Agrocenzus 2010 - Strukturální šetření v zemědělství a metody zemědělské výroby - 2010


SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
2       Převažující zaměření zemědělské výroby podle výrobních činností Excel PDF
3       Nezemědělské činnosti (přímo související s podnikem) Excel PDF
5       Pracující v zemědělství celkem Excel PDF
6       Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle věkových skupin Excel PDF
7       Pravidelně zaměstnaní pracující v zemědělství podle odpracovaných hodin Excel PDF
11      Bilance půdy Excel PDF
12      Zpracování orné půdy Excel PDF
13      Pokrytí orné půdy v zimním období Excel PDF
14      Střídání plodin na orné půdě Excel PDF
15      Využití orné půdy Excel PDF
16      Využití obhospodařované zemědělské půdy Excel PDF
17      Celková výměra půdy Excel PDF
18      Speciálně využívaná půda Excel PDF
19      Stavy hospodářských zvířat Excel PDF
20      Pastva hospodářských zvířat Excel PDF
21      Ustájení skotu Excel PDF
22      Ustájení prasat Excel PDF
23      Ustájení nosnic Excel PDF
24      Uskladnění statkových hnojiv Excel PDF
25      Aplikace statkových hnojiv Excel PDF
26      Prodej statkových hnojiv Excel PDF
27      Stroje a zařízení Excel PDF
28      Traktory a sklízecí stroje ve stáří do 10 let Excel PDF
29      Specifikované jednotky strojů a zařízení Excel PDF
30      Zařízení pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů Excel PDF
31      Zdroje vody a způsoby zavlažování Excel PDF
32      Zavlažování Excel PDF
33      Ekologické zemědělství Excel PDF
34      Rozsah ekologického zemědělství Excel PDF
35      Ekologická rostlinná produkce Excel PDF
36      Ekologické chovy zvířat Excel PDF
37      Krajinné prvky v letech 2008 až 2010 Excel PDF
38      Likvidace odpadních vod Excel PDF
39      Služby v zemědělství Excel PDF
40      Poskytované služby v zemědělství Excel PDF

Zveřejněno dne: 26.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.