Statistická ročenka České republiky

 

Předmluva

Vážení uživatelé statistické ročenky,

dovolte mi, abych vás informoval o novinkách a změnách v obsahu Statistické ročenky České republiky 2005, kterou Český statistický úřad vydává jako 13. svazek této edice za dobu existence samostatné České republiky. Dobře vím, že uživatelsky příjemné by pro vás bylo co nejméně změn, abyste nacházeli „své“ údaje na stejných místech, ve stejných tabulkách. Mohu Vás ujistit, že redakční rada se snaží udržovat maximální možnou stabilitu této klíčové publikace.

Na druhé straně je ale nutné si uvědomit, že statistika se musí umět včas přizpůsobovat tak, aby co nejlépe zobrazovala skutečnost a její měnící se prostředí. Vstup České republiky do Evropské unie v květnu roku 2004 změnil řadu podmínek souvisejících s podnikáním, zaměstnaností, cestováním atd. Zároveň jsme se stali součástí velké skupiny evropských zemí řídících se dobrovolně určitými pravidly, se kterými se potřebujeme umět i číselně porovnávat. V souladu s touto realitou jistě přijmete i některé předkládané změny v ročence.

Již v loňském roce jsme v souvislosti se vstupem do EU zavedli v kapitole 26. zabývající se mezinárodním porovnáváním standardní strukturální ukazatele, používané a porovnatelné v rámci EU. V jejich prezentaci proto pokračujeme. V této ročence dále upozorňuji na zásadní změny v obsahu kapitoly 11. Zahraniční obchod. Vstupem České Republiky do Evropské Unie se podstatně změnil způsob vykazování údajů pro statistiku zahraničního obchodu i metodika sběru dat a zpracování výsledků. Zahraniční obchod se nyní skládá ze dvou hlavních složek – Intrastatu (obchod v rámci Evropské Unie) a Extrastatu (obchod se zeměmi mimo Evropskou Unii). V tabulkách je také uváděno nové seskupení zemí. K dispozici už nejsou a nebudou údaje o vývozu a dovozu k aktivním zušlechtění. Kapitola 8. Ceny byla rozšířena o tabulku Harmonizovaných indexů spotřebitelských cen (HICPs). Harmonizovaný index spotřebitelských cen představuje míru inflace v metodice EU a slouží jako jedno ze sledovaných kritérií vstupu do Evropské měnové unie. V kapitole 13. Věda a technologie, informační společnost je nově zařazena informace o odbornících v oblasti informatiky a výpočetní techniky. Rozšířené jsou i údaje o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech, ve vládním sektoru, školství, zdravotnictví a kultuře, protože na základě nových podnětů z Eurostatu či OECD dochází ke změnám šetření v této oblasti. Každý druhý rok v souladu s periodicitou příslušného šetření jsou v této kapitole zařazovány také informace o inovacích a patentech.

V předkládané ročence už nenajdete výsledky jednorázových šetření (Mikrocenzus 2002, Agrocenzus 2000, Strukturální šetření v zemědělství 2003) v kapitole 9. resp. v kapitole 14., ani projekci složení obyvatelstva v kapitole 4. Naopak v kapitole 16B. uvádíme některé výsledky z jednorázového šetření spotřeby paliv a energie v domácnostech – ENERGO 2004. Nové informace o čistírnách odpadních vod a produkci kalů a o neinvestičních nákladech a ekonomickém přínosu z aktivit na ochranu životního prostředí poskytne kapitola 3. Životní prostředí. V kapitole 21. Školství najdete letos podrobnější informace o vysokých školách. Standardně uvádíme v kapitole 28. Volby výsledky hlasování voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR z roku 2004.

Na přípravě ročenky se po obsahové a technické stránce podílela opět řada zaměstnanců Českého statistického úřadu, spolupracujících ministerstev a dalších institucí. Jim všem patří poděkování a uznání za kvalitně odvedenou práci stejně jako NAKLADATELSTVÍ SCIENTIA, které je tradičním nakladatelem a distributorem ročenky v tuzemsku i v zahraničí.

Přestože dostáváme minimum kritických připomínek k obsahu ročenky, chtěl bych vám znovu připomenout, že vaše náměty a připomínky nám významně pomáhají zlepšovat její kvalitu. Můžete je zaslat na adresy, které najdete na vedlejší stránce. Pokud nepřijdou, bude to pro mne signálem, že v ročence nacházíte údaje, které potřebujete, což je nepochybně naším hlavním cílem. Přál bych si, aby nejen Statistická ročenka České republiky 2005, ale i ty další byly pro vás přínosným a uznávaným zdrojem statistických informací.


Ing. Jan Fischer, CSc.
předseda
Českého statistického úřadu