Rozmístění a koncentrace obyvatelstva ČR - 2001


1 Úvod

1 Úvod

Poznání základních vývojových trendů osídlení je základem pro možnost jeho ovlivňování. K tomu jsou nenahraditelným zdrojem i výsledky sčítání lidu, domů a bytů. Přinášejí informace v podrobném územním členění, umožňují detailně sledovat vývoj počtu obcí a jejich částí v dlouhodobé časové řadě.

Tato publikace hodnotí období 1961-2001. Údaje jsou z větší části převzaty z definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů, které se uskutečnilo k 1. 3. 2001. Údaje ze sčítání v letech 1961, 1970, 1981 a 1991 jsou přepočteny na územní strukturu roku 2001 (pokud není uvedeno jinak). Údaje o pohybu obyvatelstva vycházejí z demografické statistiky (tedy z jiného zdroje) a proto nejsou plně srovnatelné s údaji ze sčítání.

Údaj o počtu obyvatel v roce 2001 zahrnuje všechny osoby, které měly v rozhodný okamžik sčítání (k 1. 3. 2001) na území České republiky trvalý nebo dlouhodobý pobyt bez ohledu na to, zda v rozhodný okamžik sčítání byly v místě svého trvalého nebo dlouhodobého pobytu přítomny. Osoby s trvalým pobytem jsou osoby, které měly k datu sčítání na území ČR trvalý pobyt, bez ohledu na státní občanství. Osoby s dlouhodobým pobytem jsou pouze cizinci s přechodným pobytem na území ČR, pokud doba jejich pobytu přesáhla 90 dnů.

Ve výsledcích sčítání 2001 jsou tedy v souladu s mezinárodními doporučeními do celkového počtu obyvatel zahrnuti i cizinci s dlouhodobým pobytem (celkem 70 tis. osob). V předchozích sčítáních byli cizinci s povolením k dlouhodobému pobytu postaveni na roveň cizincům s krátkodobým pobytem a do celkového počtu obyvatel nebyli započteni (byli započteni pouze do dočasně přítomného obyvatelstva). Vzhledem k malému počtu těchto cizinců v předchozích sčítáních však nedochází při srovnávání k žádnému podstatnému zkreslení (např. v roce 1980 bylo sečteno 30,7 tis. dočasně přítomných cizinců a odhadovalo se, že zhruba polovina z nich byla v ČR dlouhodobě).

Publikace obsahuje rovněž informace za kraje (podle zákona č. 347/1997 Sb.) a okresy (zákon č. 36/1960 Sb. v platném znění).


Zveřejněno dne: 31.12.2003
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.