Čtvrtletní národní účty - 3. čtvrtletí 2013

HDP meziročně klesl o 1,2 %

09.01.2014
Kód: r-5003-13
 
Meziroční pokles hrubého domácího produktu ve třetím čtvrtletí byl korigován z dřívějších 1,3 % na 1,2 %. Negativní vývoj HDP byl důsledkem klesající investiční aktivity a slabé zahraniční poptávky.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost * / klesl ve 3. čtvrtletí podle aktualizovaného propočtu, pro který již byly k dispozici všechny standardně používané datové zdroje, meziročně o 1,2 % (dříve o 1,3 %). Ve srovnání s předchozím čtvrtletím byl HDP naopak o 0,2 % vyšší.
Současně byl upřesněn odhad meziročního snížení HDP v 1. čtvrtletí z 2,4 % na 2,3 % a ve 2. čtvrtletí z 1,5 % na 1,7 %. V mezičtvrtletním srovnání po poklesu v 1. čtvrtletí o 1,3 % vzrostl HDP ve 2. čtvrtletí o 0,3 % a ve 3. čtvrtletí o 0,2 %.

Složky poptávky
Výdaje na konečnou spotřebu vzrostly ve 3. čtvrtletí meziročně o 0,7 % zejména v důsledku nárůstu plateb institucí zahrnovaných do vládního sektoru, které se zvýšily o 2,5 %. Výdaje domácností na konečnou spotřebu meziročně v úhrnu stagnovaly, ve srovnání s 2. čtvrtletím o 0,7 % poklesly. Spotřebitelé ve srovnání s předchozím rokem nakupovali více předmětů středně a dlouhodobé spotřeby, výdaje za služby a zboží určené k rychlé spotřebě naopak poklesly.
Celková tvorba kapitálu byla meziročně nižší o 1,2 %. Relativně nevýrazný pokles byl důsledkem značného zvýšení zásob, které během čtvrtletí vzrostly (v sezónně neupravených běžných cenách) o více než 16 mld. korun, zatímco ve 3. čtvrtletí 2012 pouze o 7,3 mld. korun. Tvorba fixního kapitálu byla meziročně nižší o výrazných 5,3 %, mezičtvrtletně však poklesla nepatrně, pouze o 0,4 %. Na poklesu se podílely zejména investice stavebního charakteru.
Vývoj zahraničního obchodu byl z hlediska příspěvku k tvorbě celkové poptávky nepříznivý. Zatímco dovoz zboží a služeb meziročně vzrostl o 2,3 %, vývoz byl vyšší než před rokem pouze o 0,3 %, takže aktivní saldo meziročně pokleslo o 21,1 %.

Struktura nabídky
Tvorba hrubé přidané hodnoty (HPH) se snížila jak meziročně (o 1,1 %), tak i mezičtvrtletně (o 0,4 %). Na celkovém poklesu se podílela zejména odvětví stavebnictví, těžební průmysl, doprava a vybrané služby (činnosti v oblasti nemovitostí, informační a komunikační činnosti a profesní, vědecké a technické činnosti). Naopak odvětví peněžnictví a pojišťovnictví vytvořilo o 12,1 % HPH více než ve stejném období předchozího roku. Dařilo se také vybraným odvětvím zpracovatelského průmyslu, zejména výrobě dopravních prostředků, strojírenství a výrobě pryže a plastů. Zpracovatelský průmysl jako celek vytvořil HPH zhruba na úrovni předchozího čtvrtletí, meziročně však o 1,1 % méně.
Daně z produktů měly na vývoj HDP na rozdíl od obou předchozích čtvrtletí pouze nepatrný vliv. HDP ve 3. čtvrtletí již na rozdíl od 1. pololetí nebyl negativně ovlivněn nízkou úrovní spotřební daně z tabákových výrobků v důsledku předzásobení koncem roku 2012.

Zaměstnanost
V tuzemsku bylo ve 3. čtvrtletí v pojetí národních účtů zaměstnáno v průměru 5 119 tisíc osob, což bylo o 0,7 % více než před rokem, avšak o 0,4 % méně než ve 2. čtvrtletí.
_____________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, ředitel Odboru čtvrtletních národních účtů, tel. 274 0 52 865, e-mail: jan.heller@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 6. ledna 2014
Internetové stránky ČSÚ: /csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další informace: 14. února 2014 (Předběžný odhad HDP za 4. čt vrtletí 2013)  • ccnu010914.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hrubý domácí produkt (absolutně, indexy)
  • Graf 1 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, meziroční indexy, sezónně očištěno
  • Graf 2 Vývoj HDP a HPH ve stálých cenách, mezičvrtletní indexy, sezónně očištěno
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.01.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz