R. Životní podmínky


R. Životní podmínky

R. Životní podmínky

Český statistický úřad uskutečnil v období od 25. února do 13. května 2012 již osmý ročník výběrového šetření o příjmech a životních podmínkách domácností „Životní podmínky 2012“, které jsou v rámci projektu EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions), povinny zabezpečovat všechny členské státy Evropské unie. Jednotkou zjišťování, u níž šetření probíhalo, byl byt. Byty byly vybrány na základě dvoustupňového náhodného výběru. Do něj byly zahrnuty všechny kraje tak, aby bylo pokryto celé území ČR, přičemž rozsah výběru za kraj byl úměrný jeho velikosti. Do šetření byly zahrnuty všechny osoby, které v době šetření měly ve vybraném bytě své obvyklé bydliště. Výsledky šetření „Životní podmínky 2012“ odráží situaci domácností v roce 2011, za nějž jsou zjišťovány veškeré příjmy, a dále v době dotazování, tj. na jaře roku 2012.

Hospodařící domácnost tvoří jedinec nebo skupina osob, bydlících ve vybraném bytě, které spolu trvale žijí a společně hradí základní a provozní výdaje domácnosti.

Čistý peněžní příjem domácnosti zahrnuje příjmy domácnosti (zejména dávky státní sociální podpory a příjmy z pronájmu) a dále příjmy všech osob žijících v dané domácnosti (především pracovní a sociální příjmy, ale i další). V tabulkách je příjem většinou uváděn po přepočtu celkového příjmu domácnosti na osobu.

Životní minimum domácnosti bylo vypočteno pro každou samostatně hospodařící domácnost zvlášť na základě jejího složení, věku dětí a zákonných částek životního minima (v důsledku nové metodiky od roku 2007 nelze porovnávat aktuální údaje s daty vztahujícími se k předpisům platným před lednem 2007).

Při interpretaci a analýze výsledků šetření je třeba mít neustále na paměti, že jsou zatíženy určitou chybou (výběrovou i nevýběrovou). Podrobné výsledky šetření, metodika a tabulky s odhady 95% intervalu spolehlivosti, jsou uvedeny ve zdrojové publikaci Příjmy a životní podmínky domácností v roce 2012, která je dostupná na internetových stránkách ČSÚ.


Zveřejněno dne: $datum
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.