Bibliografie - 1970

 

Vývoj společnosti ČSSR podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů 1970 Praha, FSÚ v SEVT 1975 (1976), 488 s. - Knižnice FSÚ
Rozborová část je rozdělena do 10 kapitol: Politický vývoj a změny v třídním a sociálním složení naší společnosti; 30 let vývoje společnosti, rozvoje národního hospodářství a životní úrovně v ČSSR; Demografická skladba obyvatelstva (vývoj počtu obyvatelstva, věkové složení, rodinný stav, plodnost žen, populační politika); Teritoriální rozmístění a sídelní koncentrace obyvatelstva; Domácnosti a rodiny jako společenské jednotky; Bydlení obyvatelstva a jeho úroveň; Úroveň vzdělání; Národnostní složení obyvatelstva; Vývoj socialistické společnosti v zemích RVHP. - Tabulková část zahrnuje oddíly: základní ukazatele vývoje národního hospodářství; hlavní ukazatele sčítání; obyvatelstvo; domácnosti; domy a byty; data za kraje a okresy;data za okresní města a další města s 10 tisíci a více obyvatel. - Organizace, zpracování a definice užité při sčítání 1970. Publikované výsledky sčítání lidu, domů a bytů 1921-1970.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1. prosinci 1970 v ČSSR. 1. díl Praha, FSÚ - SEVT 1971, 214 s.
Publikace je rozdělena do čtyř základních částí, které obsahují jednak údaje o obyvatelstvu v členění podle věku, národnosti a ekonomické aktivity, dále pak data o bytech v rozdělení podle stáří bytového fondu, velikosti bytu a podle vybavení, o domech podle obydlenosti, druhu a doby výstavby, a nakonec základní údaje o domácnostech a jejich velikosti podle počtu členů. Všechny ukazatele jsou členěny podle krajů a okresů a některé podle velikostních skupin obcí a jmenovitě za obce s 5 000 a více obyvateli. Doplněno grafy a kartogramy.

Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 1. prosinci 1970 v ČSSR. 2. díl - 2 % výběrové šetření Praha, SEVT 1971, 253 s.
Organizace a metodika provedení 2 % výběrového šetření. - Výsledky výběrového šetření jsou soustředěny do čtyř částí: 1. Obyvatelstvo: sociální složení a ekonomická aktivita 1961 a 1970, věk a rodinný stav, věkové složení osob ekonomicky aktivních, ekonomická aktivita vdaných žen, odvětvová skladba ekonomicky činných osob, školní vzdělání, národnost; 2. Censové domácnosti: základní ukazatele o složení censových domácností, censové domácnosti podle počtu členů a počtu dětí, věkové složení manželských párů, věk a rodinný stav osob v čele domácnosti; Hospodařící domácnosti: základní ukazatele o hospodařících domácnostech, vícečetné domácnosti podle počtu členů, členů ekonomicky aktivních a závislých; Byty: velikost a kategorie bytů, obsazení bytů, vybavení a rekreační možnosti domácností. - Dodatek k 1. dílu: Údaje za hl. město Prahu podle městských obvodů.

Sčítání lidu, domů a bytů ČSSR - 3. díl Mikrocensus 1970. 2 % výběrové šetření - příjmová část Praha, SEVT 1972, 228 s.
Objasnění organizace a metodiky provedení 2 % výběrového šetření - mikrocensu. Údajová část je rozdělena do čtyř oddílů, obsahujících data o osobách ekonomicky aktivních a důchodcích, o hospodařících domácnostech celkem a s nezaopatřenými dětmi a o bytových domácnostech (resp. úhradě za užívání bytu).

Sčítání lidu, domů a bytů 1970 - ČSR Praha, ČSÚ 1975, 337 s. Analýza výsledků sčítání lidu, domů a bytů v ČSSR k 1. prosinci 1970 za Českou socialistickou republiku sleduje v jednotlivých kapitolách: ekonomický a společenský vývoj ČSR, rozmístění a koncentraci obyvatelstva, dlouhodobý vývoj obyvatelstva, demografickou skladbu obyvatelstva, sociální a ekonomické charakteristiky obyvatelstva, dojížďku do zaměstnání, učení a škol, vzdělanost obyvatelstva, národnostní strukturu, rodiny a domácnosti, životní úroveň domácností, domovní a bytový fond, úroveň bydlení a populační projekce. Analýza je doplněna 59 tabulkami a grafy.

Sčítání lidu, domů a bytů 1970. Přehled zpracovávaných výsledků, jejich publikace a další využití FSÚ 1976
Interní materiál, obsahující podrobný přehled zpracovaných a vydaných materiálů ze sčítání lidu, domů a bytů, včetně přehledů tabulek.

Data o obyvatelstvu, domech, bytech, domácnostech v rozsahu zpracovaném za okresy byly souborně publikovány ve třech svazcích edice Československá statistika, řada A (Pramenná díla) v roce 1974:

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970. Tabulky za ČSSR
Československá statistika, řada A, sv. 49

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970. Tabulky za ČSR
Československá statistika, řada A, sv. 50

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970. Tabulky za SSR
Československá statistika, řada A, sv. 51

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970. Tabulky za ČSSR. Byty. Díl 1.
Československá statistika, 1974, č. 71

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970. Tabulky za ČSSR. Byty. Díl 2.
Československá statistika, 1974, č. 72

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970. Tabulky za ČSR. Byty. Díl 1.
Československá statistika, 1974, č. 73

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970. Tabulky za ČSR. Byty. Díl 2.
Československá statistika, 1974, č. 74

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970. Tabulky za ČSSR, ČSR, SSR. Údaje za obyvatelstvo, domy a byty a domácnosti podle velikostních skupin a typu obcí
Československá statistika, 1974, č. 103

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970. Dojížďka do zaměstnání do vybraných měst podle vzdálenosti a doby strávené na cestě, podle dopravního prostředku a periodicity dojížďky
Československá statistika, 1974, č. 108

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970. Tabulky za ČSSR. Sociální, odvětvové, profesionální a věkové složení obyvatelstva

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970. Tabulky za ČSR. Sociální, odvětvové, profesionální a věkové složení obyvatelstva
Československá statistika, 1974, č. 114

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970. Tabulky za ČSSR. Plodnost všech žen vdaných podle věku ženy v době sčítání, manželské páry a faktická manželství podle věku obou manželů (druha a družky), vdané ženy podle počtu a stáří závislých dětí a podle věku a ekonomické aktivity ženy
Československá statistika, 1974, č. 116

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970. Tabulky za ČSR. Plodnost všech žen a žen vdaných podle věku ženy v době sčítání, manželské páry a faktická manželství podle věku obou manželů (druha a družky), vdané ženy podle počtu a stáří závislých dětí a podle věku a ekonomické aktivity ženy
Československá statistika, 1974, č. 117

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970. Dojížďka do zaměstnání do vybraných měst podle společenské skupiny, periodicity dojížďky, pohlaví a podle hospodářských a průmyslových odvětví
Československá statistika, 1974, č. 127

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970. Dojížďka do zaměstnání do vybraných center podle společenské skupiny, periodicity dojížďky, pohlaví a podle hospodářských a průmyslových odvětví
Československá statistika, 1974, č. 128

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970. Censové domácnosti. Tabulky za ČSSR
Československá statistika, 1975, č. 1

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970. Censové domácnosti. Tabulky za ČSR
Československá statistika, 1975, č. 2

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970. Plodnost žen podle počtu živě narozených dětí z manželství, délky trvání manželství, věku ženy v době sňatku, rozdílu ve věku manželů, doby sňatku, rodinného stavu, vzdělání, národnosti a ekonomické aktivity. Tabulky za ČSSR
Československá statistika, 1975, č. 6

Sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970. Plodnost žen podle počtu živě narozených dětí z manželství, délky trvání manželství, věku ženy v době sňatku, rozdílu ve věku manželů, doby sňatku, rodinného stavu, vzdělání, národnosti a ekonomické aktivity. Tabulky za ČSR
Československá statistika, 1975, č. 7

Bytový fond a bydlení podle předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970
Zprávy a rozbory FSÚ, 1971, č. 10

Ekonomická aktivita obyvatelstva podle předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970
Zprávy a rozbory FSÚ, 1971, č. 11

Národnostní složení obyvatelstva podle předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970
Zprávy a rozbory FSÚ, 1971, č. 16

Romské obyvatelstvo podle sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970 (předběžných výsledků)
Zprávy a rozbory FSÚ, 1971, č. 23

Školní vzdělání a národnostní složení obyvatelstva podle výsledků výběrového šetření ze sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970
Zprávy a rozbory FSÚ, 1971, č. 25

Rozmístění obyvatelstva podle předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970
Zprávy a rozbory FSÚ, 1972, č. 1

Ekonomická a sociální struktura obyvatelstva podle předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970
Zprávy a rozbory FSÚ, 1972, č. 11

Mladá generace ve výsledcích sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970 (výsledky výběrového šetření)
Zprávy a rozbory FSÚ, 1972, č. 19

Rodiny a domácnosti podle výsledků 2 % výběrového šetření ze sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970
Zprávy a rozbory FSÚ, 1972, č. 20

Dojížďka do zaměstnání podle předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970
Zprávy a rozbory FSÚ, 1972, č. 30

Úroveň bydlení podle výsledků 2 % výběrového zpracování ze sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970
Zprávy a rozbory FSÚ, 1972, č. 35

Situace v bydlení se zvláštním zřetelem k bydlení rodin s dětmi (podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970)
Zprávy a rozbory FSÚ, 1973, č. 5

Stotisícová města podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970
Zprávy a rozbory FSÚ, 1973, č. 19

Cikánské obyvatelstvo ve výsledcích sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970
Zprávy a rozbory FSÚ, 1973, č. 25

Vybavenost bytového fondu z vodohospodářského hlediska
Zprávy a rozbory FSÚ, 1974, č. 5

Věkové složení obyvatelstva a jeho vývoj podle výsledků sčítání lidu 1950-1970
Zprávy a rozbory FSÚ, 1974, č. 6

Vývoj skladby obyvatelstva podle rodinného stavu a jeho vliv na reprodukci obyvatelstva a skladbu domácností
Zprávy a rozbory FSÚ, 1974, č. 15

Plodnost žen podle výsledků sčítání lidu 1970 a hlavní faktory na ni působící
Zprávy a rozbory FSÚ, 1974, č. 17

Dojížďka do zaměstnání . Část 1 (Výsledky sčítání lidu, domů a bytů 1970)
Zprávy a rozbory FSÚ, 1974, č. 22

Dojížďka do zaměstnání . Část 2 (Výsledky sčítání lidu, domů a bytů 1970)
Zprávy a rozbory FSÚ, 1975, č. 16

Výsledky šetření o obyvatelstvu cikánského původu v rámci sčítání lidu, domů a bytů 1970
Zprávy a rozbory ČSÚ, 1971, č. 11

Národnostní složení obyvatelstva ČSR podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 1. 12. 1970
Zprávy a rozbory ČSÚ, 1973, č. 11