Co je ESS a jak pracuje

 

Evropský statistický systém (ESS) je garantem spolehlivosti evropské statistiky. Evropská statistika sestavovaná ve všech členských státech EU je vytvářena podle společných kritérií a definic a její data jsou zpracovávána tak, aby byla srovnatelná v rámci všech zemí EU.

ESS zahrnuje Eurostat (statistický úřad EU), statistické úřady a další instituce členských zemí, které sestavují evropskou statistiku.

Cílem ESS je zajistit statistické údaje, které jsou harmonizované, spolehlivé, relevantní a použitelné.

ESS se řídí tzv. evropským statistickým zákonem z roku 2009, který byl v roce 2015 novelizován (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009). Nařízení obsahuje základní zásady pro sestavování evropských statistik. Poslední velká revize proběhla v roce 2015 a v současné době je připravována další revize.

Evropská statistika je připravována, sestavována a šířena nejenom prostřednictvím ESS, ale také Evropským systémem centrálních bank (ESCB). Oba tyto systémy vzájemně spolupracují.

Jádro ESS tvoří Výbor pro Evropský statistický systém, kde jsou zastoupeni představitelé Eurostatu (včetně jeho generálního ředitele) a předsedové národních statistických úřadů členských států a členských zemí Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). Tento výbor poskytuje odborné vedení pro plánování, sestavování a šíření evropské statistiky.

ESS má vlastní Evropský statistický program, který obsahuje úkoly a činnosti na dobu pěti let. Tento program je schvalován Evropským parlamentem a Radou.

I když plánování činností je prováděno společně, za vypracovávání harmonizovaných národních statistik odpovídají orgány členských států. Eurostat pak tato data shromažďuje, zpracovává a publikuje jako evropskou statistiku, která je podkladem pro rozhodování a tvorbu politik EU.

Kromě toho Eurostat také zajišťuje koordinaci celého systému a dbá na zajištění soudržnosti a kvality údajů.

Více informací na internetových stránkách Evropského statistického systému