Lexikon hl. m. Prahy

 

Úvod

Úvod
Český statistický úřad, oddělení regionálních analýz a informačních služeb Praha vydává opět po čtyřech letech statistický „Lexikon hl. m. Prahy“. Jeho posláním je publikovat vybraná statistická data tak, jak jsou vedena v městském informačním systému. Tento systém je aplikací celostátního systému regionálních databází ČSÚ pro statutární města. Obsahuje celou řadu ukazatelů, které jsou vedeny podle dostupnosti v různém územním členění. Jde jednak o rozdělení samosprávní a správní (hl. m. Praha jako celek, 22 správních obvodů, 57 městských částí). Dále o územně technické členění (112 katastrálních území, 146 částí obce a územně technických jednotek a 901 základních sídelních jednotek = urbanistických obvodů).

Předkládaná publikace obsahuje systematický přehled územního členění Prahy se základními údaji až do rozdělení podle územně technických jednotek. Tradičně také zaznamenává historický územní vývoj a změny ve správním uspořádání. Jsou zde zachyceny změny správního uspořádání z 10 na 15 správních obvodů, stejně jako poslední správní úpravu platnou od 1.7.2001, která rozdělila 57 městských částí (MČ) do 22 správních obvodů. Obdobně jsou aktualizovány informace o územně technickém členění hlavního města.

V každém dalším vydání lexikonu dochází ke změnám ve výběru z dostupných údajů za jednotlivé městské části. Obdobně jsou aktualizovány i údaje za katastrální území. Opět zařazujeme dlouhodobou časovou řadu počtu obyvatel v letech 1850 až 2001 podle výsledků jednotlivých cenzů v členění podle katastrálních území doplněnou o aktuální počty obyvatel k 31.12.2008. Údaje o katastrálních územích jsou pro zpestření doplněny i o kapitolu „Místní a pomístní názvy“, která byla převzata z knihy „Co je co v Praze“ od Ctibora Rybára a kolektivu, rok vydání 1989. Lokalizace těchto území byla aktualizována podle současného samosprávního členění Prahy.

Pokud není uvedeno jinak, publikace obsahuje údaje za rok 2008.

Pro potřeby uživatelů dále v samostatné kapitole opět publikujeme všechny druhy platných číselníků užívaných v celostátních datových bázích, ve statistickém výkaznictví atd. Jsou to číselníky, v nichž jsou promítnuty aktuální změny roku 2009.


Zkratky použité v publikaci:


SOP - správní obvod hl. m. Prahy
UO - územní obvod
ZÚJ - základní územní jednotka
MČ - městská část
ČO - část obce
ČO-díl - část obce-díl
ÚTJ - územně technická jednotka
k.ú. - katastrální území
ZSJ - základní sídelní jednotka
UO - urbanistický obvod