2. Důvod a způsob založení - zákon 106/99 Sb.

 

Český statistický úřad (dále jen "úřad") byl zřízen jako ústřední orgán státní správy zákonem České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad hospodaří jako organizační složka státu.

Působnost úřadu stanoví zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění a další právní předpisy


Český statistický úřad zejména zabezpečuje:

  • koordinaci státní statistické služby zajišťované v ČSÚ a jednotlivými pracovišti státní statistické služby a ministerstvy
  • stanovení metodiky statistických zjišťování, jejich zpracování a využití
  • sestavování programu statistických zjišťování
  • spolupráce s mezinárodními organizacemi při sjednocování mezinárodních doporučení a standardů v oblasti statistiky
  • vývoj nových statistických metod
  • sestavování národních účtů
  • vydávání širokého spektra statistických publikací a zveřejňování a poskytování statistických informací vč. metodiky jejich zjišťování

Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledků voleb a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení pro účel zpracování a poskytování výsledků voleb podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a podle dalších zákonů upravujících volby v ČR.

Vytváří a spravuje statistické klasifikace, statistické číselníky, statistické registry a poskytuje z nich informace.

Vytvořené statistické informace úřad zveřejňuje prostřednictvím publikací, rychlých informací vydávaných ve zvláštním režimu, tiskových zpráv a na internetu.