Cizinci v České republice - 2004

 
Kód: e-1414-04
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Autorský kolektiv
Příloha 1 Číselník zemí OSN (zkrácený) Excel PDF
Příloha 2 Klasifikace CZ-NUTS (CZ-NUTS2 až 4) Excel PDF
Příloha 3 Zkratky Excel PDF

TABULKOVÁ ČÁST
1. Demografické aspekty života cizinců
Tab. č.1.1 Cizinci v ČR podle kategorie pobytu (stav k 31. 12.) Excel PDF
Tab. č.1.2 Vývoj počtu cizinců s povolením k pobytu v ČR (stav k 31. 12.) Excel PDF
Tab. č.1.3 Cizinci s povolením k trvalému pobytu a vízem nad 90 dnů (dlouhodobému pobytu) podle státního občanství (stav k 31. 12.) Excel PDF
Tab. č.1.4 Cizinci podle vybraných kategorií pobytu, pohlaví a občanství (délka pobytu nad 1 rok) k 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.1.5 Demografické události cizinců Excel PDF
Tab. č.1.6 Cizinci podle pohlaví a věku (délka pobytu nad 1 rok) k 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.1.7 Cizinci vybraných občanství podle pohlaví a věkových skupin (délka pobytu nad 1 rok) k 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.1.8 Cizinci podle krajů, pohlaví a věkových skupin (délka pobytu nad 1 rok) k 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.1.9 Cizinci podle světadílu a účelu pobytu v ČR (mezinárodní klasifikace, délka pobytu nad 1 rok) k 31. 12. 2003 a anglické kódy účelů pobytu (pro tab. 1-9. , 1-10. a 1-11.) Excel PDF
Tab. č.1.10 Cizinci nejčastějších státních občanství podle pohlaví a účelu pobytu (mezinárodní klasifikace, délka pobytu nad 1 rok) k 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.1.11 Cizinci podle kraje a účelu pobytu (mezinárodní klasifikace, délka pobytu nad 1 rok) k 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.1.12 Občanství ČR získaná během roku, podle předchozího občanství Excel PDF
2. Azyl a azylová zařízení
Tab. č.2.1 Počet nově zahájených řízení a počet vydaných rozhodnutí v obou instancích správního řízení v roce 2003 Excel PDF
Tab. č.2.2 Počet nově zahájených řízení o udělení azylu a počet rozhodnutí I. instance v roce 2003 Excel PDF
Tab. č.2.3 Počet rozhodnutí II. správní instance v roce 2003 Excel PDF
Tab. č.2.4 Řízení o udělení azylu u krajských soudů v roce 2003 Excel PDF
Tab. č.2.5 Průběh řízení kasačních stížností u Nejvyššího správního soudu v roce 2003 Excel PDF
Tab. č.2.6 Žadatelé o azyl v roce 2003 podle pohlaví a věku Excel PDF
Tab. č.2.7 Žadatelé o azyl podle místa pobytu k 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.2.8 Žadatelé o azyl podle věku, pohlaví a státního občanství k 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.2.9 Vývoj počtu žadatelů o azyl podle státního občanství k 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.2.10 Mladiství a nezletilí bez doprovodu v roce 2003 Excel PDF
Tab. č.2.11 Azyl udělen - počet rozhodnutí obou instancí v jednotlivých letech (stav k 31. 12.) Excel PDF
Tab. č.2.12 Azylanti podle věku a pohlaví k 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.2.13 Udělení státního občanství ČR azylantům Excel PDF
3. Ekonomická aktivita cizinců
Tab. č.3.1 Zaměstnanost cizinců a povolení k pobytu v okresech, krajích a oblastech k 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.3.2 Zaměstnanost a povolení k pobytu cizinců podle státního občanství k 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.3.3 Zaměstnanost cizinců v okresech, krajích a oblastech (stav k 31. 12.) Excel PDF
Tab. č.3.4 Zaměstnanost cizinců podle státního občanství (stav k 31. 12.) Excel PDF
Tab. č.3.5 Platná povolení k zaměstnání cizinců v okresech, krajích a oblastech (stav k 31. 12.) Excel PDF
Tab. č.3.6 Platná povolení k zaměstnání podle státního občanství (stav k 31. 12.) Excel PDF
Tab. č.3.7 Počet a druh platných povolení k zaměstnání cizinců k 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.3.8 Platná povolení k zaměstnání občanů států EU (stav k 31. 12.) Excel PDF
Tab. č.3.8.1 Platná pracovní povolení k zaměstnání občanů států EU k 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.3.9 Platná povolení k zaměstnání občanů přístupových zemí (PZ)) EU včetně registrovaných občanů SR (stav k 31. 12.) Excel PDF
Tab. č.3.9.1 Platná pracovní povolení k zaměstnání občanů přístupových zemí (PZ)) EU včetně registrovaných občanů SR k 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.3.10 Občané SR registrovaní úřady práce v okresech, krajích a oblastech (stav k 31. 12.) Excel PDF
Tab. č.3.11 Počet platných povolení k zaměstnání a registrace občanů SR v ČR podle pohlaví (stav k 31. 12.) Excel PDF
Tab. č.3.12 Cizinci s platným živnostenským oprávněním v okresech, krajích a regionech (stav k 31. 12.) Excel PDF
Tab. č.3.13 Cizinci s platným živnostenským oprávněním podle státního občanství (stav k 31. 12.) Excel PDF
Tab. č.3.14 Cizinci s živnostenským oprávněním k 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.3.15 Platná živnostenská oprávnění cizinců ze států EU (stav k 31. 12.) Excel PDF
Tab. č.3.15.1 Platná živnostenská oprávnění občanů přístupových zemí (PZ)) EU (stav k 31. 12.) Excel PDF
Tab. č.3.16 Pracovníci v hlavním zaměstnání (civilní sektor) na území ČR, celkem Excel PDF
Tab. č.3.17 Pracovníci v hlavním zaměstnání v členění podle OKEČ Excel PDF
Tab. č.3.18 Pracovníci v hlavním zaměstnání v regionech (civilní sektor podle NUTS2 pracoviště) Excel PDF
Tab. č.3.19 Bilaterální dohody o vzájemném zaměstnávání osob vztahující se k vydaným povolením k zaměstnání Excel PDF
Tab. č.3.20 Zaměstnaní cizinci podle věkových skupin a pohlaví k 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.3.21 Zaměstnanost cizinců z vybraných zemí podle věkových skupin k 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.3.22 Zaměstnaní cizinci podle oblastí (NUTS2) k 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.3.23 Vydaná živnostenská oprávnění podle oblastí (NUTS2) a podle vybraných kategorií OKEČ (NACE rev. 1) k 31. 12. 2003 Excel PDF
4. Vzdělávání cizinců
Tab. č.4.1 Děti a žáci podle státního občanství na mateřských, základních a speciálních školách a ve školách při výchovných ústavech ve školním roce 2003/04 Excel PDF
Tab. č.4.2 Žáci podle státního občanství na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2003/04 Excel PDF
Tab. č.4.3 Vyšší odborné školy - studující cizinci Excel PDF
Tab. č.4.4 Střední školy - cizinci podle oblastí a krajů ve školním roce 2003/04 Excel PDF
Tab. č.4.5 Vyšší odborné školy - cizinci podle oblastí a krajů Excel PDF
Tab. č.4.6 Vyšší odborné školy - cizinci podle skupin oborů KKOV Excel PDF
Tab. č.4.7 Vysoké školy - počty studentů cizího státního občanství Excel PDF
Tab. č.4.8 Vysoké školy - počty nově zapsaných studentů cizího státního občanství Excel PDF
Tab. č.4.9 Vysoké školy - počty absolventů cizího státního občanství Excel PDF
Tab. č.4.10 Vysoké školy - studenti podle formy studia a typu studijního programu - podle státního občanství v roce 2003/04 k 31. 10. 2003 Excel PDF
Tab. č.4.11 Studující na vysokých školách podle státního občanství v akademickém roce 2003/04 Excel PDF
Tab. č.4.12 Studenti VŠ podle města, ve kterém studují v akademickém roce 2003/04 k 31. 10. 2003 Excel PDF
Tab. č.4.13 Studenti VŠ - cizinci podle státního občanství Excel PDF
5. Kriminalita cizinců
Tab. č.5.1 Stíhané, obžalované a odsouzené osoby v roce 2003 Excel PDF
Tab. č.5.2 Odsouzení podle paragrafů trestního zákona v roce 2003 Excel PDF
Tab. č.5.3 Obvinění a odsouzení cizinci ve věznicích a vazebních věznicích (stav k 31. 12. ) Excel PDF
Tab. č.5.4 Odsouzené osoby a uložené tresty vyhoštění Excel PDF
Tab. č.5.5 Obviněné a odsouzené osoby ve věznicích a vazebních věznicích podle státního občanství k 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.5.6 Vyhoštění z ČR (nejvíce zastoupení občané zemí) Excel PDF
6. Zdravotní péče o cizince
Tab. č.6.1 Smluvní zdravotní pojištění cizinců VZP ČR od 1. 1. do 31. 12. 2003 Excel PDF
Tab. č.6.2 Čerpání zdravotní péče cizinci - cizinci podle země původu, věkových skupin a způsobu úhrady zdravotní péče v roce 2003 Excel PDF
Tab. č.6.3 Čerpání zdravotní péče cizinci - celkové náklady na zdravotní péče cizinců podle země původu, věkových skupin a způsobu úhrady zdravotní péče v roce 2003 Excel PDF
Tab. č.6.4 Hospitalizovaní cizinci v nemocnicích podle příčin hospitalizace v roce 2003 Excel PDF
Tab. č.6.5 Potraty cizinek v ČR podle druhu a způsobu provedení Excel PDF
Tab. č.6.6 Potraty cizinek v ČR podle druhu a regionu zařízení v roce 2003 Excel PDF
Tab. č.6.7 Nově hlášená onemocnění TBC v ČR podle země narození nemocného Excel PDF
7. Nelegální migrace přes státní hranice České republiky
Tab. č.7.1 Nelegální migrace ČR Excel PDF
Tab. č.7.2 Nelegální překročení hranic ČR Excel PDF
Tab. č.7.3 Nelegální migrace přes státní hranice ČR Excel PDF

GRAFY

1. Demografické aspekty života cizinců
Graf 1 Cizinci v ČR Excel
Graf 2 Věková struktura obyvatelstva ČR k 31. 12. 2003 Excel
Graf 3 Věková struktura cizinců v ČR k 31. 12. 2003 Excel
Graf 4 Migrace podle věkových skupin, občanství a směru v roce 2003 Excel
Graf 5 Cizinci narození v ČR podle státního občanství Excel
Graf 6 Ekonomická aktivita jako účel pobytu v roce 2003 Excel

3. Ekonomická aktivita cizinců
Graf 7 Struktura zaměstnaných cizinců v ČR s platným povolením k zaměstnání nebo s registrací k 31. 12. 2003 Excel
Graf 8 Podíl států EU a přístupových zemí na celkové zaměstnanosti cizinců v ČR k 31. 12. 2003 Excel
Graf 9 Zaměstnanost cizinců v ČR Excel
Graf 10 a 11 Zaměstnanost cizinců k 31. 12. 2003 v oblastech NUTS2 a v krajích NUTS3 Excel

5. Kriminalita cizinců
Graf 12 Trestná činnost státních příslušníků Ukrajiny Excel

7. Nelegální migrace přes státní hranice České republiky
Graf 13 Nelegální migrace na hranicích Excel

KARTOGRAMY

1. Demografické aspekty života cizinců
Kart. 1 Podíl cizinců na obyvatelstvu České republiky k 31. 12. 2003
Kart. 2 Podíl žen mezi cizinci v České republice k 31. 12. 2003
Kart. 3 Přírůstek / úbytek cizinců v České republice k 31. 12. 2003
Kart. 4 Průměrný věk cizinců k 31. 12. 2003
Kart. 5 Podíl trvale bydlících cizinců v České republice k 31. 12. 2003
Kart. 6 Rozmístění občanů Ukrajiny na území České republiky k 31. 12. 2003
Kart. 7 Rozmístění občanů Slovenska na území České republiky k 31. 12. 2003
Kart. 8 Rozmístění občanů Vietnamu na území České republiky k 31. 12. 2003
Kart. 9 Rozmístění občanů Polska na území České republiky k 31. 12. 2003
Kart. 10 Rozmístění občanů Ruska na území České republiky k 31. 12. 2003

3. Ekonomická aktivita cizinců
Kart. 11 Počet pracujících cizinců celkem v České republice k 31. 12. 2003
Kart. 12 Počet pracujících cizinců s platným povolením k zaměstnání k 31. 12. 2003
Kart. 13 Počet pracujících cizinců s platným živnostenským oprávněním k 31. 12. 2003
Kart. 14 Počet občanů Slovenské republiky registrovaných úřady práce k 31. 12. 2003
Archiv:
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2020
 • rok 2019  |  2019
 • rok 2018  |  2018
 • rok 2017  |  2017
 • rok 2016  |  2016
 • rok 2015  |  2015
 • rok 2014  |  2014
 • rok 2013  |  2013
 • rok 2012  |  2012
 • rok 2011  |  2011
 • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.12.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.