Statistický bulletin - hl. m. Praha - 1. čtvrtletí 2014


Od roku 2012 zajišťuje Český statistický úřad (ČSÚ

Od roku 2012 zajišťuje Český statistický úřad (ČSÚ) údaje pro „Statistiku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz“ zpracováním dat z administrativního zdroje Informačního systému ČSSZ. Data jsou zjišťována a publikována vždy za 1. pololetí a v kumulaci za celý rok. Tato data z administrativního zdroje nenavazují na údaje zjišťované v předchozích letech statistickým úřadem a nejsou proto srovnatelná s časovou řadou do roku 2011

Informační systém ČSSZ eviduje případy dočasné pracovní neschopnosti v ČR, které byly hlášeny na tiskopise ČSSZ „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ vyplňovaném lékařem.

Statistika dočasné pracovní neschopnosti zachycuje veškerá onemocnění a úrazy, které zapříčinily alespoň jednodenní pracovní neschopnost u nemocensky pojištěných osob. Nezahrnuje tedy onemocnění a úrazy případů, kdy nebylo vystaveno „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“.

Administrativní data Informačního systému ČSSZ jsou vykazována za všechny zaměstnance právnických i fyzických osob a samostatně za osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Příslušníci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace a vojáci z povolání (§ 5 písm. a) bod 2 zákona č.187/2006 Sb.) se pro účely této statistiky nesledují.

Struktura publikovaných statistických výstupů je obdobná jako v předešlých letech.

Způsob výpočtu relativních ukazatelů:

Četnost případů na 100 pojištěnců = nově hlášené případy pracovní neschopnosti x 100 / průměrný počet osob nemocensky pojištěných

Průměrná délka trvání případu ve dnech = kalendářní dny pracovní neschopnosti / nově hlášené případy pracovní neschopnosti

Průměrné procento pracovní neschopnosti = kalendářní dny pracovní neschopnosti x 100 / (průměrný počet osob nemocensky pojištěných x počet kalendářních dnů ve sledovaném období)

Průměrný denní stav práce neschopných = kalendářní dny pracovní neschopnosti / počet kalendářních dnů ve sledovaném období


Zveřejněno dne: 04.07.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.