Indexy cen výrobců - leden 2013

Růst cen energií a potravin

22.02.2013
Kód: r-7001-13
 
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 2,3 %, průmyslových výrobců o 1,1 % a stavebních prací o 0,1 %. Ceny tržních služeb se nezměnily.
Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 15,4 %, průmyslových výrobců o 1,4 %. Nižší byly ceny stavebních prací o 0,7 % a tržních služeb o 1,5 %.

Meziměsíční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců vzrostly o 2,3 %. Zvýšily se ceny mléka o 2,2 %, obilovin o 2,8 % a zeleniny o 5,4 %. Klesly ceny drůbeže o 0,7 %, vajec o 2,4 %, prasat o 2,6 %, olejnin o 3,9 % a ovoce o 4,9 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 1,1 %. Nejvýznamněji se zvýšily ceny elektřiny, plynu a páry o 3,7 % a ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,9 %, z toho ceny průmyslových krmiv o 3,4 % a nápojů o 1,8 %. Ceny vody, její úpravy a rozvodu vzrostly o 5,7 % a těžby a dobývání o 2,5 %. Snížily se pouze ceny koksu a rafinovaných ropných produktů o 0,2 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,1 %.

Ceny stavebních prací (dle odhadů) se zvýšily o 0,1 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,5 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se nezměnily. Vzrostly ceny za informační služby o 2,2 % a ceny podpůrných služeb v dopravě o 1,7 %. Ceny za reklamní služby a průzkum trhu klesly o 3,6 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,2 %.

Meziroční srovnání:

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 15,4 % (v prosinci o 13,8 %). V rostlinné výrobě vzrostly ceny o 29,4 %, zvýšily se ceny zeleniny o 55,6 %, brambor o 42,6 %, obilovin o 38,0 % a olejnin o 15,0 %. Ceny ovoce stouply o 3,6 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 1,7 %. Zvýšily se ceny vajec o 19,4 % a skotu o 9,8 %. Ceny drůbeže byly vyšší o 7,9 %, prasat o 6,5 %. Ceny mléka klesly o 6,7 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 1,4 % (v prosinci o 1,2 %). Největší vliv na výši celkové cenové hladiny měl růst cen elektřiny, plynu a páry o 3,7 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 3,9 %. Vzrostly především ceny průmyslových krmiv o 24,0 % a masa a masných výrobků o 5,5 %. Vyšší byly ceny chemických látek a výrobků o 8,4 % a vody, její úpravy a rozvodu o 5,9 %. Snížily se ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 2,2 %, těžby a dobývání o 2,7 % a koksu a rafinovaných ropných produktů o 0,8 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny zboží krátkodobé spotřeby o 2,0 %, klesly pouze ceny zboží dlouhodobé spotřeby o 0,3 %.

Ceny stavebních prací byly dle odhadů nižší o 0,7 % (v prosinci po zpřesnění o 0,9 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 0,7 % (v prosinci o 0,4 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly nižší o 1,5 % (v prosinci o 1,9 %). Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 13,5 %, za architektonické a inženýrské služby o 2,5 % a za telekomunikační služby o 0,8 %. Vyšší byly ceny za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování, o 2,7 % a za informační služby o 3,2 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly nižší o 0,3 % (v prosinci o 0,4 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – v prosinci 2012*

V zemích Evropské unie (EU27), podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v prosinci meziměsíčně klesly o 0,2 % (stejně jako v listopadu). Ve většině zemí, za které jsou data k dispozici, došlo k poklesu cen vyjma Belgie a Švédska, kde ceny vzrostly shodně o 1,2 % a Finska o 0,2 %. Ceny se nejvíce snížily v Bulharsku o 1,0 %, v Dánsku o 0,8 % a na Kypru o 0,7 %. V Rakousku ceny klesly o 0,6 %, v Polsku a na Slovensku shodně o 0,4 %, v České republice a v Německu shodně o 0,3 %.

Meziročně ceny v EU27 vzrostly v prosinci o 1,9 % (v listopadu také o 1,9 %). Ceny se nejvíce zvýšily v Belgii o 6,4 %, v Bulharsku o 5,4 % a v Dánsku o 4,9 %. Na Slovensku ceny vzrostly o 3,8 %, v Německu o 1,5 %, v České republice o 1,2 %, v Polsku o 0,6 % a v Rakousku o 0,1 %. Pokles cen zaznamenán nebyl.

* předběžná data

Informace ke standardní revizi výpočtu indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb.

Cenové indexy zemědělských výrobců jsou od ledna 2013 počítány na nových váhových schématech odvozených od průměru tržeb za roky 2009, 2010 a 2011. Indexy jsou počítány k novému základu průměr roku 2010 = 100. Zrevidovaná časová řada cenových indexů za roky 2010, 2011 a 2012 je současně publikována se zpětnou platností ve své první porevizní publikaci za leden 2013, která bude zveřejněna 1. 3. 2013. Tato nová časová řada bazických indexů má jediný základ, průměr roku 2010. Podrobnější informace je uvedena na internetových stránkách ČSÚ.

Cenové indexy tržních služeb jsou od ledna 2013 počítány na nových vahách, založených na struktuře tržeb roku 2011. Nově vypočtené indexy k základu průměr roku 2011 = 100 byly řetězeny ke stávajícímu cenovému základu průměr roku 2005 = 100, čímž je zajištěno pokračování dosavadních časových řad indexů. Podrobnější informace je uvedena na internetových stránkách ČSÚ.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 24. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 15. k. d. sledovaného měsíce / 7. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 45. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 700144 - 13 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
7003 - 13 Indexy cen výrobců - základní informace
700444 - 13 Indexy cen průmyslových výrobců
700544 - 13 Indexy cen zemědělských výrobců
700844 - 13 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu: /csu/czso/1-ep-7
/csu/czso/katalog-produktu
Termín zveřejnění další RI: 15. 3. 2013  • cipc022213.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Ceny výrobců (indexy)
  • Tab. 2 Ceny průmyslových výrobců (hlavní průmyslové skupiny, indexy)
  • Tab. 3 Ceny průmyslových výrobců (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Ceny průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Ceny stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 3 Ceny tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 4 Ceny zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 5 Indexy cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 22.02.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz