§ 4 Působnost Českého statistického úřadu

 

 

§ 4

Působnost Českého statistického úřadu

  1. Český statistický úřad zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy, veřejnosti a do zahraničí. Zajišťuje vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku.

K tomu

a) stanoví metodiku statistických zjišťování, jejich zpracování a využití a obsahové vymezení statistických ukazatelů potřebné pro posuzování sociální, ekonomické, demografické a ekologické úrovně České republiky a jejích jednotlivých částí a pro posuzování jejího vývoje,

b) sestavuje program statistických zjišťování,

c) provádí statistická zjišťování,

d) sestavuje souhrnné statistické charakteristiky vývoje národního hospodářství a jeho jednotlivých částí,

e) sestavuje národní účty a stanoví jejich metodiku,

f) vypracovává makroekonomické analýzy a analýzy vybraných charakteristik sociálního, ekonomického, demografického a ekologického vývoje České republiky a jejích jednotlivých krajů,

g) zpracovává projekce demografického vývoje,

h) sestavuje statistiky stavu a pohybu obyvatelstva (dále jen "statistika obyvatelstva"),

i) provádí konjunkturální průzkumy,

j) vydává, zveřejňuje a poskytuje statistické informace, včetně metodiky jejich zjišťování, informuje veřejnost o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí,

k) sleduje dodržování povinností v oblasti státní statistické služby a ukládá správní tresty za jejich porušení,

l) vytváří a spravuje statistické klasifikace, statistické číselníky a statistické registry a poskytuje z nich informace,

m) poskytuje statistické informace do zahraničí,

n) spolupracuje s mezinárodními organizacemi; zejména se podílí na tvorbě statistiky Evropských společenství,2b)

o) využívá identifikační čísla a identifikační čísla provozoven a v případech stanovených zvláštním zákonem2i) je přiděluje,

p) vykonává státní správu na úseku zpracování výsledků voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků, Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu konaných na území České republiky a volby prezidenta republiky a zpracování výsledků celostátního referenda v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy.

  1. Český statistický úřad dále

 a) shromažďuje zahraniční statistické informace, zejména pro účely porovnání úrovně sociálního, ekonomického, demografického a ekologického vývoje státu se zahraničím; získané informace i výsledky porovnání poskytuje státním orgánům i veřejnosti,

b) vydává Statistickou ročenku České republiky, další odborné publikace a časopisy,

c) zajišťuje vývoj nových statistických metod.

  1. Český statistický úřad koordinuje státní statistickou službu, kterou vykonávají ministerstva.

K tomu

a) vede přehled o činnostech, které ministerstva v oblasti státní statistické služby vykonávají, a působí k tomu, aby dodržovala opatření stanovená tímto zákonem k ochraně důvěrných statistických údajů,

b) spolupracuje s ministerstvy při přípravě programu statistických zjišťování a dbá, aby nedocházelo k nadměrnému zatěžování zpravodajských jednotek,

c) sjednocuje metodické postupy pro statistická zjišťování prováděná ministerstvy a poskytuje jim při zajišťování úkolů státní statistické služby metodickou pomoc.

  1. Český statistický úřad je správcem základního registru osob2i).

2b) Čl. 284 a 285 Smlouvy o založení Evropského společenství. Čl. 187 Smlouvy o založení Evropského společenství atomové energie.
2i) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.