Senioři v České republice - 2001


1.1 Metodické poznámky

1.1 Metodické poznámky

Při sčítání lidu 2001, jehož právním podkladem pro realizaci byl zákon č. 158/1999 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů 2001, byla mezi otázkami zařazenými do užitých sčítacích tiskopisů, na které měli občané podle zákona č. 158/1999 Sb. § 6 odst. 4 povinnost odpovědět úplně, správně, pravdivě a včas (vyjma deklaratorních otázek týkajících se národnosti a náboženského vyznání), otázka č. 17 Sčítacího listu osob zjišťující ekonomickou aktivitu obyvatelstva, vyplňovaná všemi osobami.

Každý občan se zařadil do jedné ze tří stanovených skupin:

I. skupina – pracující – zapsaly všechny osoby 15leté a starší, které k 1. 3. 2001 byly v placeném zaměstnání jako:

  • zaměstnanci, zaměstnavatelé, podnikatelé a samostatně činní
  • pracující důchodci
  • pracující studenti a učni
  • ženy na mateřské dovolené (28 nebo 37 týdnů)

II. skupina – nezaměstnaní – uvedly všechny osoby 15leté a starší, které byly k 1. 3. 2001 bez práce, hledaly aktivně práci a byly připraveny k okamžitému nástupu do práce.

III. skupina – ekonomicky neaktivní – uvedly všechny osoby, které k 1. 3. 2001 neměly příjem ze zaměstnání a zařadily se do skupin:
  • nepracující důchodci
  • ostatní s vlastním zdrojem obživy
  • žáci, studenti, učni
  • osoby v domácnosti
  • děti předškolního věku a ostatní závislé osoby

Z tohoto vymezení je zřejmé, že mezi nepracující důchodce se řadily osoby pobírající starobní důchod či některou z dalších forem vyplácených důchodových dávek, a to bez věkového omezení. Mezi pracující důchodce se pak řadily osoby, které byly k datu sčítání v placeném zaměstnání (bez ohledu na výši pracovního úvazku) a zároveň pobíraly některou z forem důchodové dávky. I v tomto případě nebylo stanoveno věkové omezení.
Publikace Senioři v České republice vychází z údajů získaných při posledním sčítání lidu, domů a bytů 2001. V názvu publikace je záměrně užito termínu senioři, pod který autoři zařadili všechny osoby žijící na území České republiky, které v době sčítání lidu, domů a bytů 2001 dosáhly věku 60 a více let. Tento termín se tedy nekryje s označením důchodci, zahrnující několik variant (starobní, plně invalidní a další), jejichž počty nebyly při sčítání zjišťovány; jejich evidencí je pověřena Česká správa sociálního zabezpečení.

Zveřejněno dne: 30.11.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.