Předkládaná publikace obsahuje údaje o věkovém slo

Předkládaná publikace obsahuje údaje o věkovém složení a pohybu obyvatelstva v Jihomoravském kraji, okresech, správních obvodech obcí s rozšířenou působností, správních obvodech s pověřeným obecním úřadem a v obcích v roce 2011. Údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají na příslušném území trvalé bydliště, a to bez ohledu na jejich státní občanství.

Vymezení území kraje vychází z ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření VÚSC (a jeho novely č. 176/2004) a zákona č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů. Zákonem č. 387/2004 Sb. od 1. 1. 2005 přešlo 25 obcí z kraje Vysočina do Jihomoravského kraje. Jedná se o obce Borač, Borovník, Černvír, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lubné, Nedvědice, Níhov, Olší, Pernštejnské Jestřabí, Rojetín, Říkonín, Skryje, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Vratislávka a Žďárec (z okresu Žďár nad Sázavou do okresu Brno-venkov) a Senorady (z okresu Třebíč do okresu Brno-venkov).

Od 1. ledna 2003 (po zániku okresních úřadů k 31. 12. 2002) byly zákonem č. 314/2002 Sb. zřízeny obce s rozšířenou působností (ORP) a obce s pověřeným obecním úřadem (POÚ). Vymezení správních obvodů těchto obcí je dáno Vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s POÚ a správních obvodů ORP a Vyhláškou č. 388/2004 Sb., kterou se mění Vyhláška č. 388/2002 Sb. V Jihomoravském kraji je vymezeno 21 správních obvodů ORP a 34 správních obvodů s POÚ.

Na základě vyhlášky č. 513/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky, došlo s účinností od 1. 1. 2007 ke změně okresu u 26 obcí Jihomoravského kraje. Smyslem vyhlášky bylo sladění území okresů se správními obvody obcí s rozšířenou působností. Do okresu Hodonín tak přešla obec Mouchnice z okresu Vyškov. Zbylých 25 obcí přibylo do okresu Brno-venkov, bylo to 14 obcí původem z okresu Blansko - Běleč, Brumov, Březina, Bukovice, Hluboké Dvory, Lomnice, Ochoz u Tišnova, Osiky, Rašov, Rohozec, Strhaře, Synalov, Unín a Zhoř, 7 obcí z okresu Břeclav - Cvrčovice, Ivaň, Pasohlávky, Pohořelice, Přibice, Vlasatice a Vranovice, 4 obce z okresu Znojmo - Branišovice, Loděnice, Šumice a Troskotovice.
________________________________
Stav obyvatel k 31. 12. příslušného roku vyjadřuje počet obyvatel o půlnoci z 31. prosince na 1. ledna. Stav obyvatel k 1. 7. (střední stav obyvatelstva) vyjadřuje počet obyvatel daného území o půlnoci z 30. června na 1. července.

Věk obyvatele je dokončený věk, jehož obyvatel dosáhl v okamžiku zjišťování, tedy věk při posledních narozeninách.

Živě narozené dítě je v ČR dítě, jež projevilo po narození alespoň jednu známku života (dech, srdeční akce, pulsace pupečníku, aktivní pohyb svalstva) a má porodní hmotnost 500 g a vyšší nebo nižší než 500 g, pokud přežije 24 hodin po porodu. Narození jsou tříděni do území podle trvalého bydliště matky.

Zemřelí jsou zařazení do území podle místa trvalého bydliště. Kojenecká úmrtnost udává počet dětí zemřelých do 1 roku na 1 000 živě narozených dětí ve sledovaném období. Příčiny úmrtí jsou uváděny podle Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální revize (MKN-10).

Přirozený přírůstek (úbytek) obyvatelstva je rozdíl mezi počtem narozených dětí a celkovým počtem zemřelých osob ve sledovaném období a daném území.

Do údajů o stěhování jsou zahrnuty změny trvalého bydliště z obce do obce. Sleduje se počet případů stěhování, nikoli počet stěhujících se – někteří se mohli stěhovat dvakrát nebo vícekrát.

Přírůstek (úbytek) stěhováním je rozdíl mezi přistěhovalými na území a vystěhovalými z území.

Celkový přírůstek (úbytek) obyvatelstva vyjadřuje rozdíl mezi počátečním stavem obyvatelstva a konečným stavem obyvatelstva daného území a je tvořen součtem přirozeného přírůstku a přírůstku stěhováním.

Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 65 a více na 100 dětí ve věku 0 - 14 let.
Index závislosti I vyjadřuje počet dětí ve věku 0 - 14  let na 100 osob ve věku 15 - 64 let.
Index závislosti II udává počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15 - 64 let.
Index ekonomického zatížení vyjadřuje počet dětí ve věku 0 - 14 let a počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15 - 64 let.

POUŽITÉ ZNAČKY V TABULKÁCH
- ležatá čárka na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval
. tečka na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý
x křížek na místě čísla značí, že zápis není možný z logických důvodů
0 nula je použita pro označení číselných údajů menších než polovina zvolené měřicí jednotky


Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.