Srovnání krajů v České republice - 2015


3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Metodické vysvětlivky PDF
3-101. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v ČR k 31. 12. 2014 Excel
3-102. Chráněná území podle krajů k 31. 12. 2014 Excel
3-103. Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO) podle soustavy Natura 2000 podle krajů k 31. 12. 2014 Excel
3-104. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2014 Excel
3-105. Investice na ochranu životního prostředí podle zdroje financování a kraje sídla investora v roce 2014 Excel
3-106. Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2014 Excel
3-107. Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2014 Excel
3-108. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje místa investice Excel
3-109. Emise základních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2013 Excel
3-110. Produkce podnikových odpadů a vybrané způsoby nakládání s odpady podle kraje sídla podniku v roce 2014 Excel
3-111. Produkce komunálního odpadu podle krajů v roce 2014 Excel
3-112. Vodovody pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2014 Excel
3-113. Kanalizace pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2014 Excel
3-114. Čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2014 Excel
3-115. Produkce kalů a způsob jejich zneškodnění v čistírnách odpadních vod podle krajů v roce 2014 Excel

Zveřejněno dne: 15.01.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.