Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2004


5. Přihlášky kandidátů na senátory

5. Přihlášky kandidátů na senátory

Kandidáty pro volby do Senátu mohly přihlašovat politické strany a politická hnutí, registrované u Ministerstva vnitra nebo jejich koalice (dále jen "strana"), přihlášku mohl podat i samostatný nezávislý kandidát. Přihlásit kandidáta nemohly strany, jejichž činnost byla pozastavena.

Přihlášky se předkládaly nejpozději v termínu 66 dnů přede dnem voleb pověřenému obecnímu úřadu v sídle volebního obvodu. V rámci téhož volebního obvodu mohla strana přihlásit pouze jednoho kandidáta.

K přihlášce muselo být přiloženo prohlášení kandidáta, že mj. souhlasí s tím, aby kandidoval. Pokud kandidoval samostatný nezávislý kandidát, musel doložit svou přihlášku peticí s podpisy nejméně 1000 voličů z daného volebního obvodu. Zároveň muselo být přiloženo potvrzení o složení kauce ve výši 20.000,- Kč, která se straně nebo nezávislému kandidátu vracela za podmínek stanovených zákonem.

Údaje v podané přihlášce byly pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu posouzeny z hlediska náležitostí daných zákonem a bezvadné přihlášky byly ve lhůtě 49 dnů přede dnem voleb zaregistrovány. Pokud přihláška vykazovala závady a nebylo dosaženo jejich nápravy, byla odmítnuta a dotyčná strana nebo nezávislý kandidát se mohly dožadovat změny takového rozhodnutí u soudu.

Podaným přihláškám byla pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu vylosována čísla, a jestliže byla přihláška zaregistrována, byl pak tímto číslem označen hlasovací lístek pro daného kandidáta. Obsah hlasovacího lístku byl stanoven zákonem a jeho forma byla upřesněna vyhláškou Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Kandidát se mohl do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury, do stejného okamžiku mohl být odvolán stranou, která jeho přihlášku podala. Pokud bylo takové prohlášení učiněno až po registraci přihlášky, při zjišťování výsledků hlasování se k hlasům pro tyto kandidáty nepřihlíželo. O kandidátech, kteří z voleb odstoupili nebo jejichž kandidatura byla odvolána, byly uveřejněny informace ve všech volebních místnostech volebního obvodu.


Zveřejněno dne: 31.01.2005
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.