Aktualizace metody propočtu - Zahraniční obchod se zbožím

 

Srovnání současné a předchozí metody


Současná, aktualizovaná metoda propočtu zahraničního obchodu se zbožím vychází z předchozí metody používané od roku 2014. Nadále zůstává zachován princip změny vlastnictví, tj. zaznamenávají se transakce se zbožím, které překročilo hranici ekonomického území našeho státu a u kterého zároveň došlo ke změně vlastnictví mezi rezidentem a nerezidentem. V případě obchodních výměn zboží prováděných nerezidenty se zachycují pouze transakce spojené s prodejem a nákupem tohoto zboží rezidentům. Zůstává i striktní oddělení zahraničního obchodu se zbožím (princip změny vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty) od pohybu zboží přes hranice (fyzický pohyb zboží přes hranice bez ohledu na změnu vlastnictví).

Předchozí metoda propočtu zahraničního obchodu se zbožím se soustředila hlavně na určení přesné hodnoty obchodní bilance a tedy i stanovení hodnot dovozu a vývozu zboží v omezené míře detailu.
Nová metoda se zaměřuje i na poskytování údajů zahraničního obchodu se zbožím na vyšší míře detailu.

Aktualizovaná metoda spočívá zejména v komplexních rozborech obchodního chování nerezidentských jednotek působících na našem území, a to tak, aby zajistila co nejpřesnější výsledky i na nižších úrovních komoditních struktur. I nadále je hlavním záměrem, aby výsledné údaje co nejvíce vypovídaly o uskutečněných obchodech mezi rezidenty a nerezidenty ekonomicky aktivními na území ČR.

Rozpracování předchozí metody spočívá zejména v detailních analýzách vazeb globálních obchodních řetězců, stanovení základních obchodních modelů u nejvýznamnějších nerezidentských jednotek působících na území ČR, odhalení kvazitranzitních pohybů zboží přes území ČR a zachycení reálných prodejů a nákupů uskutečněných mezi nerezidenty a rezidenty.

Pohled na data ve vyšším stupni detailu a rozpracování celé metody tvorby těchto dat má za následek zpřesnění údajů jak v jednotlivých položkách dosud publikované úrovně dle klasifikace CZ-CPA2, tak i na úrovni celkového vývozu a dovozu. O robustnosti předchozí metody však svědčí, že ani v aktualizované metodě se nezměnila a nebyla zpětně revidována celková obchodní bilance.

Výhody současné, aktualizované metody

Výhodou aktualizované metody propočtu je, že umožňuje lépe stanovovat zahraniční obchod se zbožím na vyšší úrovni podrobnosti a umožňuje také detailnější analýzu obchodních toků a vazeb mezi rezidenty a nerezidenty. To přináší významné vylepšení v oblasti propočtu zahraničního obchodu se zbožím a umožňuje to provádět detailnější analýzy v této oblasti. Současná metoda zároveň dokáže rychle reagovat na změny v obchodním chování nerezidentů.

Dostupnost údajů

Údaje dle aktualizované metody propočtu jsou k dispozici v časové řadě od roku 2020.

Harmonogram publikování

Měsíční údaje dle aktualizované metody jsou zveřejňovány dvoufázově. V obvyklém termínu dle harmonogramu publikování (tj. 37. kalendářní den po skončení měsíce) jsou publikovány údaje v komoditní struktuře na úrovni klasifikace CZ-CPA2. Podrobnější údaje jsou k dispozici o měsíc později, tedy se zveřejněním údajů za následující období. Důvodem je pozdější dostupnost údajů z administrativních zdrojů dat, konkrétně z přiznání k DPH, které jsou pro sestavení této statistiky nepostradatelným zdrojem údajů.

Vliv na ostatní statistiky

Aktualizovaná metoda statistiky zahraničního obchodu se zbožím a její výstupy mají vliv na údaje Národních účtů. Změny se projevují postupně. Čtvrtletní odhady HDP pracují se zpřesněnými údaji statistiky zahraničního obchodu ihned po jejím zveřejnění. Provedení zpětné revize až do roku 2020 plánují Národní účty v roce 2024. Údaje jsou nadále konzistentní i s platební bilancí ČR, která je zveřejňována ČNB v návaznosti na Národní účty.

Vypovídací schopnost

Při interpretaci dat zahraničního obchodu se zbožím, zejména na nejpodrobnějším detailu, je nutné mít na paměti, že se jedná o statistické údaje vypovídající o skutečně provedených obchodech mezi rezidenty a nerezidenty ČR a nelze je zaměňovat s vykázanými toky zboží, které však změnu vlastnictví nezohledňují (v případě transakcí nerezidentů).

Mezinárodní srovnatelnost

Údaje zahraničního obchodu se zbožím (respektující změnu vlastnictví) jsou mezinárodně srovnatelné pouze v míře podrobnosti a metodice, v jaké jí publikují Národní účty. Údaje statistiky pohybu zboží přes hranice, která sleduje fyzické toky zboží, je možné mezinárodně srovnávat i na podrobnější úrovni.