§ 20 Registr ekonomických subjektů

 

§ 20

Registr ekonomických subjektů

  1. Český statistický úřad zapíše ekonomický subjekt do registru ekonomických subjektů na základě údajů, které získal podle zvláštních zákonů9) nebo podle tohoto zákona. Zápis do registru má pouze evidenční význam.
  2. Do registru ekonomických subjektů se zapisují tyto údaje

a) identifikační číslo,

b) obchodní firma (název),

c) u právnických osob a organizačních složek státu sídlo, u fyzických osob místo podnikání,

d) územní identifikace sídla a místa podnikání, poštovní adresa, popřípadě telekomunikační spojení,

e) předmět podnikání nebo jiné činnosti,

f) právní forma,

g) datum vzniku právnické osoby a organizační složky státu; u fyzické osoby datum vydání povolení nebo dokladu o registraci nebo zápisu opravňujícího ji k podnikání,

h) datum a příčinu zániku právnické osoby a organizační složky státu; u fyzické osoby datum a příčinu zániku oprávnění podnikat,

i) kategorie velikosti ekonomického subjektu,

j) sektor pro národní účty (zařazení do klasifikace),

k) u fyzické osoby rodné číslo,

l) počet zaměstnanců,

m) výše příjmu (výnosu),9a)

n) výše základního kapitálu9b) nebo nadačního jmění9c) nebo kmenového jmění,9d)

o) výměra obhospodařované zemědělské a lesní půdy,

p) výměra obhospodařované orné půdy,

r) skutečnost, zda subjekt skutečně podniká, či nikoliv,

s) hodnota zboží přijatého za příslušné kalendářní období z ostatních členských zemí Evropských společenství,

t) hodnota zboží odeslaného za příslušné kalendářní období do ostatních členských zemí Evropských společenství,

u) agendový identifikátor fyzické osoby9e).

  1. Do registru ekonomických subjektů se zapisují také vnitřní jednotky ekonomického subjektu. Údaje potřebné pro zápis vnitřní jednotky do registru je ekonomický subjekt povinen sdělit, pokud ho o to Český statistický úřad požádá.
  2. Z údajů o vnitřních jednotkách se do registru ekonomických subjektů zapisují

a) identifikační kód,

b) typ vnitřní jednotky,

c) název,

d) adresa a územní identifikace,

e) předmět činnosti,

f) datum vzniku,

g) datum zániku,

h) kategorie velikosti,

i) počet zaměstnanců,

j) objem tržeb,

k) identifikační číslo provozovny.

  1. Je-li vnitřní jednotkou ubytovací zařízení, pak se kromě údajů podle odstavce 4 dále zapisují

a) druh kategorie a sezonnost ubytovacího zařízení,

b) kapacita ubytovacího zařízení využívaná pro přechodné ubytování osob,

c) počet osob zabezpečujících provoz ubytovacího zařízení.

  1. Český statistický úřad registr ekonomických subjektů průběžně aktualizuje. Za tím účelem je oprávněn jednou do roka požádat ekonomický subjekt o sdělení potřebných údajů. Ekonomický subjekt je povinen jeho žádosti ve stanovené lhůtě vyhovět.
  2. Údaje za místní jednotku uvedené v odstavci 2 písm. a) až j), v odstavci 4 písm. a) až h) a v odstavci 5 písm. a) jsou veřejné údaje a poskytují se každému, kdo o to požádá.
  3. Údaje uvedené v odstavci 2 písm. k) až t), odstavci 4 o činnostních jednotkách, v odstavci 4 písm. i) a j) o místních jednotkách a v odstavci 5 písm. b) a c) jsou neveřejné, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak9e). Český statistický úřad je poskytne ministerstvu, které zajišťuje státní statistickou službu a dále jinému státnímu orgánu nebo orgánu územní samosprávy, jestliže tento orgán bude k získání požadovaného údaje oprávněn podle zvláštního zákona a nepůjde-li o údaj získaný pro statistické účely.

 

9) Např. § 48 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), § 33 odst. 2 obchodního zákoníku, § 26 odst. 6 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., § 12c odst. 1 zákona č. 105/1990 Sb., ve znění zákona č. 219/1991 Sb.

9a) § 24 odst. 6 písm. e) zákona č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9b) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

9c) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).

9d) Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

9e) § 9 odst. 1 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.