Co nového v Intrastatu v roce 2024?

 

Na základě nařízení vlády č. 442/2023 ze dne 13. prosince 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, dochází s účinností od 1. ledna 2024 k úpravě Přílohy č. 1 a č. 3. Z tohoto důvodu jsou pro rok 2024 v Intrastatu připraveny následující změny:

o   Zvýšení prahů pro vykazování

Od 1. ledna 2024 dochází ke zvýšení prahů pro vykazování ze 12 mil. Kč na 15 mil. Kč pro vyvezené zboží do jiných členských států EU a 15 mil. Kč pro dovezené zboží z jiných členských států EU. V této souvislosti mohou zpravodajské jednotky řešit následující situace:

  • Zpravodajská jednotka, která v roce 2023 nedosáhla prahu pro vykazování (12 miliónů Kč) nemá od referenčního období leden 2024 povinnost vykazovat údaje. Pokud v průběhu roku 2024 dosáhne prahu pro vykazování 15 miliónů Kč, má povinnost po dosažení prahu se registrovat k vykazování údajů u místně příslušného celního úřadu a musí vykazovat údaje do Intrastatu nejméně do konce roku 2025.
  • Zpravodajská jednotka, která v roce 2023 dosáhla prahu pro vykazování (12 miliónů Kč), musí (dle § 58 odst. 4 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon) vykazovat údaje do Intrastatu nejméně do konce roku 2024. Pokud v roce 2024 nedosáhne prahu pro vykazování (15 miliónů Kč), končí ji povinnost vykazování Intrastatu a poslední výkaz předaný místně příslušnému celnímu úřadu bude za prosinec 2024. Pokud v roce 2024 dosáhne prahu pro vykazování (15 miliónů Kč), má povinnost vykazovat Intrastat nejméně do konce roku 2025.

o   Zvýšení hodnoty pro vykazování Zjednodušeného hlášení

Od 1. ledna 2024 dochází také ke zvýšení hodnoty pro vykazování Zjednodušeného hlášení z 20 mil. Kč na 30 mil. Kč. Počínaje od referenčního období leden 2024 může zpravodajská jednotka podat Zjednodušené hlášení tehdy, pokud:

  • v roce 2024 nepřesáhla celková hodnota zboží vyvezeného do jiných členských států EU 30 mil. Kč nebo nepřesáhla celková hodnota zboží dovezeného z jiných členských států EU 30 mil. Kč a současně v tomto roce v daném směru neobchodovala s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ č. 497/2021 Sb., o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat a zároveň
  • v roce 2023 nepřesáhla celková hodnota zboží vyvezeného do jiných členských států EU 30 mil. Kč nebo nepřesáhla celková hodnota zboží dovezeného z jiných členských států EU 30 mil. Kč a současně v tomto roce v daném směru neobchodovala s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ č. 497/2021 Sb., o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat

Podrobnější informace ke Zjednodušenému hlášení naleznete zde https://www.czso.cz/csu/czso/zjednodusene-hlaseni

Další upřesnění ve vykazování Intrastatu vyplývají z úpravy Příručky pro rok 2024:

o   Vykazování licence v Intrastatu

S dovozem nebo vývozem softwaru může souviset dodání licence. Pokud je licence dodávána spolu se zbožím (obvykle softwarem), o její hodnotu se navýší fakturovaná hodnota softwaru. Licence se nevykazuje samostatně, ale vždy pod položkou kombinované nomenklatury zboží, ke kterému se váže. V případě, že licence není dodávána spolu se zbožím, ale později, o její hodnotu se fakturovaná hodnota zboží nenavyšuje.

o   Upřesnění použití kódu povahy transakce u prodeje zboží na dálku

Prodej na dálku znamená, že zpravodajská jednotka prodává zboží soukromým spotřebitelům, kteří nejsou registrováni k DPH a zboží je přímo přepravováno z jednoho členského státu do druhého členského státu, kde soukromá osoba zboží přebírá. Pro prodej na dálku je určen kód povahy transakce 12. Pokud je však dodání zboží z ČR soukromé osobě do jiného členského státu uskutečněno prostřednictvím logistického, distribučního či podobného skladu umístěného ve členském státě spotřeby, vykáže se vývoz zboží pod kódem povahy transakce 31.

Příklad:
Zpravodajská jednotka prodává zboží soukromé osobě do Belgie prostřednictvím internetového obchodu. Zboží je dopravováno z ČR přímo soukromé osobě z jiného členského státu, proto bude vykázáno pod kódem povahy transakce 12. Pokud však zpravodajská jednotka využívá síť globálního poskytovatele logistických služeb k prodeji svého zboží v celé EU, a proto vyváží zboží do logistického skladu v Belgii, bude pro vývoz zboží z ČR do skladu v Belgii použit kód povahy transakce 31.

Při použití kódu povahy transakce 12 je DIČ partnera QV123. Při použití kódu povahy transakce 31 obvykle odpovídá DIČ partnera registraci zpravodajské jednotky k DPH v jiném členském státě.

o   Natankování paliva v jiném členském státě

Do Výkazů pro Intrastat se nevykazují údaje o natankování paliva do osobního nebo nákladního automobilu v jiném členském státě. Naopak je třeba do Výkazů pro Intrastat uvádět údaje o vývozu nebo dovozu paliv např. v cisternách.

o   DIČ partnerského subjektu v členském státě dovozu

Prefix DIČ partnera se zpravidla shoduje se zemí určení. Například vývoz zboží do Německa (stát určení DE) a DIČ partnera ve tvaru DE999999999 nebo QV123. Jedinou výjimkou je Řecko, které má odlišný kód státu určení (GR) od prefixu DIČ partnera (EL).

V případě, že má partner zpravodajské jednotky více registrací v jiných členských státech, uvede se DIČ shodné se zemí určení. Například zpravodajská jednotka prodá zboží rakouské společnosti a vyveze na Slovensko, kde má rakouská společnost také registraci k DPH. Jako DIČ partnera se do výkazu o vývozu zboží uvede SK DIČ rakouské společnosti.

Podrobnější informace o DIČ partnera naleznete zde
https://www.czso.cz/csu/czso/informace-k-dic-partnera

o   Převodní ceny (narovnání cen)

Zpětné úpravy cen např. mezi centrálním podnikatelem a výrobními nebo prodejními jednotkami ve skupině prováděné pomocí dobropisů či vrubopisů na základě rozdílu mezi předpokládaným ziskem (se zahrnutím ziskové marže) a dosaženým ziskem prováděné zpravidla na konci kalendářního čtvrtletí jedinou částkou se do Intrastatu nepromítají.