III. Neobydlené byty

III. Neobydlené byty

Neobydlené byty byly v rámci sčítání poprvé zjišťovány v roce 1970. Jejich počet se trvale zvyšuje a v roce 2001 dosáhl podle předběžných výsledků sčítání více než 540 tisíc bytů, což představuje 12,4 % celkového bytového fondu v České republice.
Základním vysvětlujícím faktorem pro objasnění zjištěných výsledků je definice pojmu „neobydlený byt"2).

Graf 1 Počet neobydlených bytů v letech 1970-2001
„Neobydlenými“ byty jsou všechny byty, ve kterých není přihlášena žádná osoba k trvalému pobytu.
Do půlmilionového úhrnu za republiku jsou zahrnuty
 • všechny přechodně obydlené byty,
 • byty využívané k rekreaci a chalupaření (nevyčleněné z bytového fondu),
 • byty nezpůsobilé k bydlení,
 • přestavované a rekonstruované byty,
 • dosud neobydlené byty po kolaudaci,
 • byty v různých formách právního řízení (změna uživatele, pozůstalostní nebo soudní řízení, restituční záležitosti aj.),
 • byty s nezjištěnými důvody neobydlenosti.

Z výše uvedeného je zřejmé, že 540 tisíc neobydlených bytů (bytů, ve kterých není nikdo hlášen k trvalému pobytu) se v žádném případě nerovná počtu volných bytů, tj. bytů, které jsou vždy k dispozici k nastěhování, resp. vhodné pro bydlení.
Tyto byty se liší jak z pohledu prostorového umístění, technického stavu, tak i z vlastnického hlediska.
1. Důvody neobydlenosti bytů
V rámci předběžných výsledků sčítání lidu, domů a bytů 2001 byly zpracovány informace pouze o některých důvodech, i když nepochybně patřících mezi hlavní důvody neobydlenosti bytů. Jedná se o následující:
 • byt je obydlen přechodně
 • slouží k rekreaci
 • nezpůsobilý k bydlení

Ostatní příčiny neobydlenosti bytů byly zahrnuty do kategorie „jiné důvody“. Podrobnější informace přinesou definitivní výsledky sčítání.
Počty neobydlených bytů a důvody jejich neobydlenosti v roce 2001

Počty neobydlených bytů a důvody jejich neobydlenosti v roce 2001

Území
Neobydlené
byty
celkem
v tom důvod neobydlenosti
obydlen přechodně
slouží k rekreaci
nezpůsobilý k bydlení
jiné důvody
absolutně
v %
absolutně
v %
absolutně
v %
absolutně
v %
ČR
540 327
122 433
22,7
169 043
31,3
65 155
12,0
183 696
34,0
obce do 4999 obyvatel
315 132
40 101
12,7
153 316
48,7
40 742
12,9
80 973
25,7
obce s 5 tisíci a více obyvateli
225 195
82 332
36,6
15 727
7,0
24 413
10,8
102 723
45,6
      z toho velkoměsta
90 540
36 755
40,6
1 152
1,3
7 060
7,8
45 573
50,3

  Graf 2 Důvody neobydlenosti bytů v roce 2001 v %


K jednotlivým zjištěným důvodům neobydlenosti bytů:

a) Početně největší skupinu představují byty sloužící k rekreaci:
Celkově se jedná o 169 tisíc bytů, tj. 31,3 % všech neobydlených bytů. Naprostá většina těchto bytů je ve venkovském osídlení. Především jsou to byty v chalupách a starších rodinných domech, nevyřazených z bytového fondu. Jejich případné využívání pro trvalé bydlení má nepochybně svá omezení daná např. úrovní technické vybaveností těchto bytů, dopravní dostupností do zaměstnání a škol, pracovními možnostmi aj.

b) Více než 122 tisíc bytů, (22,7 %) je využíváno k přechodnému bydlení:
Tyto byty nacházíme převážně ve městech a hlavně ve velkoměstech. Jsou fakticky obývanými byty, ale osobami bez trvalého pobytu v tomto bytě. Jejich zahrnutí do „neobydlených“ bytů je také důsledek institutu trvalého pobytu, který z tohoto hlediska plně nevystihuje realitu. Nejde tedy o volné byty, i když nelze vyloučit spekulativní formy pronajímání těchto bytů zejména v Praze, nebo i dalších velkoměstech. Na straně druhé jsou obývány osobami, jimž majitel bytu často neumožní přihlášení se k trvalému pobytu.

c) Zhruba 65 tisíc bytů (12,1 %) je nezpůsobilých k bydlení:
Tyto byty dosahují prakticky stejného podílu u většiny velikostních kategorií obcí. Mírně nižší podíl u měst je způsoben větším tlakem na jejich využívání k bydlení, tedy k rekonstrukcím a opravám, aby mohly sloužit svému účelu. Potencionální možnost jejich využití v budoucnu je limitována nejen výší nákladů, ale také reálnou možností rekonstrukce.

d) Téměř 184 tisíc bytů, tedy celá jedna třetina (33,9 %) připadá na jiné důvody neobydlenosti:
Tato souhrnná kategorie nebyla předběžnými výsledky dále specifikována. Mimo iiné zahrnuje byty v přestavbě či rekonstrukci, byty doposud neobydlené po kolaudaci a také byty v různých formách právního řízení (změna uživatele, pozůstalostní nebo soudní řízení, restituční záležitosti) a jiné vč. nezjištěných důvodů. Většinou jde o důvody, které neumožňují, aby v daném okamžiku zjišťování v těchto bytech někdo bydlel. Avšak současně jde o příčiny, které budou existovat v kterémkoliv období. Např. podle zkušeností z minulých sčítání bude mezi nejčetnější z těchto jiných důvodů patřit přestavba či rekonstrukce bytu.
Vždy budou existovat byty, které se budou přestavovat. Neobydlenost z těchto jiných důvodů není tak četná u malých a středních obcí, ale je charakteristická především pro městské osídlení. Ve velkoměstech například na tyto důvody připadá více než polovina všech neobydlených bytů. Podrobná specifikace těchto důvodů bude k dispozici v definitivních výsledcích sčítání.

2. Neobydlené byty podle velikostní skladby obcí
Rozdělení neobydlených bytů podle územního členění ukazuje na výrazně rozdílnou situaci v jednotlivých částech republiky, a to jak z hlediska krajů či okresů, tak i velikostních skupin obcí.

Počty neobydlených bytů podle velikostních skupin obcí a důvody jejich neobydlenosti v roce 2001
Velikostní
skupina
obcí
Neobydlené byty
v tom důvod neobydlenosti
celkem
% z
celkového
počtu bytů
%
z  počtu neobydl.
bytů
obydlen přechodně
slouží k rekreaci
nezpůsobilý  k bydlení
jiné důvody
absol.
%
absol.
%
absol.
%
absol.
%
 do 199 obyvatel
35 460
32,6
6,6
2 826
8,0
23 349
65,8
3 725
10,5
5 560
15,7
 200 – 499
77 313
25,3
14,3
7 653
9,9
45 180
58,4
9 016
11,7
15 464
20,0
 500 – 999
76 998
20,2
14,2
9 394
12,2
37 829
49,1
10 607
13,8
19 168
24,9
 1000 - 1999
65 198
17,4
12,1
9 290
14,2
28 296
43,4
8 410
12,9
19 202
29,5
 2000 - 4999
60 163
13,3
11,1
10 938
18,2
18 662
31,0
8 984
14,9
21 579
35,9
 5000 - 9999
37 140
10,4
6,9
9 270
24,9
7 934
21,4
5 051
13,6
14 885
40,1
 10000 - 19999
30 541
7,9
5,6
10 246
33,5
3 257
10,7
4 057
13,3
12 981
42,5
 20000 - 49999
33 938
6,8
6,3
13 024
38,4
2 334
6,9
3 952
11,6
14 628
43,1
 50000 - 99999
33 036
6,4
6,1
13 037
39,5
1 050
3,2
4 293
13,0
14 656
44,3
100 000  a více
90 540
9,2
16,8
36 755
40,6
1 152
1,3
7 060
7,8
45 573
50,3
Celkem
540 327
12,4
100,0
122 433
22,7
169 043
31,3
65 155
12,1
183 696
33,9

2.1. Obce do 5 tisíc obyvatel

Podstatná část neobydlených bytů, téměř tři pětiny (58,3 %) se nachází v obcích do 5 tisíc obyvatel. Zatímco na tyto obce připadá přibližně jen jedna třetina všech trvale obydlených bytů, podíl neobydlených bytů je zde dvakrát větší. Koncentraci především do nejmenších obcí dokládá to, že převážná část z nich je situována do ještě menších obcí s počtem obyvatel do 2 tisíc. V těchto sídlech byla sečtena téměř polovina všech neobydlených bytů (47,2 %), v absolutním počtu 255 tisíc bytů. Jde převážně o místa, kde trvalé bydlení je zcela jednoznačně limitováno dopravní dostupností a pracovními příležitostmi.
 • Převažující část neobydlených bytů slouží v těchto obcích k rekreačním účelům. Tento důvod neobydlenosti je uváděn celkem u 153 tisíc bytů, představujících zhruba polovinu z úhrnu neobydlených bytů v této velikostní skupině obcí (48,7 %).
 • Nejvýraznější je využívání neobydlených bytů k rekreaci u obcí do 500 obyvatel, kde tyto byty představují plné tři pětiny všech neobydlených bytů (60,8 %).

2.2. Města s 10 tisící a více obyvateli
V desetitisícových a větších městech je situována zhruba jedna třetina (34,8%) neobydlených bytů, téměř 190 tisíc.
 • S velikostí obce se výrazně zvyšuje váha přechodného obývání těchto bytů. V případě měst mezi 10 až 20 tisíci obyvateli to je jedna třetina a u měst nad 50 tisíc obyvatel představuje přechodné ubytování již 40 % těchto bytů.
 • Téměř 88 tisíc bytů není trvale obydleno ze zatím  nespecifikovaných důvodů neobydlenosti. Podíl těchto důvodů se u měst s 10 tisíci a více obyvateli pohybuje okolo 40 % a u největších měst dosahuje až k hranici 50 %.

Specifická situace je v případě neobydlených bytů ve městech se 100 tisíci a více obyvateli. U pěti současných velkoměst bylo sečteno téměř 91 tisíc nebydlených bytů, které se podílí zhruba 16,8% na všech neobydlených bytech. Podstatná část těchto bytů - 62 tisíc, představující sama o sobě téměř osminu celorepublikového úhrnu se nachází v Praze. V druhém největším velkoměstě Brně se pak jedná o 13 tisíc neobydlených bytů,  což jsou v rámci republiky již jen dvě procenta.

Neobydlené byty ve velkoměstech v roce 2001
 Město
Byty
celkem
Neobydlené byty
v tom důvod neobydlenosti
přechodně obydlen
nezpůsobilý k bydlení
slouží k rekreaci
jiné důvody
absolutně
v %
absolutně
v %
absolutně
v %
absolutně
v %
absolutně
v %
Praha
565 592
61 519
10,9
24 092
39,2
4 064
6,6
662
1,1
32 701
53,1
Brno
163 986
12 618
7,7
6 026
47,8
1 132
8,9
108
0,9
5 352
42,4
Ostrava
135 494
7 529
5,6
2 501
33,2
1 045
13,9
219
2,9
3 764
50,0
Plzeň
73 359
5 584
7,6
2 492
44,6
466
8,3
125
2,2
2 501
44,9
Olomouc
43 472
3 290
7,6
1 644
50,0
353
10,7
38
1,2
1 255
38,1
Celkem
981 903
90 540
9,2
36 755
40,6
7 060
7,8
1152
1,3
45 573
50,3

Graf 3 Důvody neobydlenosti bytů podle velikostních skupin obcí v ČR v roce 2001


3. Neobydlené byty podle okresů ČR
V okresech, kde převažuje městský charakter osídlení, je hlavním důvodem neobydlenosti přechodné bydlení. Značnou váhu zde mají rovněž ostatní, zatím nezjištěné důvody, které se často blíží až polovině počtu neobydlených bytů. Tyto okresy rovněž dosahují relativně nižších podílů neobydlených bytů, pohybujících se pod hranicí deseti procent. Lze to konstatovat především u okresů, které mají na svém území velká města, ať již toto město představuje vlastně celý okres nebo tvoří z hlediska počtu obyvatel jeho podstatnou část.
Naopak v případě okresů s venkovským osídlením jsou podíly neobydlených bytů relativně vysoké a v naprosté většině převažuje využívání neobydlených bytů především k rekreaci.

Okresy s nejvyšším podílem neobydlených bytů v roce 2001
Okres
Neobydlené byty
z toho důvod neobydlenosti
obydlen přechodně
slouží k rekreaci
absolutně
v % 1)
absolutně
v %
absolutně
v %
Semily
9 363
25,2
1 299
13,9
5 831
62,3
Jičín
9 049
24,1
985
10,9
5 451
60,2
Písek
7 263
21,2
1 129
15,5
3 997
55,0
Prachatice
4 834
20,6
646
13,4
2 707
56,0
Strakonice
6 663
20,5
1 090
16,4
3 522
52,9
Benešov
8 496
20,4
1 198
14,1
4 701
55,3
Kutná Hora
6 857
20,4
999
14,6
3 817
55,7
Nymburk
7 856
20,0
1 396
17,8
3 553
45,2
Rakovník
4 898
19,8
701
14,3
2 681
54,7
Klatovy
8 029
19,8
1 113
13,9
4 372
54,5
1) procentní podíl z celkového počtu bytů v okrese

Mimo okresu Nymburk u všech ostatních přesahuje neobydlenost z důvodů rekreačního využití polovinu všech neobydlených bytů. Přitom je zřejmé, že uvedené okresy geograficky reprezentují zcela jednoznačně rekreační oblasti. Ať již se jedná o okolí Prahy (v tomto přehledu však chybí okresy Praha–východ a Praha–západ s převážně rekreačními chatami, které nebyly sčítány), nebo o další tradiční oblasti rekreace v jižních, severních a východních Čechách. Zde jsou právě, jak dokládají čísla, k rekreačním účelům využívány velmi často byty určené původně k bydlení. Podle dosaženého podílu to jsou na jihu Čech především okresy Prachatice, Písek, Jindřichův Hradec, Strakonice a Tábor, na severu hlavně Děčín, Česká Lípa a Semily a východní Čechy zastupují např. okresy Jičín, Chrudim a Svitavy. Na Vysočině to jsou z tohoto hlediska zejména okresy Pelhřimov a Havlíčkův Brod.
Na Moravě je situace částečně odlišná. Podíly neobydlených bytů jsou zde nižší. Z neobydlených bytů slouží k rekreaci více než polovina pouze ve dvou okresech. Jedná se o okres Bruntál, využívaný především obyvateli Ostravy a dále o okres Blansko, ležící v těsném sousedství Brna. Podíl neobydlených bytů se v těchto okresech pohybuje kolem 15 %.


2))Sčítány byly pouze domy určené k bydlení, případně jiné stavby, ve kterých se nacházel alespoň jeden byt. Bytem se rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá místnost, který podle rozhodnutí stavebního úřadu svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení“ (viz definice pojmů v zákoně  č.158/99 Sb.,  § 2).

Trvale obydlený byt pak byl definován takto: „byt je obydlen trvale, jestliže je v něm hlášena alespoň jedna osoba k trvalému pobytu“. Sčítány tedy byly jen domy určené k bydlení a byty, jejichž užívání k trvalému bydlení vyplývalo z rozhodnutí stavebního úřadu. Mimo trvale obydlené byty jsou všechny ostatní byty zařazovány do kategorie neobydlených.


Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.