Statistická ročenka Jihomoravského kraje - 2013


Grafy
Graf 1. Porovnání vybraných ukazatelů Jihomoravského kraje s celorepublikovým průměrem v roce 2012 JPG
Graf 2. Bilance půdy v Jihomoravském kraji (stav k 31. 12.) JPG
Graf 3. Úhrn srážek na území Jihomoravského kraje v jednotlivých měsících roku 2012 JPG
Graf 4. Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora a podle krajů v roce 2012 JPG
Graf 5. Nakládání s odpady podle krajů a podle vybraných způsobů nakládání v roce 2012 JPG
Graf 6. Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku a podle krajů v roce 2012 JPG
Graf 7. Rozvody podle délky trvání manželství v Jihomoravském kraji JPG
Graf 8. Cizinci v Jihomoravském kraji JPG
Graf 9. Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE JPG
Graf 10. Hrubý domácí produkt na obyvatele podle krajů (průměr ČR=100) JPG
Graf 11. Vývoj výdajů místních rozpočtů v Jihomoravském kraji JPG
Graf 12. Vývoj průměrné hrubé měsíční mzdy (na přepočtené počty zaměstnanců) podle místa pracoviště JPG
Graf 13. Podíl nezaměstnaných osob v % a počet uchazečů na 1 volné pracovní místo k 31. 12. 2012 podle krajů JPG
Graf 14. Podíl nezaměstnaných osob v Jihomoravském kraji (ke konci jednotlivých měsíců) JPG
Graf 15. Sklizeň vybraných zemědělských plodin v Jihomoravském kraji JPG
Graf 16. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v běžných cenách na zaměstnance podle krajů JPG
Graf 17. Stavební práce podle dodavatelských smluv v roce 2012 JPG
Graf 18. Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle vybraných zemí v roce 2012 JPG
Graf 19. Výdaje na VaV v Jihomoravském kraji JPG
Graf 20. Studenti veřejných a soukromých vysokých škol v Jihomoravském kraji JPG
Graf 21. Výdaje na dávky nemocenského pojištění v Jihomoravském kraji JPG
Graf 22. Průměrná měsíční výše starobního důchodu v Jihomoravském kraji JPG
Graf 23. Čtenáři veřejných knihoven v Jihomoravském kraji JPG
Graf 24. Obyvatelstvo podle rodinného stavu v Jihomoravském kraji k 26. 3. 2011 JPG
Graf 25. Bytový fond k 26. 3. 2011 JPG
Graf 26. Počet obyvatel ve správních obvodech ORP Jihomoravského kraje (SLDB 1980, 1991, 2001, 2011) JPG
Graf 27. Vybrané ukazatele v regionech soudržnosti podle krajů v roce 2012

Zveřejněno dne: 30.12.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.