Informační a komunikačních technologie v podnikatelském sektoru ČR - 2005


Použitá terminologie

Použitá terminologie

B2B (Business-to-Business): obchodní vztahy mezi dvěma podniky, resp. právními subjekty, realizované nejčastěji na bázi výměny strukturovaných dat (objednávky, potvrzení, faktury,..) elektronickou cestou.

DSL (Digital Subscriber Line): souhrnné označení pro digitální technologii umožňující nárůst přenosové rychlosti u stávajících účastnických přípojek (ASDL, VDSL, HDSL, SDSL, IDSL, RASDL,…).

EDI (Electronic Data Interchange): elektronická výměna dat je způsob výměny strukturovaných dat (např. objednávek, faktur, dobropisů apod.) na základě dohodnutých standardů zpráv mezi informačními systémy obchodních partnerů pomocí elektronických prostředků. Mezi obchodními partnery musí dojít i k dohodě o legislativních aspektech dokumentů předávaných formou EDI.

Elektronická tržiště (e-Marketplace): jsou aplikace elektronického podnikání, které v prostředí Internetu vytvářejí prostor pro uskutečňování mnohostranných elektronicky realizovaných obchodních transakcí. Transakce se zde uskutečňují mezi více obchodními partnery.

Extranet: privátní počítačová síť, která užívá internet protokolů a veřejné telekomunikační sítě k bezpečnému sdílení informací a realizaci operací s dodavateli, prodejci, partnery, zákazníky a jinými podnikatelskými subjekty. Na extranet může být pohlíženo jako na část podnikového intranetu, který je rozšířen za hranice organizace.

Elektronická pošta (e-mail): elektronický přenos zpráv, souborů z jednoho počítače jednomu nebo více uživatelům, kteří mají svou elektronickou adresu uvnitř nebo vně organizace. Zahrnuje elektronickou poštu uskutečněnou pomocí internetu nebo jakékoliv jiné počítačové sítě.

Firewall: hardware či software, který slouží k oddělení jedné sítě od druhé z důvodů bezpečnosti. Nejčastěji se dnes používá k oddělení internetu od lokální počítačové sítě.

ISDN (Integrated Services Digital Network): digitální komunikační síť, která je budována a rozvíjena především na základě stávající telefonní sítě. Místo modemu využívá ISDN adaptér a maximální přenosová rychlost je 128 kbit /s.

Internet: globální celosvětová počítačová síť propojující regionální a rozsáhlé počítačové sítě, které používají TCP/IP jako síťový protokol a pomocí které je možno zpřístupňovat zdroje (technické prostředky, software, data) k ní připojené.

Internetový (virtuální) obchod: je speciální aplikace provozovaná na straně serveru, ke které uživatel přistupuje pomocí standardního WWW prohlížeče (Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Mozilla atd.).

Intranet: soukromá počítačová síť organizace. Může být tvořena i mnoha lokálními počítačovými sítěmi, které jsou vzájemně propojeny prostřednictvím pronajatých linek veřejné sítě. Typicky pak je tato síť připojena prostřednictvím bran do internetu. Intranet užívá protokolů architektury TCP/IP a obecně se jeví jako privátní verze internetu.

Počítačově propojené sítě: fyzické sdružení více počítačů, které jsou spolu propojeny komunikačními prostředky. Tyto počítače navíc disponují funkčními softwarovými i hardwarovými nástroji, které jim umožňují komunikaci, tedy přenos dat mezi jednotlivými počítači.

LAN (Local Area Network): lokální počítačová síť, která se vyznačuje (na rozdíl od rozlehlé sítě WAN) tím, že uživatel (organizace, podnikatelský subjekt) je typicky shodný s provozovatelem sítě (síť je v majetku uživatele), má menší vzdálenosti mezi uzly sítě a (často) vyšší přenosové rychlosti.

Mobilní internetové služby: internetové služby přístupné pomocí bezdrátových terminálů (mobilní telefon, osobní digitální asistent, PC zařízení nebo zákaznický terminál) a používající WAP (Wireless Application Protocol), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD nebo 3G.

WWW (World Wide Web): Služba World Wide Web má architekturu klient/server, což znamená, že pro její fungování jsou zapotřebí WWW servery, a dále klientské programy (prohlížeče, browsery), prostřednictvím kterých uživatelé pracují s touto službou


Zveřejněno dne: 30.11.2006
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.