 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně ceny energií zvýšily o 6,7 % a klesly ceny zboží dlouhodobé spotřeby o 0,3 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 1,2 % (stejně jako v prosinci). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,6 % (v prosinci o 0,3 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 0,4 % (v prosinci o 0,2 %). Vzrostly ceny za poštovní a kurýrní služby o 8,4 % a za pojištění, zajištění a penzijní financování o 1,0 %. Ceny za služby v pozemní a potrubní dopravě byly nižší o 0,6 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 0,3 % (v prosinci o 0,2 %).

 

Ceny průmyslových výrobců v EU – v prosinci 2016*
V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v prosinci meziměsíčně vyšší o 0,9 % (v listopadu o 0,2 %). Nejvíce vzrostly ceny v Řecku (o 2,7 %). V Polsku ceny se ceny zvýšily o 1,4 %, v České republice, v Rakousku a na Slovensku shodně o 0,5 % a v Německu o 0,3 %. Nejvíce se snížily ceny v Estonsku (o 0,6 %).

Meziročně byly ceny v EU28 v prosinci vyšší o 2,4 % (v listopadu o 0,7 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Belgii (o 8,0 %). V Polsku vzrostly ceny o 4,0 %, v Německu o 0,8 % a v Rakousku o 0,5 %. Na Slovensku byly ceny nižší o 1,8 % a v České republice o 0,4 %.  Nejvíce klesly ceny v Lucembursku (o 6,1 %).

 

* předběžná data

* * *

Informace k revizi indexu cen průmyslových výrobců
Na základě standardní revize výpočtu cenových indexů jsou od ledna 2017 indexy cen průmyslových výrobců počítány na nových vahách za rok 2015.
Dosavadní technické (primární) indexy počítané k cenovému základu prosinec 2010 = 100 byly nahrazeny novými technickými indexy s cenovým základem prosinec 2015 = 100. Takto vypočtené indexy jsou následně od úrovně čtyřmístné klasifikace CZ-CPA výše řetězeny k novému bazickému indexu o základu průměr roku 2015 = 100 a ke stávajícímu bazickému indexu o základu průměr roku 2005 = 100, čímž je zajištěno pokračování současných časových řad. Řetězícím obdobím je prosinec 2016.
Zdrojem pro výpočet odvozených indexů (meziměsíční, meziroční a klouzavý) je bazický index o základu průměr roku 2015 = 100. Výpočet indexů se základem prosinec 2005 = 100 byl v prosinci 2016 ukončen. Podrobnější informace je uvedena na internetových stránkách
ČSÚ.

_____________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,
e-mail:
jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek,
oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,
e-mail:
miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace: 011041 - 17 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 17 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 17 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 17 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 3. 2017

  • cipc022817.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
  • Tab. 3 Rozklad přírůstku Indexu cen průmyslových výrobců v procentních bodech
  • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2005)
  • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2010)
  • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 28.02.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz