Agrocenzus 2010 - Strukturální šetření v zemědělství a metody zemědělské výroby (vybrané údaje) - 2010

 
Kód: e-2136-11
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Dana Sálusová
E-mail: dana.salusova@czso.cz

Agrocenzus 2010 Word PDF
Zemědělské subjekty podle právních forem Excel PDF
Převažující zaměření zemědělské výroby Excel PDF
Pracující v zemědělství Excel PDF
Zemědělské vzdělání vedoucích pracovníků Excel PDF
Celková výměra půdy; speciálně využívaná půda Excel PDF
Obhospodařovaná zemědělská půda Excel PDF
Využití orné půdy Excel PDF
Stavy hospodářských zvířat Excel PDF
Pastva a ustájení hospodářských zvířat Excel PDF
Statková hnojiva Excel PDF
Stroje a zařízení Excel PDF
Zavlažování Excel PDF
Ekologické zemědělství Excel PDF
Výroba energie z obnovitelných zdrojů Excel PDF
Služby v zemědělství Excel PDF
Nezemědělské činnosti Excel PDF
Zpracování vlastních výrobků Excel PDF
Krajské srovnání Excel PDF
Porovnání výsledků AGC 2000 a 2010 Excel PDF
Publikace ČSÚ o zemědělství v roce 2011 Excel PDF

Zveřejněno dne: 20.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.