Bibliometrie

 

Nejvíce impaktovaných článků mají univerzity a vysoké školyPublikační aktivita, resp. počet článků a jejich úspěšnost/ohlas vyjádřený citačním indexem se v posledních letech stávají mocným nástrojem pro hodnocení (ne)úspěšnosti vědeckých týmů a vědních oborů. Největší váha se přikládá článkům otištěným v tzv. impaktovaných časopisech, neboli časopisech, které splnily určitá kritéria odbornosti. Správcem statistik tohoto typu je americká společnost Thomson Reuters a její Science oddělení, která nejen že spravuje nejrůznější databáze, ale také provozuje ve vědeckých kruzích známý Web of Science, každoročně také stanovuje impakt faktor pro jednotlivá periodika.

Níže jsou prezentovány vybrané statistiky za Českou republiku pocházející z National Science Indicators, které jsou zpracovány pro více než 200 zemí, z pohledu členění vědních disciplín je rozpoznáno 24 hlavních vědních oblastí a 106 vědních oborů.

 • Poznámky důležité pro interpretaci dat
 • Metodologické poznámky
 • Převodník mezi klasifikací vědních oborů Thomson Reuters a klasifikací odvozenou z Frascati manuálu 2002
 • Tabulky
 • Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Ing. Martin Mana
  Tel.: 274 05 2369
  E-mail: martin.mana@czso.cz