Statistický bulletin - Zlínský kraj - 1. čtvrtletí 2010


Regionální údaje v publikacích a internetových dok

Regionální údaje v publikacích a internetových dokumentech ČSÚ

Časové řady:

Bytová výstavba, stavební povolení a stavební zakázky
Regionální údaje o počtech zahájených a dokončených bytů, počty a hodnoty vydaných stavebních povolení, doplňováno čtvrtletně.

Cestovní ruch
Údaje o návštěvnosti ubytovacích zařízení v krajích a turistických oblastech, o destinacích domácího cestovního ruchu, doplňované čtvrtletně, roční regionální data o kapacitě ubytovacích zařízení.

Dokumenty s měsíční periodicitou:

t-1804-10 Zpravodaj ČSÚ (5/2010)
Časopis věstníkového charakteru, metodické, informativní a další materiály.

w-2110-10 Porážky hospodářských zvířat za duben 2010
Údaje o porážkách skotu, prasat a dalších hospodářských zvířat v kusech a hmotnosti, a údaje o výrobě masa. Územní třídění na úrovni krajů

w-7005-10 Indexy cen zemědělských výrobců duben 2010
Ceny základních zemědělských produktů podle krajů a okresů (pšenice, skot, prasata, mléko).

w-7006-10 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží za duben 2010
Průměrné ceny zemědělských výrobců za vybrané výrobky (pšenice, brambory, skot, prasata, vejce, mléko) podle krajů.

w-7103-10 Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) – podrobné členění za duben 2010
Vývoj spotřebitelských cen za domácnosti v hl.m.Praze.

Dokumenty se čtvrtletní periodicitou:

w-2117-09 Výsledky chovu drůbeže za 4. čtvrtletí 2009
Početní stavy drůbeže, výroba a prodej vajec, a krmné dny slepic podle krajů.

w-2121-09 Odhady sklizně - operativní zpráva k 15. 10. 2009
Vychází 5x ročně.

w-3101-09 Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků výběrového šetření pracovních sil za 4. čtvrtletí 2009
Charakteristika populace, a zaměstnanost a nezaměstnanost podle krajů z výsledků výběrového šetření pracovních sil v domácnostech.

w-3106-09 Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy za 4. čtvrtletí 2009
Počet zaměstnanců, mzdové prostředky a průměrné mzdy podle krajů, a jejich vývoj ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Údaje jsou i v členění za podniky podle sídla v kraji.

w-4001-10 Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v 1. čtvrtletí 2010
Předběžné výsledky stavu a pohybu obyvatelstva podle krajů, okresů a měst (narození a zemřelí, migrace stěhováním, sňatky, rozvody).

w-7007-10 Indexy cen v lesnictví (surové dříví) za 1. čtvrtletí 2010
Průměrné ceny surového dříví pro tuzemsko podle krajů.

Dokumenty s pololetní periodicitou:

w-2122-09 Výsledky chovu skotu za 2. pololetí 2009
Početní stavy skotu, krav a telat, krmné dny, výroba a nákup mléka podle krajů.

w-2123-09 Výsledky chovu prasat k 31. 12. 2009
Početní stavy prasat, krmné dny, chov selat a prodej jatečních prasat podle krajů – vychází 3x ročně.

w-3305-09 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz za rok 2009
Počty nově hlášených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz, dny pracovní neschopnosti, průměrné procento pracovní neschopnosti a průměrný denní počet práce neschopných podle krajů.

Dokumenty s roční periodicitou a nepravidelně vydávané výstupy:

e-0001-09 Statistická ročenka České republiky 2009
Údaje o stavu a vývoji nejdůležitějších oblastí hospodářského, sociálního a kulturního života ČR, časové řady, vybrané údaje o krajích.

1004-08 Školní statistická ročenka
Faktografický průvodce studentům středních škol a vyšších tříd škol základních.

e-1118-09 Život cizinců v ČR 2009
Základní informace o životě cizinců, a kartogramy s jejich rozmístěním v krajích a okresech.

w-1131-09 Vývoz zboží podle jednotlivých krajů ČR v roce 2008
Vývoj vývozu jednotlivých krajů a jeho zastoupení na celkovém vývozu ČR. Zbožová a teritoriální struktura vývozu jednotlivých krajů.

e-1301-10 Počet obyvatel v obcích ČR k 1.1.2010
Publikace obsahuje stavy obyvatel v jednotlivých obcích po promítnutí územních změn k 1.1.2010. Stavy obyvatel jsou stanoveny na základě demografické bilance narozených, zemřelých a migrace v každé obci.

e-1302-09 Malý lexikon obcí ČR 2009
Informace o sídelní struktuře, obyvatelstvu a obcích ČR

w-1303-09 Okresy České republiky v roce 2008
Souhrnné informace za rok 2006 z různých úseků statistiky na úrovni krajů a okresů. Základem jsou ukazatele regionální databáze KROK.

w-1304-09 Kraje České republiky 2008
Základní ukazatele z demografické, ekonomické a sociální oblasti podle krajů v datech, kartogramech a grafech.

e-1370-09 Analýza regionálních rozdílů v ČR pro rok 2009
Roční periodická publikace zaměřená na popis a analýzu rozdílů mezi kraji ČR. Publikace je vydávána od roku 2000. Hlavními tématy v publikaci jsou migrace, zaměstnanost a sociální zabezpečení.

w-1371-09 Regionální účty 2008
Publikace obsahuje makroekonomické údaje (HDP, HPH, THFK, atd.) na regionální úrovni v časových řadách.

1372-05 Euroregiony v České republice
Vymezení jednotlivých euroregionů a základní statistické informace o euroregionech.

1376-07 Věda a výzkum v regionálním pohledu
Analýza o zaměstnanosti a vnitřních výdajích na vědu a výzkum podle krajů. Údaje o zaměstnanosti a mzdách v technických a vědeckých profesích.

1377-06 Cizinci v regionech ČR
Počty, zaměstnání a profil cizinců v ČR v krajském a okresním detailu. Publikace je řešena jako soubor jednotlivých krajských bloků, bohatých na grafy, mapky a kartogramy.

1379-07 Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji ČR v letech 2000 - 2005
Souhrnná publikace analyzující rozdíly a ekonomické postavení správních obvodů obcí s rozšířenou působností v celé ČR a v jednotlivých krajích.

w-1381-09 Obce ČR a jejich části
Počty územních a správních jednotek v krajích.

e-1382-09 Rozdíly mezi kraji ČR – vývoj a příčiny (analytická sonda) časová řada

e-1414-09 Cizinci v ČR 2009
Statistické údaje o pohybu a zaměstnanosti cizinců v krajích a okresech ČR.

w-2001-09 Produkce, využití a odstranění odpadů v ČR v roce 2008
Krajské údaje o množství průmyslového odpadu podle sídla ekonomického subjektu.

2002-07 Informace o životním prostředí v ČR (2001-2006)
Stav a vývoj jednotlivých složek životního prostředí v ČR a v regionech. Jedná se především o údaje zachycující vliv hospodářských činností na kvalitu přírodních zdrojů. Publikace obsahuje i přehledy národních parků a chráněných území.

w-2003-10 Vodovody, kanalizace a vodní toky v roce 2009
Krajské členění ukazatelů o zásobování obyvatel vodou a o délce vodovodů, o množství odpadních vod a počtu čistících stanic.

w-2005-09 Výdaje na ochranu životního prostředí v ČR v roce 2008
Krajské údaje o pořízených investicích na ochranu životního prostředí. Pořízené investice jsou sledovány podle kraje sídla investora i podle místa investice.

w-2102-10 Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin za rok 2009
Sklizňové plochy, hodnoty sklizně a hektarové výnosy jednotlivých plodin podle krajů.

w-2103-10 Soupis hospodářských zvířat k 1.4.2010
Počty hospodářských zvířat podle krajů (skot, prasata, koně, ovce a kozy, drůbež).

w-2104-09 Soupis ploch osevů v ČR k 31.5.2009
Struktura ploch osevů jednotlivých plodin podle krajů (zrniny, okopaniny, technické a ostatní plodiny, zelenina, pícniny a rozloha zemědělské půdy).

w-2128-09 Souhrnný zemědělský účet v jednotlivých krajích – definitivní výsledky za rok 2007 a semidefinitivní výsledky roku 2008
Datová sada dává přehled o vývoji výkonnosti zemědělství v jednotlivých krajích.

2129-08 Strukturální výsledky za zemědělství v roce 2007 podle územního členění
Vybrané výsledky zpracování strukturálního šetření v zemědělství – členění na kraje a okresy.

2133-08 Ovocné sady v roce 2007
Krajské údaje o výměře sadů a jednotlivých ovocných odrůd.

w-2201-10 Lesnictví a myslivost v roce 2009
Zalesňování, těžba dřeva a dodávky dříví podle krajů.

e-3012-09 Příjmy a životní podmínky domácností ČR v roce 2008
Výsledky výběrového šetření (EU-SILC) – údaje za hospodařící domácnosti jsou tříděny podle různých hledisek až na krajskou úroveň.

w-3103-09 Trh práce v ČR v letech 1993 – 2008
Časové řady podle krajů o zaměstnanosti a nezaměstnanosti na základě výběrového šetření pracovních sil v domácnostech.

c-3107-10 Časové řady základních ukazatelů statistiky práce (leden 2010)
Časová řada údajů o neumístěných uchazečích o zaměstnání, míře nezaměstnanosti, o mzdách a dalších ukazatelů i podle krajů.

w-3109-10 Struktura mezd zaměstnanců v roce 2009
Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd, struktura mezd a mzdy podle hlavních tříd KZAM - Klasifikace zaměstnání. Výsledky za kraje a oblasti navazující na Informační systém o průměrném výdělku Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

e-3111-09 Ročenka statistiky trhu práce 2009
Rozbor výsledků statistiky o zaměstnanosti a mzdách. Rozdíly v charakteristikách zaměstnání podle věku, pohlaví a vzdělání zaměstnanců až na úroveň krajů.

w-3112-09 Úplné náklady práce za rok 2008
Ukazatele tříděné i podle jednotlivých krajů.

w-3113-09 Úplné náklady práce (1994 – 2008)
Rozbor struktury nákladů práce podle krajů v časové řadě.

w-3115-10 Zaměstnanost a nezaměstnanost v ČR podle výsledků VŠPS – roční průměry 2009
Charakteristika populace, zaměstnanost a nezaměstnanost podle výběrového šetření pracovních sil v domácnostech.

3123-07 Přechod do důchodu podle výsledků ad hoc modulu 2006 výběrového šetření pracovních sil
Krajské přehledy o počtu pracujících ve věku 50-69 let podle předpokládané doby ukončení ekonomické aktivity ( údaje podle KZAM - Klasifikace zaměstnání).

3124-08 Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním podle ad hoc modulu 2007 výběrového šetření pracovních sil
Analýza dat z Výběrového šetření pracovních sil s krajskými údaji.

w-4002-10 Úmrtnostní tabulky za ČR, oblasti a kraje
Údaje za ČR jsou z roku 2009, krajské údaje za dvouleté období 2008 – 2009 (vyloučení nahodilých výkyvů). Tabulky obsahují často žádané informace o střední délce života (naději na dožití).

w-4003-10 Věkové složení obyvatelstva ČR v roce 2009
Počty obyvatel podle věku až na úrovni krajů a okresů v pětiletých skupinách. Údaje za ČR, kraje i okresy podle jednotlivých let – počáteční, střední a koncový stav v roce 2009.

e-4007-09 Vývoj obyvatelstva ČR v roce 2008
Pravidelná analýza hodnotící vývoj demografických ukazatelů i na úrovni krajů.

4011-08 Vývoj úmrtnosti mladších věkových skupin
Analýza trendů úmrtnosti s údaji v krajském a okresním měřítku.

w-4017-09 Zemřelí podle podrobného seznamu příčin smrti, pohlaví a věku v ČR a v krajích (1994 až 2008)

w-4018-09 Demografická ročenka měst (1999 – 2008)
Základní údaje o pohybu obyvatel za vybraná města. Podle stanovených kritérií bylo do publikace vybráno 284 měst (zhruba s počtem obyvatel nad 5000).

e-4019-09 Demografická ročenka ČR 2008
Pramenné demografické dílo s podrobnými výsledky pohybu obyvatel v územním třídění na kraje, okresy a města.

w-4023-09 Vývoj základních demografických ukazatelů za územně správní celky ČR (1919 až 2007)

w-4027-09 Demografická ročenka krajů ČR 1999 - 2008
Demografické údaje v časové řadě přepočtené na územní strukturu roku 2008.

w-4030-09 Demografická ročenka správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1999 - 2008
Základní demografické údaje obcí s rozšířenou působností. Údaje v časové řadě jsou přepočteny na aktuální území těchto správních obvodů.

w-4034-09 Demografická ročenka okresů 1999 – 2008
Demografické údaje v časové řadě přepočtené na územní strukturu roku 2008.

4036-07 Vysokoškoláci z demografického pohledu
Vývoj vybraných demografických ukazatelů za osoby s vysokoškolským vzděláním za roky 1991 – 2006 podle krajů a okresů.

w-4037-09 Demografická ročenka správních území obcí s pověřeným obecním úřadem 1995 až 2008
Základní demografické údaje obcí s POÚ. Údaje v časové řadě jsou přepočteny na aktuální území těchto správních obvodů.

4116-08 Statistický lexikon obcí 2008
Elektronická podoba Statistického lexikonu obcí 2008 s územní aktualizací k 1.1.2008. Lexikon obsahuje seznam obcí ČR, jejich částí a základních sídelních jednotek, doplněný o údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001, rovněž přepočítanými na aktuální územní strukturu.

w-4202-09 Volby do zastupitelstev krajů v roce 2008

4203-07 Volby do Senátu Parlamentu ČR v roce 2006
Výsledky voleb v říjnu 2006 a zvolení senátoři ve 27 volebních obvodech.

4204-06 Volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR 2006 – I.díl
Výsledky voleb v krajích a okresech.

4206-07 Volby do zastupitelstev obcí 24.listopadu 1990
Dodatečné vydání chybějící standardní publikace.

4210-07 Volby do zastupitelstev obcí v roce 2006 – II.díl
Přehled o výsledcích voleb a složení zastupitelstev v územním členění podle krajů, okresů a velikostních skupin obcí.

w-4212-09 Volby do Evropského parlamentu v roce 2009

4221-07 Volby do zastupitelstev obcí v letech 1990 - 2006
Zvláštní publikace, obsahující především pohledy na genezi některých ukazatelů volební statistiky v oblasti komunálních voleb od roku 1990 do roku 2006 a časová srovnání výsledků hlasování a složení zvolených zastupitelstev za ČR celkem, podle krajů a okresů.

w-4222-09 Volby do zastupitelstev krajů v letech 2000 až 2008
Souborná publikace o krajských volbách v ČR.

e-7009-09 Ceny sledovaných druhů nemovitostí v letech 2006 – 2008
Informace o cenových indexech a průměrných cenách podle krajů, okresů a velikostních skupin obcí.

e-8002-09 Průmysl České republiky – revize dat za rok 2008
Definitivní informace o základních ukazatelích průmyslu ČR, krajské údaje.

w-8101-09 Spotřeba paliv a energie v ČR
Údaje o spotřebovaném objemu jednotlivých druhů paliv a energie podle kraje spotřeby.

w-8206-09 Stavby pro bydlení dokončené v roce 2008
Informace o počtech a úrovni dokončených domů podle krajů a okresů (kubatura, obytná i zastavěná plocha, pokojovost, atd.).

e-9305-08 Doprava v regionálním pohledu
Obsahuje analýzu i datové údaje o tématu.

w-9306-09 Doprava v mikroregionálním pohledu
Informace o silniční síti i dopravní nehodovosti.

e-9601-09 Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2008
Krajské údaje o struktuře výdajů na výzkum a vývoj a další ukazatele z oboru.

e-9605-10 Inovační aktivity podniků v České republice v letech 2006 až 2008
Regionální členění inovačních aktivit.

w-9607-09 Licence v ČR v roce 2008
Poskytovatelé licencí a patentů podle krajů.

e-9701-09 Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2009
Sledované ukazatele jsou uvedeny i v krajském členění.

w-9703-09 Využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě ČR v roce 2008
Data jsou publikována v územním rozlišení až do úrovně okresů.


Písmena na začátku kódu znamenají:
t - tištěná publikace
e - elektronická publikace
w - internetový dokument (dostupný pouze na internetu)

Publikace je možné získat:

on-line : /csu/czso/katalog-produktu (kód publikace)

tištěný titul a elektronická forma na CD:

Český statistický úřad
Odbor informačních služeb
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
fax: 274 054 070

e-mail: objednavky@czso.cz

Prodejna v budově ČSÚ, Na padesátém 81, Praha 10 - Strašnice
(u stanice metra „A“ - Skalka)

Úřední hodiny:
pondělí a středa 8 - 17
úterý a čtvrtek 9 - 12 13 - 15
pátek 9 – 12


Zveřejněno dne: 07.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.