Analýza: Tendence a faktory makroekonomického vývoje a kvality života v ČR v roce 2012

 

9. 9. 2013

Souhrnné makroekonomické hodnocení roku 2012, výběr ze sociálních statistik, produkční výkonnost odvětví ekonomiky a jejich finanční zdraví, ekonomická vyspělost regionů ČR a problémy s konvergencí, odlišnost demografického vývoje v České republice oproti zemím Evropy – tato a další témata jsou rozebírána v obsáhlé studii, kterou jako každý rok vydává analytický útvar ČSÚ.

Změny, jimž prošla ekonomika České republiky v posledních čtyřech letech, měly vliv nejen na její pozici v žebříčku jiných evropských zemí, ale i na kvalitu života jejích obyvatel. Autorský tým tak oproti předchozím letům klade větší důraz na rozbor statistických dat sociálního charakteru a některá témata jsou zařazena zcela nově. Například demografický vývoj v ČR je hodnocen ve všech nejdůležitějších parametrech v mezinárodním srovnání, včetně migrace a ilegálního přistěhovalectví. Kapitola obsahuje i propočty poměru ekonomicky aktivních a ekonomicky neaktivních obyvatel, tj indexu ekonomické závislosti a jeho změn v budoucnu. Analyzuje však také např. rozdíly v naději dožití podle toho, jakého stupně vzdělání člověk dosáhl. Trend v uzavírání sňatků v ČR je sice znám, studie však pracuje i s méně známým ukazatelem prvosňatečnosti.

Vzhledem k vysoké otevřenosti ČR Evropě a světu se i hodnocení v kapitolách mapujících ekonomiku vysokou měrou orientuje na mezinárodní porovnání. Je to logické v tématu reálné konvergence ČR k průměrné úrovni EU, v hodnocení zadluženosti vládního sektoru i soukromého dluhu, u vybraných faktorů konkurenceschopnosti, při porovnání rizika chudoby nebo sociálního vyloučení, resp. podílu lidí v domácnostech s velmi nízkou intenzitou práce.

Kapitola o souhrnné výkonnosti ekonomiky se zabývá také otázkou, do jaké míry byl dlouhodobý růst HDP v ČR „živen“ extenzívními anebo intenzívními růstovými faktory (zásobou práce a kapitálu, resp. jejich produktivitou).

Přestože rozbor produkční výkonnosti odvětví a jejich finančního zdraví není na první pohled typickým makroekonomickým tématem, jsou věci související s hospodařením firem v odvětvích a institucionálních sektorech prostřednictvím poměrových ukazatelů vázány k hospodářství ČR jako celku (míra investic, míra zadlužení). Řada relací pak potvrzuje váhu firem pod zahraniční kontrolou v ekonomice ČR.

Analýza je pravidelným výstupem ČSÚ. Obsah je dán každoročně zhruba ze dvou třetin tematický pevně, zbylá třetina je inovována tématy zcela novými anebo zařazovanými s nižší periodicitou. http://www.czso.cz/csu/czso/cri/tendence-a-faktory-makroekonomickeho-vyvoje-a-kvality-zivota-v-cr-v-roce-2012-yg6ooqyh29


Kontakt:
Ing. Drahomíra Dubská, CSc.
oddělení svodných analýz ČSÚ
tel. 2 7405 4041
e-mail: drahomira.dubska@czso.cz

  • TZ k publikaci 1101-13 tzv velká makro.doc