Sčítání lidu, domů a bytů - Pramenné dílo - 2011


ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝVOJI OBYVATEL, DOMŮ A BYTŮ V ČESKÉ REPUBLICE
3. POPULAČNÍ VÝVOJ Word PDF
3.1 Vývoj počtu obyvatel a složení populace podle věku a rodinného stavu
3.2 Sňatečnost
3.3 Rozvodovost
3.4 Porodnost
3.5 Potratovost
3.6 Úmrtnost
3.7 Zahraniční migrace
3.8 Vnitřní migrace
3.9 Předpokládaný vývoj obyvatelstva ČR (dle Projekce ČSÚ 2013)
4. OBYVATELSTVO OBVYKLE BYDLÍCÍ Word PDF
4.1 Zjišťování místa pobytu ve sčítáních 1921 – 2011
4.2 Místo obvyklého pobytu ve sčítání 2011
4.3 Porovnání obvykle a trvale bydlícího obyvatelstva
5. ROZMÍSTĚNÍ A KONCENTRACE OBYVATEL Word PDF
5.1 Vývoj rozmístění obyvatelstva po roce 2000
5.2 Nejvýznamnější oblasti populačního růstu
5.3 Hlavní depopulační oblasti
5.4 Sídelní struktura
6. CIZINCI Word PDF
6.1 Vývoj počtu cizinců
6.2 Základní charakteristiky cizinců v roce 2011
6.3 Věková struktura a rodinný stav cizinců
6.4 Vzdělání cizinců
6.5 Ekonomické charakteristiky
6.6 Bydlení cizinců
7. MÍSTO NAROZENÍ – RODÁCI Word PDF
8. NÁRODNOST A MATEŘSKÝ JAZYK Word PDF
8.1 Struktura obyvatel České republiky podle národnosti v roce 2011
8.2 Obyvatelé s dvojí národností
8.3 Národnost a státní občanství
8.4 Národnost a mateřský jazyk
8.5 Národnost a věk
8.6 Národnost a vzdělání
8.7 Národnost a náboženská víra
8.8 Národnost a ekonomická aktivita
8.9 Národnostní složení obyvatel v krajích České republiky
9. VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA Word PDF
9.1 Vývoj vzdělanosti obyvatel
9.2 Úroveň vzdělání obyvatel podle pohlaví a věku
9.3 Územní rozdíly v úrovni vzdělání
9.4 Úroveň vzdělání podle socioekonomických charakteristik
9.5 Úroveň vzdělání podle národnosti, náboženské víry a státního občanství
9.6 Obory vzdělání podle pohlaví a věku
10. NÁBOŽENSKÁ VÍRA Word PDF
10.1 Struktura věřících podle pohlaví a věku
10.2 Struktura věřících podle vzdělání
10.3 Územní diference v religiozitě obyvatel
11. EKONONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEL Word PDF
11.1 Ekonomicky aktivní
11.2 Zaměstnaní
11.3 Nezaměstnaní
11.4 Územní rozdíly
12. VYJÍŽĎKA A DOJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ A DO ŠKOL Word PDF
12.1 Metodika a obsah zjišťování vyjížďky a dojížďky
12.2 Základní výsledky zpracování vyjížďky a dojížďky
13. DOMÁCNOSTI Word PDF
13.1 Bytové domácnosti
13.2 Hospodařící domácnosti
13.3 Rodinné domácnosti
13.4 Nerodinné domácnosti
13.5 Domácnosti seniorů
13.6 Způsob a úroveň bydlení hospodařících domácností
13.7 Územní rozdíly ve struktuře hospodařících domácností
14. DOMOVNÍ FOND Word PDF
15. BYTOVÝ FOND Word PDF
15.1 Bytový fond a jeho vývoj od roku 1970
15.2 Právní důvod užívání bytu
15.3 Stáří bytového fondu
15.4 Obydlené byty podle velikosti
15.5 Úroveň, kvalita a vybavenost bytového fondu
15.6 Úroveň bydlení domácností
15.7 Územní rozdíly bytového fondu

Zveřejněno dne: 29.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.