§ 9a Poskytování údajů z jiných informačních systémů

 

§ 9a

Poskytování údajů z jiných informačních systémů

  1. Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Českému statistickému úřadu pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a) ze základního registru obyvatel o fyzických osobách tyto údaje:

1) příjmení,

2) jméno, popřípadě jména,

3) druh a adresa místa pobytu,

4) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

5) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

6) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

b) z agendového informačního systému evidence obyvatel5e) o státních občanech České republiky5f) tyto údaje:

1) rodné číslo, popřípadě jeho změna,

2) rodné příjmení a údaje o změně jména a příjmení,

3) pohlaví a jeho změna,

4) předchozí adresy místa trvalého pobytu,

5) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

6) rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

7) rodinný stav, datum jeho změny a místo uzavření manželství,

8) registrované partnerství5g), datum jeho vzniku a místo uzavření, datum zániku nebo zrušení partnerství5h),

9) rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela nebo partnera a datum jeho narození,

10) rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,

c) z agendového informačního systému cizinců o cizincích pobývajících na území České republiky5i) a cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana podle zákona o azylu5j), tyto údaje:

1) rodné číslo, popřípadě jeho změna,

2) rodné příjmení a údaje o změně jména a příjmení,

3) pohlaví a jeho změna,

4) předchozí adresy místa pobytu na území České republiky a jejich druh,

5) počátek pobytu v České republice, počátek platnosti platného víza nebo oprávnění k pobytu, datum ukončení platnosti víza nebo oprávnění k pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu na území České republiky,

6) rodinný stav, datum a místo jeho změny, jméno, popřípadě jména, příjmení manžela, rodné číslo a datum narození,

7) registrované partnerství, datum jeho vzniku a místo uzavření, datum zániku nebo zrušení partnerství,

8) rodné číslo manžela nebo partnera; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození, jméno, popřípadě jména, příjmení partnera a jeho státní občanství,

9) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,

10) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

11) kategorie pobytu,

12) účel pobytu,

13) stát, z nějž se cizinec do České republiky přistěhoval. 

  1. Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
  2. Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

 

5e) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Rady (ES) č. 2223/96.

Nařízení (ES) č. 1221/2002 Evropského parlamentu a Rady ze dne 10. června 2002 o čtvrtletních nefinančních účtech vládních institucí.

Nařízení (ES) č. 501/2004 Evropského parlamentu a Rady ze dne 10. března 2004 o čtvrtletních finančních účtech vládních institucí.

Nařízení Rady (ES) č. 1222/2004 ze dne 28. června 2004 o sestavování a předávání údajů o čtvrtletním veřejném zadlužení.

5f) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

5g) § 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2 odst. 2 zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů.

5h) Zákon č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5h) § 14 zákona č. 115/2006 Sb.

5i) Zákon č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5j) Zákon č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5k) § 5 zákona č. 115/2006 Sb.

5l) § 14 zákona č. 115/2006 Sb.