Bibliografie - 1991

 

Základní datové publikace:

Tabulky za obce, města a městské části
Obsahuje za každou obec celkem 1 289 údajů o obyvatelstvu, domech, bytech a domácnostech; rok vydání 1992.

Základní údaje za republiky, kraje a okresy
Obsah shodný s publikací č.1 - sumáře za okresy, kraje a republiky; rok vydání 1993.

Souhrnné charakteristiky obcí, měst, městských částí a základních sídelních jednotek
Sumáře tabulek v rozsahu tabulek OB1 a OB2 podle sídelních typů, velikostních skupin obcí, pověřených obecních úřadů v územním průřezu za okresy, kraje a republiky; rok vydání 1993.

Obyvatelstvo, domy, byty a domácnosti
Údaje o ekonomické, věkové, národnostní aj. struktuře obyvatelstva, o bytovém a domovním fondu a podrobné údaje o domácnostech za jednotlivé okresy, kraje, republiky, města nad 50 tisíc obyvatel a v zúženém rozsahu za ostatní vybraná města; rok vydání - okresy 1992, kraje, republiky, vybraná města - 1993, část měst - 1994.

Vybrané údaje za základní sídelní jednotky
Obsahuje 50 základních údajů o obyvatelstvu, domácnostech, domech a bytech za všechny obce, části obcí a základní sídelní jednotky; rok vydání 1993.

Podrobné údaje za obyvatelstvo
Údaje v různém kombinačním třídění o složení obyvatelstva podle věku, národnosti, o náboženském vyznání, ekonomické aktivitě aj.; rok vydání 1993.

Censové domácnosti, manželské páry a faktická manželství
Obsahuje podrobnější údaje o censových domácnostech v členění podle druhu domácnosti, podle délky trvání manželství, podle počtu závislých dětí, věku, vzdělání, národnosti partnerů a údaje o faktických manželstvích; rok vydání 1993.

Plodnost žen
Obsahuje údaje o počtech žen podle počtu živě narozených dětí celkem a z posledního manželství, v kombinaci s národností, délkou trvání manželství, věkem ženy, vzděláním, pořadím manželství aj.; rok vydání 1993.

Podrobné údaje o bytech
Obsahuje podrobné údaje o trvale obydlených bytech v členění podle druhu domu, právního důvodu užívání bytu, počtu osob v bytě, složení domácností, velikosti a kategorie bytu, období výstavby domu, úrovňové ukazatele bydlení, vybavení bytové domácnosti aj.; rok vydání 1993.

Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání a škol
Obsahuje údaje o počtech dojíždějících do zaměstnání, škol a učení na úrovni obce, okresu, kraje a republik v členění podle druhu dojížďky, věku, pohlaví, odvětví národního hospodářství a času dojížďky. Okresní publikace obsahují údaje o dojížďce do všech obcí okresu a vyjížďce ze všech obcí; rok vydání 1993.

Sčítání lidu, domů a bytů 1991 - první základní informace s definitivními výsledky sčítání lidu, vydaná v říjnu 1992 bezprostředně po ukončení zpracování dat

Sčítání lidu, domů a bytů 1991 - publikace s hlavními výsledky sčítání 1991 a jejich rozborem, připravené všemi okresními statistickými správami. Vydáno v roce 1992.

Hlavní výsledky sčítání lidu, domů a bytů 1991 - obsahují stručné hodnocení hlavních výsledků sčítání 1991 a srovnání s výsledky minulých sčítání. Vydáno v roce 1992.

Hlavní směry dojížďky do objektů individuální rekreace - obsahuje podrobné hodnocení rozmístění objektů individuální rekreace, vybavenosti bytových domácností rekreačními objekty a především proudů rekreační dojížďky. Vydáno v dubnu 1992.

Obyvatelstvo ČR podle náboženského vyznání - obsahuje analýzu údajů o složení obyvatelstva podle náboženského vyznání, porovnání s posledními dostupnými informacemi ze sčítání lidu 1950. Vydáno v květnu 1992.

Plodnost žen - obsahuje analýzu plodnosti žen, založenou na datech sčítání. Vydáno v dubnu 1994.

Mladá generace ve výsledcích sčítání lidu - obsahuje podrobné hodnocení generace 15-34 letých mladých lidí, jak jej umožňují výsledky sčítání. Vydáno v květnu 1994.

Číselník obcí, částí obcí a základních sídelních jednotek České republiky (stav k 31.12.1992, 1. a 2. část a 8 dílů )
Obsahuje úplný seznam a kódy územních jednotek a jejich úřední názvy aktualizované k 31.12.1992.. Vydáno v lednu 1994, Česká statistika, 1994, č.2

Rodáci - (Struktura obyvatelstva českých okresů podle bydliště v době narození) - obsahuje informace o bydlícím obyvatelstvu podle místa trvalého bydliště v době narození, podle pohlaví a věkových skupin za jednotlivé okresy a Českou republiku. Vydáno v březnu 1994, Česká statistika, 1994, č.3

Vývoj vzdělanostní struktury obyvatelstva - podrobné informace o školním vzdělání obyvatelstva staršího 15 let za jednotlivé okresy a Českou republiku.
Vydáno v květnu 1994, Česká statistika, 1994, č.12

Národnostní složení obyvatelstva ČR - obsahuje analýzu údajů o národnostním složení obyvatelstva, porovnání s předchozími sčítáními.
Vydáno v říjnu 1994, Česká statistika, 1994, č.36

Rodiny se závislými dětmi (stav k 3.3.1991).
Vydáno v březnu 1995, Česká statistika, 1995, č.7

Bytový fond České republiky v datech
Vydáno v červnu 1995, Česká statistika, 1995, č.19

Vývoj obyvatelstva ve vybraných městech České republiky (podle výsledků sčítaní lidu)
Vydáno v srpnu 1995, Česká statistika, 1995, č.43

Náboženské vyznání obyvatelstva podle výsledků sčítání lidu v letech 1921-1991
Vydáno v říjnu 1995, Česká statistika, 1995, č.48

Vývoj sídelní struktury od roku 1950
Vydáno v prosinci 1995, Česká statistika, 1995, č.58

Pramenné dílo - publikace, jejímž základním obsahem jsou výsledky sčítání 1991, navazuje svojí datovou částí na řadu publikací vydávaných pod názvem Vývoj společnosti, resp. Vývoj společnosti v číslech po sčítáních v roce 1961, 1970 a 1980. Její doplňující část tvoří komentář se základní charakteristikou vývoje obyvatelstva, domácností a bytového a domovního fondu v posledních desetiletích. Česká statistika, 1995, č.8

Domovní a bytový fond podle výsledků SLDB 91 - obsahuje hodnocení domovního a bytového fondu, jeho vývoj od předchozích sčítání.
Vydáno v červenci 1994, Zprávy a rozbory, 1994, č. 4

Obyvatelstvo České republiky podle místa narození
Vydáno v červenci 1995, Zprávy a rozbory, 1995, č. 8

Nový okres Jeseník v datech sčítání lidu 1991
Vydáno v listopadu 1995, Zprávy a rozbory, 1995, č. 9

Dojížďka do zaměstnání (podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 1991)
Vydáno v srpnu 1994, Zprávy a rozbory, 1994, č. 6

Statistický lexikon obcí České republiky - obsahuje úředně platný úplný seznam všech názvů obcí, částí obcí a základních sídelních jednotek, číselné kódy všech územních jednotek a 15 vybraných údajů ze sčítání (počet obyvatel, základní věkové skupiny, ekonomická aktivita podle odvětví, hospodařící domácnosti, počty domů, bytů a objektů individuální rekreace) a některé nestatistické údaje (výměra, matriky, pověřené obecní úřady, pošty a PSČ). Součástí lexikonu je rovněž retrospektivní přehled o počtu obyvatel ve městech s 10 tis. a více obyvateli (od roku 1869), abecední rejstřík územních jednotek, přehled územních změn od vydání posledního lexikonu, seznam pověřených obecních úřadů a seznam obcí se statutem města.
Praha, ČSÚ ve spolupráci s MV ČSR, SEVT 1994, 895 stran