Demografie - Revue pro výzkum populačního vývoje

 

Čtvrtletní sledování četností vrozených vad u dětí v České republice v období 1994-2002


Čtvrtletní sledování četností vrozených vad u dětí v České republice v období 1994-2002 (Antonín Šípek – Vladimír Gregor – Jiří Horáček – Dana Mašátová – Kamila Světnicová)

Registrace vrozených vad (VV) má v České republice dlouholetou tradici – představuje souvislou řadu od roku 1961. ČR byla jedním z prvních států na světě, kde byla registrace zahájena a od roku 1974 i spoluzakládajícím členem organizace International Clearinghouse for Birth Defects Monitoring System (ICBDMS), jež se zabývá monitorováním, registrací a analýzami výskytu vrozených vad. V současné době se v ČR sledují všechny vrozené vady zjištěné u plodů a u samovolných potratů nad 500 g, u mrtvě narozených dětí a u dětí do dokončeného 15. roku života. Autoři příspěvku uvádějí, že během sledovaného období, kdy se narodilo 838 196 dětí, bylo celkem z tohoto počtu 26 643 dětí s jednou nebo více vrozenými vadami (průměrná incidence všech případů byla 317,86 na 10 000 živě narozených). Konstatují, že celková četnost výskytu VV v ČR sice narůstá (až na 4 % narozených v roce 2002), ale některé závažné VV kolísají kolem průměru anebo jejich výskyt klesá v souvislosti s úspěšnou prenatální diagnostikou.