Historická ročenka národních účtů - 1990 až 2010


5 Sektorová struktura národního hospodářství
5 Sektorová struktura národního hospodářství Word PDF
5-1. Účet výroby – podle sektorů (I.) Excel PDF
5-2. Účet tvorby důchodu – podle sektorů (II.1.1) Excel PDF
5-3. Účet podnikatelských důchodů – podle sektorů (II.1.2.1) Excel PDF
5-4. Účet rozdělení prvotních důchodů – podle sektorů (II.1.2) Excel PDF
5-5. Účet druhotného rozdělení důchodů – podle sektorů (II.2) Excel PDF
5-6. Účet znovurozdělení naturálních důchodů – podle sektorů (II.3) Excel PDF
5-7. Účet užití disponibilního důchodu – podle sektorů (II.4.1) Excel PDF
5-8. Účet užití upraveného disponibilního důchodu – podle sektorů (II.4.2) Excel PDF
5-9. Účet změn čistého jmění vlivem úspor a kapitálových transferů – podle sektorů (III.1.1) Excel PDF
5-10. Účet pořízení nefinančních aktiv – podle sektorů (III.1.2) Excel PDF
5-11. Finanční účet – podle sektorů (III.2) Excel PDF
5-12. Účet ostatních změn objemu aktiv – podle sektorů (III.3.1) Excel PDF
5-13. Účet přecenění – podle sektorů (III.3.2) Excel PDF
5-14. Účet reálných zisků / ztrát z držby (III.3.2.2) Excel PDF
5-15. Změny v rozvaze – podle sektorů (IV.2) Excel PDF
5-16. Konečná rozvaha – podle sektorů (IV.3) Excel PDF
5-17. Počet pracovníků Excel PDF
5-18. Počet zaměstnanců Excel PDF
5-19. Průměrná měsíční mzda Excel PDF
Grafická část
Čistá přidaná hodnota sektorů národního hospodářství Excel PDF
Podíl čistých úspor na čistém disponibilním důchodu sektorů národního hospodářství Excel PDF
Struktura tvorby hrubého podnikatelského důchodu nefinančních podniků Excel PDF
Struktura rozdělení hrubého podnikatelského důchodu nefinančních podniků Excel PDF
Struktura tvorby hrubého podnikatelského důchodu finančních institucí Excel PDF
Struktura rozdělení hrubého podnikatelského důchodu finančních institucí Excel PDF
Čisté úspory sektorů národního hospodářství Excel PDF
Podíl sociálních dávek a naturálních sociálních transferů na upraveném disponibilním důchodu domácností Excel PDF
Tvorba hrubého fixního kapitálu sektorů národního hospodářství Excel PDF
Míra investic sektorů národního hospodářství Excel PDF
Čisté půjčky a výpůjčky sektorů národního hospodářství Excel PDF
Sektorová struktura čistého jmění Excel PDF
Vlivy na změnu čistého jmění národního hospodářství Excel PDF
Vlivy na změnu čistého jmění nefinančních podniků Excel PDF
Vlivy na změnu čistého jmění finančních institucí Excel PDF
Vlivy na změnu čistého jmění vládních institucí Excel PDF
Vlivy na změnu čistého jmění domácností Excel PDF
Vlivy na změnu čistého jmění neziskových institucí sloužících domácnostem Excel PDF
Struktura změny čistého jmění vlivem reálných zisků a ztrát z držby národního hospodářství celkem Excel PDF
Struktura změny čistého jmění vlivem reálných zisků a ztrát z držby nefinančních podniků Excel PDF
Struktura změny čistého jmění vlivem reálných zisků a ztrát z držby finančních institucí Excel PDF
Struktura změny čistého jmění vlivem reálných zisků a ztrát z držby vládních institucí Excel PDF
Struktura změny čistého jmění vlivem reálných zisků a ztrát z držby domácností Excel PDF
Struktura změny čistého jmění vlivem reálných zisků a ztrát z držby neziskových institucí sloužících domácnostem Excel PDF

Zveřejněno dne: 02.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.