Statistická ročenka České republiky - 2016


3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Metodika Word PDF
3-1. Bilance půdy (stav k 31. 12.) Excel
3-2. Chráněná území (stav k 31. 12.) Excel
3-3. Národní parky k 31. 12. 2015 Excel
3-4. Chráněné krajinné oblasti k 31. 12. 2015 Excel
3-5. Maloplošná chráněná území (MCHÚ) podle krajů k 31. 12. 2015 Excel
3-6. Emise znečišťujících látek (REZZO 1–3) na jednoho obyvatele podle krajů v roce 2014 Excel
3-7. Emise ze zdrojů znečišťování ovzduší podle krajů Excel
3-8. Měrné emise základních znečišťujících látek (REZZO 1–3) podle krajů Excel
3-9. Emise z mobilních zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 4) Excel
3-10. Podíl jednotlivých kategorií zdrojů na emisích celkem Excel
3-11. Celkové emise hlavních znečišťujících látek (REZZO 1–4) Excel
3-12. Imise ve vybraných lokalitách Excel
3-13. Imise na pozaďových stanicích Excel
3-14. Emise oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů Excel
3-15. Stav přízemní vrstvy ozonu Excel
3-16. Celkové množství ozonu v atmosféře Excel
3-17. Produkce podnikových odpadů podle vybraných činností Excel
3-18. Způsoby nakládání s odpady v roce 2015 Excel
3-19. Produkce komunálních odpadů Excel
3-20. Odpady podle vybraného způsobu nakládání Excel
3-21. Znečištění vypouštěné do vodních toků a havárie na vodních zdrojích Excel
3-22. Vodní toky a odběry povrchové vody ve správě podniků Povodí, s. p. Excel
3-23. Vodní díla Excel
3-24. Vodovody pro veřejnou potřebu Excel
3-25. Vodovody pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2015 Excel
3-26. Kanalizace pro veřejnou potřebu Excel
3-27. Kanalizace pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2015 Excel
3-28. Čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu Excel
3-29. Produkce kalů v ČOV a způsob jejich zneškodnění Excel
3-30. Investice na ochranu životního prostředí Excel
3-31. Investice na ochranu životního prostředí podle krajů Excel
3-32. Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí Excel
3-33. Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle krajů v roce 2015 Excel
3-34. Vnitřní a vnější neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí Excel
3-35. Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí Excel
3-36. Výdaje vybraných ústředních vládních institucí na životní prostředí Excel
3-37. Příjmy a výdaje Státního fondu životního prostředí České republiky Excel
3-38. Vybrané indikátory materiálových toků Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 23.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.