Srovnání krajů v České republice - 2020


3. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Metodické vysvětlivky PDF
3-101. Národní parky a chráněné krajinné oblasti v ČR k 31. 12. 2019 Excel
3-102. Zvláště chráněná území podle krajů k 31. 12. 2019 Excel
3-103. Evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle soustavy Natura 2000 podle krajů k 31. 12. 2019 Excel
3-104. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2019 Excel
3-105. Investice na ochranu životního prostředí podle zdroje financování a kraje sídla investora v roce 2019 Excel
3-106. Neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2019 Excel
3-107. Ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí podle kraje sídla investora v roce 2019 Excel
3-108. Investice na ochranu životního prostředí podle kraje místa investice Excel
3-109. Emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší podle krajů v roce 2018 Excel
3-110. Produkce komunálního odpadu podle krajů v roce 2018 Excel
3-111. Vodovody pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2019 Excel
3-112. Kanalizace pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2019 Excel
3-113. Čistírny odpadních vod pro veřejnou potřebu podle krajů v roce 2019 Excel
3-114. Produkce kalů a způsob jejich zneškodnění podle krajů v roce 2019 Excel

Zveřejněno dne: 18.01.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.