Sčítání lidu, domů a bytů - Středočeský kraj - analýza výsledků - 2011


Tabulková příloha
1. Mezikrajské srovnání Excel
2. Srovnání okresů Středočeského kraje
3. Srovnání největších měst Středočeského kraje Excel
4. Vývoj vybraných ukazatelů Středočeského kraje v letech 1970 až 2011 Excel
5. Srovnání správních obvodů obcí s rozšířenou působností Středočeského kraje Excel

Textové tabulky
Základní ukazatele sídelní struktury podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností Excel
Sídelní struktura podle velikostních skupin obcí k 26.3. 2011 Excel
Obvykle a trvale bydlící obyvatelstvo podle velikostních skupin obcí Excel
Obyvatelstvo podle způsobu bydlení Excel
Bezdomovci podle pohlaví, věku a rodinného stavu Excel
Obyvatelstvo podle věku a velikostních skupin obcí Excel
Obyvatelstvo podle pohlaví a věku podle velikostních skupin obcí Excel
Obyvatelstvo podle pohlaví, hlavních věkových skupin a velikostních skupin obcí Excel
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví, rodinného stavu a věku Excel
Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí a věku Excel
Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí a nejvyššího ukončeného vzdělání Excel
Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí, náboženské víry a věku Excel
Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a státního občanství Excel
Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a národnosti Excel
Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a mateřského jazyka Excel
Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a podle bydliště matky v době narození Excel
Obyvatelstvo podle pohlaví, věku a náboženské víry Excel
Obyvatelstvo podle pohlaví, náboženské víry a velikostních skupin obcí Excel
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví, věku a nejvyššího ukončeného vzdělání Excel
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání a velikostních skupin obcí Excel
Obyvatelstvo podle pohlaví a ekonomické aktivity Excel
Obyvatelstvo podle stupně ekonomické aktivity a velikostních skupin obcí Excel
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle pohlaví a věku Excel
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání Excel
Zaměstnaní podle věku a odvětví ekonomické činnosti Excel
Zaměstnaní podle velikostních skupin obcí a odvětví ekonomické činnosti Excel
Zaměstnaní podle pohlaví a postavení v zaměstnání Excel
Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání a věku Excel
Zaměstnaní podle velikostních skupin obcí a postavení v zaměstnání Excel
Podnikatelé podle nejvyššího ukončeného vzdělání a věku Excel
Ženy ve věku 15 a více let podle ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání a počtu živě narozených dětí Excel
Základní ukazatele dojížďky do zaměstnání podle okresů Excel
Dojížďka do zaměstnání podle typu podle okresů Excel
Vyjíždějící do zaměstnání podle velikostních skupin obcí Excel
Vyjíždějící do zaměstnání podle pohlaví, věku a podle okresů Excel
Vyjížďka do zaměstnání podle nejvyššího ukončeného vzdělání podle okresů Excel
Vyjíždějící do zaměstnání podle odvětví podle okresů Excel
Dojížďka do škol podle typu podle okresů Excel
Vyjíždějící do škol podle pohlaví podle okresů Excel
Vyjíždějící do škol podle velikostních skupin obcí Excel
Počet vyjíždějících, dojíždějících a saldo dojížďky podle okresů Excel
Základní údaje o hospodařících domácnostech Excel
Hospodařící domácnosti podle velikostních skupin obcí a počtu členů Excel
Hospodařící domácnosti podle velikostních skupin obcí a typu domácnosti Excel
Rodinné domácnosti podle velikostních skupin obcí a podle typu domácnosti Excel
Rodinné domácnosti bydlící v bytech podle typu domácnosti a podle typu bytu, právního důvodu užívání a velikosti bytu Excel
Domácnosti tvořené 1 rodinou podle typu rodiny a ekonomické aktivity osoby v čele domácnosti Excel
Domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou - manželské páry a faktická manželství bydlící v bytech podle právního důvodu užívání bytu a ekonomické aktivity osoby v čele domácnosti Excel
Domácnosti tvořené 1 úplnou rodinou - faktická manželství podle věku ženy, počtu závislých dětí a rodinného stavu partnerů Excel
Domácnosti tvořené 1 neúplnou rodinou podle počtu závislých dětí a ekonomické aktivity osoby v čele domácnosti Excel
Nerodinné domácnosti podle velikostních skupin obcí a typu domácnosti Excel
Domácnosti jednotlivců podle pohlaví, rodinného stavu, ekonomické aktivity a věku Excel
Domácnosti jednotlivců bydlící v bytech podle právního důvodu užívání bytu a podle ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání obyvatel bytu Excel
Vícečlenné nerodinné domácnosti podle počtu členů a počtu ekonomicky aktivních osob Excel
Domovní fond podle velikostních skupin obcí Excel
Neobydlené domy s byty podle druhu a podle důvodu neobydlenosti Excel
Obydlené domy s byty podle stáří a druhu domu Excel
Obydlené domy s byty podle druhu domu, stáří a vlastníka domu Excel
Obydlené domy podle materiálu nosných zdí a stáří domů a podle velikostních skupin obcí Excel
Bytový fond podle velikostních skupin obcí Excel
Neobydlené byty podle druhu domu a důvodu neobydlenosti Excel
Obydlené byty podle druhu domu a vlastnictví domu Excel
Obydlené byty podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu Excel
Obydlené byty podle stáří a druhu domu Excel
Obydlené byty podle stáří a druhu domu a podle velikosti bytu Excel
Obydlené byty podle velikosti bytu a velikostních skupin obcí Excel
Obydlené byty podle technické vybavenosti, druhu domu a velikostních skupin obcí Excel
Obydlené byty podle způsobu vytápění a druhu domu Excel
Obydlené byty podle druhu domu a podle typu (kvality) bytu Excel
Charakteristiky úrovně bydlení v obydlených bytech podle druhu domu Excel
Obydlené byty podle druhu domu a obytné plochy bytu Excel
Vývoj sídelní struktury podle velikostních skupin obcí (na území kraje platné k 26. 3. 2011) Excel
Obyvatelstvo podle výsledků sčítání 1970 až 2011 Excel
Ekonomická aktivita obyvatelstva podle výsledků sčítání 1970 až 2011 Excel
Domácnosti podle výsledků sčítání 1970 až 2011 Excel
Domovní fond podle výsledků sčítání 1970 až 2011 Excel
Bytový fond podle výsledků sčítání 1970 až 2011 Excel

Zveřejněno dne: 30.09.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.