Statistická ročenka České republiky

 

Na publikaci spolupracovali:

Ročenku k vydání připravil kolektiv pracovníků
oddělení statistické ročenky ČSÚ:
Ing. Olga Borecká, Ing. Zdeněk Burša,
Mgr. Vratislava Drozenová,
Ing. Dana Habartová, Ing. Dana Sálusová,
Ing. Hana Skružná
The Yearbook was prepared for publishing
by the team of the CZSO Statistical Yearbook Section:
Překlad do angličtiny: Ing. Jaroslav Tyrpekl
(mimo kap. 7. Měna a platební bilance)
Translated by:
ČNB - kapitola 7. Měna a platební bilance
Technické zpracování: Václav Adam, Josef Neckář
Preparation for printing:
Kartogramy: Mgr. Eva Kastlová
Cartograms:
Přehled platných statistických klasifikací a číselníků Mgr. Jaroslava Fabianková
List of statistical classifications in force
1. Souhrnné ukazatele národního hospodářství kapitola byla zpracována podle podkladů poskytnutých pracovníky
věcně příslušných odborů ČSÚ a dalších rezortů
Key national economy indicators
Processed from data provided by the CZSO subject-matter
departments and other institutions
2. Území a podnebí Dr. Ondřej Roubík
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický
2-1,2
Area and climate
Ing. Jiří Halásek 2-3,4
Ing. Jarmila Molinová 2-3,5
Dana Pýchová
Český hydrometeorologický ústav
2-6 až 11
RNDr. Jitka Brzáková
Český hydrometeorologický ústav
2-12 až 14
3. Životní prostředí Ing. Mirka Tůmová 3-1,11 až 20, 27
Environment Petra Macíková 3-2 až 5
Bc. Eva Krumpová 3-6 až 10,25,26
Mgr. Helena Buřtová 3-21 až 24
Ing. Soňa Horáčková 3-28,29
Ing. Josef Švec 3-30 až 37
4. Obyvatelstvo Ing. Jarmila Molinová 4-1 až 19
Population
5. Národní účty Ing. Marek Rojíček 5-1,2,25,26
National accounts Ing. Jitka Kaňáková 5-3,4
Ing. Lucie Bečvářová 5-5 až 10
Doc. Ing. Ludmila Vebrová, CSc. 5-11 až 16, 18, 19
Ing. Marcela Mančalová 5-17
Ing. Zuzana Stará 5-20 až 24
6. Finance kapitolu zpracovali pracovníci
Ministerstva financí ČR a Ministerstva obrany ČR
Finance
Compiled by the Ministry of Finance CR and
the Ministry of Defence CR
Ing. Petr Duzbaba
Ministerstvo financí ČR
6-1 až 4
Ing. Jiřina Majerová
Ministerstvo financí ČR
6-5 až 11
Ministerstvo obrany ČR 6-12
7. Měna a platební bilance kapitolu zpracovali pracovníci České národní banky
Currency and balance of payments Compiled by the Czech National Bank
Jitka Sýkorová 7-1 až 10
Milada Nováková 7-11,12
Ing. Miroslav Golát 7-13 až 15,23
Mária Bobovská 7-15
Ing. Eva Parízková 7-16,19 až 21
Ing. Ludmila Budíková 7-17,18
Ing. Miluše Bajčinová 7-22
Ing. Jana Jiráská 7-22
8. Ceny Ing. Miloslav Beránek 8-1
Prices Ing. Vladimír Klimeš 8-1
Ing. Jana Pírková 8-1
Mgr. Hana Sýkorová 8-1
Ing. Jiřina Weissová 8-1,3
Ing. Olga Karvánková 8-1,4
Ing. Jiří Šulc 8-1,5
Ing. Zdeněk Bednár 8-1,6
Ing. Michal Pavlův 8-1,7
Ing. Pavla Šedivá 8-1,2,8 až 10
Ing. Jan Walter 8-1,11
9. Příjmy, výdaje a spotřeba obyvatelstva Ing. Pavel Širmer 9-1 až 6
Income, expenditure and consumption of the population Ing. Zdeněk Kobes 9-7 až 9
10. Trh práce Anna Porubská 10-1 až 9
Labour market Ing. Dana Urbanová 10-1 až 4
Ing. Alena Soběslavská 10-1 až 4
Mgr. Dalibor Holý 10-5,6
Ing. Helena Sallakuová 10-7
Jana Čermáková 10-8,9
Ing. Bohuslav Mejstřík 10-10 až 24
Ing. Petra Pecinová 10-10 až 24
11. Zahraniční obchod Ing. Petra Křížová 11-1,3,6 až 8
External trade Ing. Monika Bartlová 11-2
Ing. Dagmar Žáčková 11-4,5
12. Organizační struktura národního hospodářství Jana Prokopová 12-1 až 15
Organizational structure of the national economy
13. Věda a technologie, informační společnost Ing. Martin Mana 13-1 až 36
Science and technology, information society Ing. Miluše Kopáčková 13-3 až 9
Ing. Karel Eliáš 13-13 až 16
Ing. Hana Karbulová 13-18
Ing. Václav Kosina, CSc. 13-22 až 25
Ing. Andrej Kyselica 13-26 až 32
14. Zemědělství Ing. Hana Gregorová 14-1 až 4
Agriculture Ing. Lea Ziková 14-1 až 4
Bc. Iveta Horáková 14-5 až 16,30
Ing. Vladěna Formánková 14-16,23,24,30,31
Jana Makovičková 14-17 až 22,25
Ing. Drahomíra Hnídková 14-26 až 29
Ing. Jiří Kovář 14-32,33
15. Lesnictví Ing. Josef Kahuda 15-1 až 12
Forestry
16. Průmysl a energetika Ing. Vladimír Štípek 16-1,2,8
Industry and energy Ing. Jana Vobrová 16-3 až 7
Ing. Anna Oplíštilová 16-8 až 11
Marie Černá 16-12
Ing. Jiří Korbel 16-13,14,16,17
Mgr. Ladislav Krejčí 16-15,18
Ing. Alena Macúchová 16-19 až 22
Ing. Mgr. Jaroslav Hošek 16-23                       
Ing. Jiří Plešek 16-24                       
Ing. Jiří Lejnar 16-25 až 27                      
17. Stavebnictví Eva Škaldová 17-1 až 15,27,28
Construction Ing. Danuše Kařízková 17-16 až 26
18. Obchod, ubytování a stravování, cestovní ruch Ing. Helena Karásová 18-1 až 6
Trade, hotels and restaurants, tourism Mgr. Blanka Pondělíčková 18-7,8,12,13
Ing. Jana Pfauserová 18-9,10
Ing. Štěpán Hervert 18-11
19. Doprava a spoje Mgr. Jana Durasová 19-1,2,15
Transport and communications Ing. Luďka Kuklová 19-3 až 14,16,17
20. Tržní služby Ing. Filip Weber 20-1,3,4
Market services Jan Bureš 20-2,5
Ing. Marie Bláhová 20-6 až 11
21. Školství Lenka Matušková 21-1 až 38
Education Ing. Alena Gerbelová 21-39,40
22. Kultura a sport Ing. Jana Smotlachová 22-1 až 21
Culture and sport Lenka Matušková 22-22 až 27
Ing. Alena Gerbelová 22-28,29
23. Zdravotnictví Věra Grandeová 23-1 až 16
Health Ing. Alena Gerbelová 23-17
Mgr. Lia Šárovcová 23-18
Ing. Pavel Havlík 23-19
24. Sociální zabezpečení Ing. Jana Smotlachová 24-1 až 20
Social security
25. Soudnictví, kriminalita, nehody Ing. Martina Valešová
Ministerstvo spravedlnosti ČR
25-1 až 6
Justice, crime, accidents
Ing. Vladimír Hudák
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
25-7 až 23
Ing. Luďka Kuklová 25-24 až 27
Pplk. PO Ing. Vladimír Vonásek
Ministerstvo vnitra ČR - generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
25-28 až 37
26. Mezinárodní srovnání Ing. Jiří Vopravil 26-1 až 23
International comparisons
27. Vybrané ukazatele oblastí a krajů Ing. Miloslav Chlad 27- 1,2
Selected indicators on areas and regions Mgr. Eva Kastlová 27- 1,2
28. Volby Ing. Pavel Kuklík 28-1 až 6