Čtvrtletní národní účty - 4. čtvrtletí 2013

HDP v roce 2013 klesl o 0,9 %

01.04.2014
Kód: r-5003-13
 

Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy poklesl v roce 2013 meziročně o 0,9 %. Aktualizovaný odhad se v úhrnu neliší od údaje zveřejněného 6. března.

Hrubý domácí produkt (HDP) za rok 2013 očištěný o nestejný počet pracovních dní, cenové vlivy a sezónnost * / byl podle zpřesněného odhadu meziročně nižší o 0,9 %.

Vývoj HDP v % (očištěno o cenové, sezónní a kalendářní vlivy)

1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
Rok 2013
Ke stejnému čtvrtletí 2012
-2,3
-1,6
-1,0
+1,2
-0,9
K předchozímu čtvrtletí
-1,3
+0,3
+0,3
+1,8
x

Méně diferencovaně se v jednotlivých čtvrtletích vyvíjela tvorba hrubé přidané hodnoty (HPH), která vyjadřuje ekonomickou výkonnost národohospodářských odvětví. Rozdíly ve vývoji HDP a HPH byly důsledkem čtvrtletně výrazně diferencovaného přínosu spotřební daně k tvorbě HDP vlivem předzásobení tabákovými výrobky.

Vývoj HPH v % (očištěno o cenové, sezónní a kalendářní vlivy)
1. čtvrtletí
2. čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
Rok 2013
Ke stejnému čtvrtletí 2012
-2,0
-1,4
-0,8
+0,7
-0,9
K předchozímu čtvrtletí
-0,3
0,0
+0,2
+0,8
x

Z aktuálně dostupných datových zdrojů o tvorbě HPH je patrné, že šest čtvrtletí trvající pokles celkové výkonnosti tuzemské ekonomiky v úhrnu o 2,3 % se v loňském 2. čtvrtletí zastavil.
O postupné obnovení dynamiky HPH ve 3. a hlavně 4. čtvrtletí se zasloužil téměř výhradně zpracovatelský průmysl a v jeho rámci především objemově významná odvětví výroba motorových vozidel, výroba strojů a zařízení, výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků a výroba pryžových a plastových výrobků. Výrazný růst HPH zaznamenalo odvětví peněžnictví a pojišťovnictví.
Naopak zemědělství, stavebnictví ani většina odvětví tržních služeb úrovně úhrnu roku 2012 nedosáhla, a to ani přes dílčí zotavení koncem roku.
Celkové meziroční zvýšení hrubé přidané hodnoty ve 4. čtvrtletí je však třeba posuzovat s přihlédnutím k nízké srovnávací základně v roce 2012.

Vývoj poptávky ve stálých cenách byl v roce 2013 (obdobně jako v roce 2012) negativně poznamenán především poklesem investování do fixního kapitálu celkem o 3,6 %. V posledním loňském čtvrtletí sice tvorba hrubého fixního kapitálu meziročně i mezičtvrtletně vzrostla, ve srovnání s 1. čtvrtletím 2008 kdy kulminovala, však byla o více než 20 % nižší.
K tvorbě poptávky přispěl ve 2. pololetí (po stagnaci v první polovině roku) nárůst výdajů domácností i vládních institucí na konečnou spotřebu. Domácnosti zaplatily v roce 2013 meziročně více zejména za bydlení (včetně energií), dopravu a dopravní prostředky, odívání, telekomunikace a také za pojištění. Ve srovnání s rokem 2012 naopak poklesly výdaje hlavně za potraviny, rekreace a nábytek.
Příspěvek zahraničního obchodu zbožím k celkové poptávce byl téměř neutrální při růstu vývozu o 1,0 % a dovozu o 0,9 %.

V běžných cenách byl loni v tuzemské ekonomice vytvořen HDP v hodnotě 3 884 mld. Kč, tj. o 1,0 % více než v roce 2012. Deflátor HDP vyjadřující celoroční změnu úhrnné cenové hladiny se zvýšil meziročně o 1,9 %, z toho ve 4. čtvrtletí o 2,3 %.

Celková zaměstnanost v pojetí národních účtů, zahrnující zaměstnance a samostatně podnikající osoby, vzrostla ve srovnání s předchozím rokem v průměru o 0,9 % na 5 124 tisíc osob. Odpracováno však bylo celkem o 0,8 % méně hodin.
__________________________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, ředitel Odboru čtvrtletních národní ch účtů, telefon 274 052 865, e-mail: jan.heller@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 27. března 2014
Internetové stránky ČSÚ: /csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další informace: 15. května 2014 (Předběžný odhad HDP za 1. čtvrtletí 2014)  • chdp040114.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hrubý domácí produkt (absolutně, indexy)
  • Graf 1 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, meziroční indexy, sezónně očištěno
  • Graf 2 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, mezičvrtletní indexy, sezónně očištěno
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.04.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz