06 Bydlení a společenská infrastruktura

 

06 BYDLENÍ A SPOLEČENSKÁ INFRASTRUKTURA

06.1 Rozvoj bydlení
06.1.0 Rozvoj bydlení (KS)

Správa záležitostí a služeb spojených s bydlením. Rozvoj, sledování a hodnocení činností spojených s bydlením (pod dohledem veřejných orgánů, či nikoli). Podpora a monitorování těchto činností. Tvorba a regulace bytových norem jiných než normy stavební. Správa a řízení regulace nájemného a kategorizace bytů veřejného bytového fondu.

Poskytování bydlení pro širokou veřejnost nebo lidem se zvláštními potřebami. Zahrnuje výstavbu, nákup, přestavbu a provoz bytových jednotek a získávání pozemků pro výstavbu bytů. Odstraňování chudinských čtvrtí sloužících jako provizorní ubytování.

Subjekty, které poskytují všeobecné informace veřejnosti nebo odborné informace, technickou dokumentaci, zabývají se sestavováním statistických údajů týkajících se záležitostí spojených s bydlením. Podpůrné programy, dotace nebo půjčky na rozšiřování, zkvalitňování, úpravy nebo údržbu bytového fondu.

ZT:
- subjekty a organizační útvary, které produkují a šíří informace o bydlení
- programy podpory individuální bytové výstavby

N:
- tvorbu a regulaci stavebních norem (04.4.3)
- sociální pomoc domácnostem v pokrytí nákladů na bydlení (10.6.0)

06.2 Územní rozvoj obecně
06.2.0 Územní rozvoj obecně (KS)

Správa záležitostí a služeb souvisejících s celkovým územním rozvojem spolu se zkvalitňováním společenské vybavenosti (obecně). Správa legislativy týkající se urbanistického řešení, interních předpisů (včetně stavebních) a regulace v oblasti územního plánování a využívání pozemků.

Záležitosti této skupiny pokrývají zejména urbanistické plánování nové obytné zástavby (obytné zóny) včetně společenské vybavenosti a renovace (modernizace) staré zástavby. Obvykle zahrnují široké spektrum možností týkajících se stavby či přestavby objektů a zařízení zvyšujících celkově kvalitu života daného okruhu lidí. Obecně tyto plány zahrnují nejen byty a průmyslové objekty, ale také zařízení sloužící zdraví, vzdělání, kultuře a rekreaci v dané lokalitě. Plány mohou také zahrnovat způsoby financování skutečné výstavby a v případě projektů urbanistické obnovy také opatření na odstraňování stávajících aglomerací.

Subjekty, které vytvářejí a poskytují všeobecné informace veřejnosti, technickou dokumentaci, zabývají se sestavováním statistických údajů týkajících se záležitostí společenské vybavenosti a územního rozvoje obecně.

ZT:
- subjekty, které se zabývají studiemi o dopadu realizace plánů na přilehlé nebo blízké lokality, případně které vydávají a šíří informace pro veřejnost

N:
- výdaje na vlastní realizaci plánů, tzn. na skutečnou bytovou výstavbu, průmyslové budovy, ulice, veřejné služby, kulturní zařízení atd. (zařazeny do příslušného oddílu podle funkce)
- agrární reformu (transformační proces) a opětovné osídlování (04.2.1)
- správu stavebních norem (04.4.3) a norem bytových (06.1.0)

06.3 Zásobování vodou
06.3.0 Zásobování vodou (KS)

Správa záležitostí týkajících se zásobování vodou. Správa, dozor a regulování všech aspektů zásobování pitnou vodou včetně kontrol čistoty, cen a množství vody. Hodnocení budoucích potřeb a určování dostupnosti z hlediska těchto hodnocení. Provoz systémů zásobování vodou, vydávání předpisů a kontrola jejich dodržování.

Výdaje na výstavbu systémů pro zásobování vodou nepodnikového typu. Subjekty, které vytvářejí a poskytují všeobecné informace, technickou dokumentaci, zabývají se sestavováním statistických údajů o záležitostech a službách týkajících se zásobování vodou. Půjčky nebo dotace na podporu provozu, výstavby, údržby nebo zkvalitňování systémů rozvodu vody.

N:
- činnosti spojené se systémy závlah (04.2.1)
- výdaje spojené s víceúčelovými projekty ( 04.7.4)
- sběr a zpracování odpadních vod (05.2.0)

06.4 Pouliční osvětlení
06.4.0 Pouliční osvětlení (KS)

Správa záležitostí v oblasti pouličního osvětlení. Tvorba a dohled nad uplatňováním norem pouličního osvětlení. Výdaje na návrhy, instalaci, provoz, údržbu, zdokonalování a ostatní aspekty pouličního (veřejného) osvětlení.

N:
- podobné záležitosti a služby spojené se stavbou silnic a jejich provozem (04.5.1)

06.5 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti rozvoje bydlení a společenské infrastruktury

K přesnému odlišení základního výzkumu od aplikovaného výzkumu a vývoje je nezbytný citlivý přístup a respektování jejich obecné definice uvedené u skupin 01.4 a 01.5.

06.5.0 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti rozvoje bydlení a společenské infrastruktury (KS)

Správa a provozování subjektů, které se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti bytového rozvoje a společenské infrastruktury. Kapitálové investice a běžné výdaje na uvedený výzkum. Účelové financování (dotace a půjčky) poskytované nevládním institucím, jako jsou některé vysoké školy a výzkumné ústavy.

Z:
- aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti bytového rozvoje, zkvalitňování společenské vybavenosti a územního rozvoje vč. subjektů, které takový výzkum poskytují
- podporu pro aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti různých aspektů zásobování vodou

N:
- základní výzkum (01.4.0)
- aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti stavebních postupů a materiálů (04.8.4)

06.6 Rozvoj bydlení a společenské infrastruktury jinde neuvedený
06.6.0 Rozvoj bydlení a společenské infrastruktury jinde neuvedený (KS)

Správa, řízení a podpora takových činností jako je formulace, administrace, koordinování a sledování všeobecných záležitostí bytové politiky, územního plánování a celkových rozpočtových opatření z oblasti rozvoje bydlení a společenské infrastruktury. Příprava a zavádění legislativních norem týkajících se rozvoje bydlení a společenské infrastruktury, tvorba a rozšiřování všeobecných informací, technické dokumentace a statistických údajů z této oblasti.

Z:
- správu, vedení, dohled, poskytování podpory formou dotací vztahujících se k rozvoji bydlení a společenské infrastruktury, které nelze samostatně zařadit do žádné z předcházejících skupin oddílu 06.