§ 25

 § 25

  1. Fyzická osoba se jako zaměstnanec orgánu vykonávajícího státní statistickou službu nebo jako osoba, která zajišťuje zpracování statistických zjišťování nebo sběr údajů pro zemědělské soupisy, dopustí přestupku tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 16 odst. 1.
  2. Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.