Nejnovější ekonomické údaje

 

Ukazatel Období Meziroční
růst/pokles
(v %)
Datum
zveřejnění
Hrubý domácí produkt 2. čtvrtletí 2020 -11,0 01.09.2020
Index spotřebitelských cen srpen 2020 3,3 10.09.2020
Míra inflace srpen 2020 3,2 10.09.2020
Průmyslová produkce červenec 2020 -5,0 07.09.2020
Stavební produkce červenec 2020 -10,4 07.09.2020
Tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) červenec 2020 3,0 04.09.2020
Průměrná mzda - nominální 2. čtvrtletí 2020 0,5 03.09.2020
Průměrná mzda - reálná 2. čtvrtletí 2020 -2,5 03.09.2020
Indexy cen výrobců - zemědělských srpen 2020 -1,9 16.09.2020
Indexy cen výrobců - průmyslových srpen 2020 -0,5 16.09.2020
Indexy cen výrobců - stavebních prací srpen 2020 3,4 16.09.2020
Indexy cen výrobců - tržních služeb srpen 2020 2,1 16.09.2020
Zahraniční obchod se zbožím - dovoz červenec 2020 -6,2 07.09.2020
Zahraniční obchod se zbožím - vývoz červenec 2020 -1,1 07.09.2020
Indexy cen vývozu a dovozu - dovoz červenec 2020 -1,4 10.09.2020
Indexy cen vývozu a dovozu - vývoz červenec 2020 1,2 10.09.2020
Obecná míra nezaměstnanosti* srpen 2020 2,8* 01.10.2020

 


*) hodnota ukazatele v % (nejde o růst či pokles)


Hrubý domácí produkt (HDP) - klíčový ukazatel vývoje ekonomiky. Představuje souhrn hodnot přidaných zpracováním ve všech odvětvích v činnostech považovaných v systému národního účetnictví za produktivní (tj. včetně služeb tržní i netržní povahy). Aby byl vyloučen vliv změn cen je vyjádřen ve stálých cenách (průměrné ceny roku 2000).

Růst (pokles) HDP charakterizuje o kolik % reálně stoupl (klesl) hrubý domácí produkt ve sledovaném čtvrtletí roku proti stejnému období roku předchozího, po očištění o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.Inflace je obecně definována jako růst cenové hladiny v čase. Míra inflace je měřena pomocí přírůstku indexu spotřebitelských cen.

Uváděná míra inflace (přesněji průměrná míra inflace) vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za dvanáct posledních měsíců proti průměrné cenové hladině dvanácti předchozích měsíců. Cenami základního období jsou od roku 2016 průměrné ceny z prosince 2015. Od roku 2017 je indexním základem průměr roku 2015.

Uváděný index spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny v příslušném měsíci proti stejnému měsíci předchozího roku.

Index spotřebitelských cen (životních nákladů) měří vývoj celkové cenové hladiny. Sleduje se na spotřebních koších založených na souboru vybraných druhů zboží a služeb placených obyvatelstvem. Za cenové reprezentanty byly vybrány takové výrobky a služby, které se významně podílejí na vydáních obyvatelstva a svým rozsahem pokrývají celou sféru spotřeby. Celkový počet reprezentantů je v současné době cca 700. Jejich soubor je postupně agregován až do 12-ti hlavních oddílů spotřebního koše a to formou váženého aritmetického průměru individuálních cenových indexů. Váhy ve spotřebních koších byly pro výpočet indexů spotřebitelských cen (životních nákladů) stanoveny na základě struktury výdajů domácností ze statistiky národních účtů v roce 2014 a pro detailní cenové reprezentanty je převážně zachována struktura statistiky rodinných účtů v roce 2010, která je průběžně aktualizována na základě dalších dostupných zdrojů a šetření.Index průmyslové produkce (IPP) měří vlastní výstup průmyslových odvětví i průmyslu celkem očištěný od cenových vlivů. Jedná se o základní ukazatel konjunkturální statistiky průmyslu. Při jeho výpočtu se z větší části vychází z tržeb za vlastní výrobky a služby přeceněných do stálých cen, v případě vybraných odvětví charakterizují vývoj odvětví fyzické objemy produkce výrobkových reprezentantů. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index, a to na úrovni dvouciferného oddílu CZ-NACE. Při agregaci na vyšší úroveň se využívají váhy odvozené ze struktury přidané hodnoty v bazickém roce (agregace na úroveň sekcí, hlavních průmyslových seskupení a na průmysl celkem). V souladu s předpisy Eurostatu index průmyslové produkce pokrývá sekce CZ-NACE B, C, D (kromě skupiny 35.3).

Růst (pokles) průmyslové výroby charakterizuje IPP (index průmyslové produkce) , vycházející z výpočtu měsíčního bazického IPP od kterého jsou odvozeny měsíční a kumulativní meziroční IPP.Index stavební produkce (ISP) je základní ukazatel konjunkturální statistiky stavebnictví. Při jeho výpočtu se vychází z vývoje stavebních prací ZSV přeceněných do stálých cen. Index je primárně počítán jako měsíční bazický index. Je publikován za celou populaci podniků s převažující stavební činností.

Růst (pokles) stavební produkce charakterizuje ISP (index stavební produkce), vycházející z výpočtu měsíčního bazického ISP od kterého jsou odvozeny měsíční a kumulativní meziroční ISP.Tržby v maloobchodě, kromě motorových vozidel, zahrnují celkové tržby za zboží, vlastní výrobky a služby bez DPH zjišťované na konstantním poli podniků. Jedná se o maloobchodní tržby za prodej potravin, nepotravinářského zboží a pohonných hmot. Hodnota tržeb je přepočtena do stálých cen (průměr roku 2015 = 100).

Růst (pokles) tržeb v maloobchodě: udává o kolik procent v reálném vyjádření stoupl (klesl) v daném měsíci objem tržeb proti stejnému období předchozího roku.Průměrná měsíční nominální mzda jednoho zaměstnance zahrnuje všechny pracovní příjmy (základní mzdy, osobní příplatky a ohodnocení, prémie a odměny, podíly na hospodářských výsledcích a náhrady mzdy), které byly zúčtovány zaměstnancům evidenčního počtu podle příslušných platových a mzdových předpisů. Mzda je počítána za celé národní hospodářství, zahrnuje tedy údaje za všechny zaměstnance. Je uvedena na přepočtené počty zaměstnanců, zohledňuje tak délku pracovních úvazků zaměstnanců.

Růst (pokles) průměrné nominální mzdy vyjadřuje o kolik % se zvýšila (poklesla) tato mzda v daném čtvrtletí v porovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Údaj o růstu (poklesu) průměrné reálné mzdy je stanoven jako růst (pokles) podílu indexu průměrné nominální mzdy a indexu spotřebitelských cen za shodné období.Ceny zemědělských výrobců jsou měsíčně zjišťovány u cca 500 vybraných výrobců v zemědělství (u soukromých, družstevních, příp. státních firem). Ceny jsou očištěny od daně z přidané hodnoty. Zjišťovány jsou realizační, smluvní ceny (bez vlastní spotřeby), určené pro tuzemský trh. Od 1.1.2005 jsou ceny zemědělských výrobců zjišťovány u 95 základních zemědělských výrobků (cenových reprezentantů), z toho je 62 rostlinných, včetně ovoce a zeleniny, a 33 živočišných. Mimo indexové zpracování se sleduje dalších 29 reprezentantů.

Průměrné ceny sledovaných výrobků se vypočítávají prostým aritmetickým průměrem z cen jednotlivých výrobců. Měsíční ceny jednotlivých výrobků se porovnají s jejich průměrnou cenou v roce 2005.
Měsíční ceny jednotlivých výrobků (reprezentantů) se spočítají podílem jejich průměrné ceny za příslušný měsíc a průměrné celoroční ceny roku 2005. Měsíční indexy agregací až do úrovně "zemědělské výrobky úhrnem" se počítají jako aritmetické průměry indexů příslušných výrobků. Pouze u vnitřní části agregace ovoce a zelenina se využívá váženého průměru (tzv. oblast sezónních cen). Váhové podíly se stanovují pro výrobky i pro jejich agregáty a jsou rozděleny na sezónní (ovoce a zelenina)a nesezónní většinovou část. Tyto váhové podíly mají stejnou hodnotu v každém měsíci roku. Pouze u agregace ovoce a zelenina (sezónní vliv) se využívá vah, které se v jednotlivých měsících odlišují. Odlišnost nového váhového schématu spočívá v tom, že proti minulému váhovému schématu jsou jednotlivé váhy pro každý měsíc stejné, až na již zmíněné agregace ovoce a zelenina, které jsou zahrnuty do váženého schématu (sezónního). Nominálnímu součtu 1000 je pak roven součet stálých vah v nejvyšší agregaci "zemědělská výroba celkem".

Pro výpočet individuálních, skupinových indexů a úhrnného indexu cen je stanoveno stálé vahové schéma, které vychází ze struktury tržeb zemědělských výrobků v měsících roku 2005. Základním cenovým obdobím je průměr roku 2005 = 100. Růst (pokles) cen zemědělských výrobců udává o kolik % se v daném měsíci zvýšila (snížila) průměrná cenová hladina těchto cen v porovnání s průměrnou cenovou hladinou ve stejném období předchozího roku.Ceny průmyslových výrobců jsou zjišťovány měsíčně na základě údajů z vybraných organizací (cca 1100) za vybrané reprezentanty (cca 4600). Vykazované ceny jsou ceny sjednané mezi dodavatelem a odběratelem v tuzemsku bez DPH a spotřební daně (bez nákladů na dopravu k zákazníkovi a nákladů s ní spojených) fakturované za významnější obchodní případy.

Z vykázaných cen se na stálých vahách počítá index cen průmyslových výrobců. Ten měří průměrný cenový vývoj všech průmyslových výrobků vyrobených a prodaných na domácím, českém trhu. Za průmyslové výrobky se považují výrobky vyrobené v odvětvích kategorií B až E podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

V průběhu roku 2011 proběhla standardní komplexní revize indexů cen průmyslových výrobců. Na jejím základě jsou cenové indexy od ledna 2012 počítány na nových vahách za rok 2010. Váhy u indexů cen průmyslových výrobců byly stanoveny na základě struktury tuzemských tržeb za rok 2010 z výkazů Prům 2-01, P4-01 a Ceny Prům 1-12.

Cenové indexy vypočítávané k základu prosinec 2005 = 100 byly nahrazeny novými technickými indexy s cenovým základem prosinec 2010 = 100. Takto vypočtené indexy jsou od čtyřmístné úrovně klasifikace CZ-CPA výše řetězeny ke stávajícím indexním základům průměr roku 2005 = 100 a prosinec 2005 = 100, čímž je zajištěno pokračování současných časových řad indexů.

Základní časovou řadou pro výpočet odvozených indexů (meziměsíční, meziroční a klouzavý) je průměr 2005 = 100.

Růst (pokles) cen průmyslových výrobců udává, o kolik % se v daném měsíci zvýšila (snížila) průměrná cenová hladina těchto cen v porovnání s průměrnou cenovou hladinou ve stejném období předchozího roku.Indexy cen stavebních prací jsou počítány čtvrtletně na základě dat z výkaznictví Ceny Stav 1-04. Měsíční cenové indexy stavebních prací jsou proto odhadovány pomocí výsledků dalších měsíčních šetření ČSÚ.

Vstupními hodnotami pro odhady cenových indexů stavebních prací jsou především indexy cen materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví za běžný měsíc a indexy cen stavebních prací ze čtvrtletního šetření. Do výpočtu hodnot odhadů cenových indexů stavebních prací jsou kromě materiálových vlivů zahrnuty i vlivy nemateriálové povahy.

Odhady měsíčního vývoje cenových indexů stavebních prací se vždy po uplynutí čtvrtletí (45. den) zpětně zpřesňují (běžně revidují) podle nejnovějších výsledků přímého čtvrtletního šetření o pohybu cen stavebních prací Ceny Stav 1-04.

Změna hodnoty indexu cen stavebních prací i stavebních děl (růst resp. pokles) udává, o kolik % se ve sledovaném období zvýšila resp. snížila průměrná cenová hladina těchto cen v porovnání s cenovou hladinou ve srovnávacím období. Srovnávacím obdobím je stejný měsíc předchozího roku.Ceny tržních služeb zahrnují následující ceny v podnikatelské sféře (t.j. mezi podnikatelskými subjekty): ceny vnitrostátní nákladní dopravy a skladování, služeb pošt a telekomunikací, peněžnictví, pojišťovnictví, ostatních podnikatelských služeb a stočného. Cenová šetření uvedených tržních služeb, která jsou agregována v úhrnný cenový index, zahrnují vybrané služby obsažené ve Statistické klasifikaci produkce (CZ-CPA) v oddílech: 49-51, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 73, 74, 77, 78, 80, 81, 82.

Stálou váhou úhrnného indexu je souhrn vah za jednotlivé okruhy služeb za rok 2005. Růst (pokles) cen tržních služeb udává o kolik % se v daném měsíci zvýšila (snížila) průměrná cenová hladina těchto cen v porovnání s průměrnou cenovou hladinou ve stejném měsíci předchozího roku.


Za vývoz je považována:

  • hodnota vyvezeného zboží hlášená při přechodu hranic přímo rezidenty (podle sebraných dat Intrastatu a Extrastatu),
  • hodnota nakoupeného zboží zahraničními subjekty na území ČR (podle daňových přiznání k DPH nerezidentů). Tato hodnota představuje skutečný obchod a nahrazuje původní hodnoty vyvezeného zboží hlášeného při přechodu hranic (do Intrastatu a Extrastatu) přímo nerezidenty.

Růst (pokles) vývozu udává o kolik % vzrostla (klesla) v daném období v porovnání se stejným obdobím předchozího roku hodnota vývozu v běžných cenách.

Za dovoz je považováná:

  • hodnota dovezeného zboží hlášená při přechodu hranic přímo rezidenty (podle sebraných dat Intrastatu a Extrastatu),
  • hodnota prodaného zboží zahraničními subjekty na území ČR (podle daňových přiznání k DPH nerezidentů). Tato hodnota představuje skutečný obchod a nahrazuje původní hodnoty dovezeného zboží hlášeného při přechodu hranic (do Intrastatu a Extrastatu) přímo nerezidenty.

Růst (pokles) dovozu udává o kolik % vzrostla (klesla) v daném období v porovnání se stejným obdobím předchozího roku hodnota dovozu v běžných cenách.

Index vývozních a dovozních cen za Českou republiku je měsíčně počítán od roku 1998. Ceny jsou zjišťovány prostřednictvím státního statistického výkazu – Ceny ZO 1-12.

Výběr cenových reprezentantů provedly tuzemské ekonomické subjekty důležité pro zahraniční obchod České republiky, jednak výrobní podniky, ale i podniky zabývající se pouze zahraničně obchodní činností, a to cca 580 ekonomických subjektů pro vývoz a cca 590 pro dovoz. Ve váhovém schématu je nyní zařazeno cca 2050 vyvážených a 2100 dovážených výrobků, surovin a materiálů - cenových reprezentantů, které se významně podílejí na hodnotě realizace jednotlivých významnějších skupin zahraničního obchodu (vývozu i dovozu).

Základem realizačních cen jsou fakturované ceny z uskutečněných významnějších vývozních a dovozních obchodů přepočtené na CZK příslušným průměrným měsíčním měnovým kurzem ČNB. Tento přepočet provádí buď přímo zpravodajská jednotka, nebo pokud ekonomický subjekt vykazuje ceny v zahraniční měně, přepočet na CZK provádí ČSÚ. Do cenových indexů se tudíž promítá kromě cenového vývoje i vliv změn kurzů zahraničních měn. Uváděné ceny neobsahují clo, daň z přidané hodnoty, ani spotřební daň.

V průběhu roku 2006 proběhla pravidelná revize cenových indexů, jejímž výsledkem jsou revidované indexy cen v zahraničním obchodě počítané na struktuře zahraničního obchodu roku 2005 s indexním referenčním obdobím průměr roku 2005. V rámci revize byly nově spočteny cenové indexy zpětně za období leden 2005 – prosinec 2006, původně publikované indexy za tyto roky tak pozbyly platnosti.

Růst (pokles) vývozních a dovozních cen udává, o kolik % se v daném měsíci zvýšila (snížila) průměrná cenová hladina vývozu či dovozu v porovnání s průměrnou cenovou hladinou ve srovnávacím období. Srovnávacím obdobím pro “Meziroční růst (pokles), v %“ je stejné období předchozího roku.Obecná míra nezaměstnanosti vyjadřuje podíl počtu nezaměstnaných na celkové pracovní síle (v procentech), kde čitatel i jmenovatel jsou ukazatele konstruované podle metodiky Eurostatu vypracované na základě definic a doporučení Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization, zkratka ILO). Ukazatel je získaný z výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Šetření podléhají všechny osoby obvykle bydlící ve vybraném bytě bez ohledu na druh jejich pobytu. Výběrový soubor zahrnuje přibližně 25 tis. náhodně vybraných bytů na území celé České republiky (přes 0,6 % všech trvale obydlených bytů). Zveřejněná hodnota je za věkovou skupinu 15-64 let a je očištěná od sezónních vlivů.