Demografie - Revue pro výzkum populačního vývoje

 

Terezie Kretschmerová: Vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2003 (anotace)


Terezie Kretschmerová
Příspěvek analyzuje demografický vývoj obyvatelstva České republiky v roce 2003 a zařazuje ho do dlouhodobějších populačních trendů.
Rok 2003 byl po devíti letech populačního úbytku prvním rokem, kdy byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatelstva. Tempo poklesu počtu obyvatel se snížilo již během předchozího roku, nicméně v obou letech bylo příčinou pouze kladné saldo zahraniční migrace. To navíc v sobě od roku 2001 zahrnuje, kromě stěhování založeného na změně země trvalého bydliště, rovněž stěhování cizinců přes hranice našeho území s povolením k přechodnému pobytu na základě víza nad 90 dnů (spolu s osobami jimž byl přiznán azyl). Výrazným rysem populačního vývoje loňského roku byl rovněž pokles počtu uzavřených sňatků a tím sňatečnosti a pokračování opačného trendu u rozvodovosti. Absolutní i relativní ukazatele vyjadřující intenzitu obou těchto procesů dosáhly v roce 2003 rekordních hodnot. Podle údajů z tabulek sňatečnosti svobodných uzavřelo do věku 50 let první sňatek 62,5 % mužů a 68,7 % žen). Úhrnná rozvodovost byla vypočtena na 0,48. Mírné zvýšení počtu narozených dětí ovlivnilo hodnotu úhrnné plodnosti pouze o jednu setinu (na 1,18 dítěte narozených jedné ženě), mladí lidé tak posouvají založení rodiny do stále pozdějšího věku a častěji nahrazují manželství nesezdanými soužitími, minimálně v počátcích partnerského života. Na úrovni roku 2002 zůstala i naděje dožití při narození (platilo pro obě pohlaví; muži 72 roků, ženy 78,5 roku), historicky nejnižší byla ale kojenecká úmrtnost (3,9 promile).