09 Vzdělávání

 

09 VZDĚLÁVÁNÍ

Vládní výdaje na vzdělávací služby zahrnují služby poskytované jednotlivým žákům a studentům - služby individuálního charakteru a také služby kolektivního charakteru. Všechny individuální služby jsou zařazeny do skupin 09.1 až 09.6, služby kolektivního charakteru jsou zařazeny do skupin 09.7 a 09.8. Obsahem vzdělávacích služeb kolektivního charakteru jsou např. tvorba a řízení vládní politiky týkající se vzdělávání, stanovení a zavádění norem, řízení a inspekce, vydávání licencí a kontrola vzdělávacích zařízení a aplikovaný výzkum a vývoj ve sféře vzdělávání a s tím spojených služeb. Režijní náklady spojené s řízením nebo činností skupiny škol, univerzit atd. jsou považovány za individuální náklady a jsou zařazeny podle příslušnosti do skupin 09.1 až 09.6.

Rozdělení vzdělávacích služeb je založeno na úrovni vzdělávání podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání z roku l997 (ISCED-97) Organizace Spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). Překlad ISCED-97 vypracoval Ústav pro informace ve vzdělávání v roce 1999. V publikaci je u každé úrovně vzdělávání uvedeno odpovídající vzdělávání v České republice.

Upozornění: Vzdělávací zařízení uvedené v CZ-COFOG u odpovídajícího vzdělávání je informativní, nemusí být vyčerpávající. Přesný přehled je uveden v publikaci ISCED-97.

09.1 Preprimární a primární vzdělávání
09.1.1 Preprimární vzdělávání (IS)

Preprimární vzdělávání zahrnuje úroveň 0 klasifikace ISCED-97 - předškolní výchovu. Péče o záležitosti s poskytováním preprimárního vzdělávání. Vedení, inspekce, provoz a podpora škol a ostatních institucí, které poskytují vzdělávání na této úrovni ISCED-97.

Předškolní výchova pokrývá organizované institucionální vzdělávání. Zabývá se zejména sociálním, mentálním nebo fyzickým rozvojem dítěte. Vhodným způsobem doplňuje výchovu v rodině.

ZT:
- příspěvky na předškolní zařízení

N:
- správu, poskytování nebo podporu vedlejších služeb (09.6.0)

09.1.2 Primární vzdělávání (IS)

Primární vzdělávání zahrnuje úroveň 1 klasifikace ISCED-97 - zejména 1. stupeň základního vzdělávání (1. - 5. ročník ZŠ).

Péče o záležitosti poskytování primárního vzdělávání. Vedení, inspekce, provoz a podpora škol, které poskytují vzdělávání na této úrovni ISCED-97.

Vzdělávací programy především obeznámí žáka se základními myšlenkovými postupy a vybaví ho dovednostmi, které umožní jeho další vzdělávání na vyšších stupních škol, utváří u žáka přirozeně názorný, jednoduchý, ucelený obraz světa a společnosti.

ZT:
- literární programy pro děti a mládež, kteří překročili věk vhodný pro vstup do základní školy

N:
- správu, poskytování nebo podporu vedlejších služeb (09.6.0)

09.2 Sekundární vzdělávání
09.2.1 Nižší sekundární vzdělávání (IS)

Zahrnuje úroveň 2 klasifikace ISCED-97 - zejména 2. stupeň základního vzdělávání (6. - 9. ročník ZŠ).
Vedení, inspekce, provoz a podpora škol a ostatních institucí, které poskytují vzdělání na této úrovni ISCED-97.

Z:
- nižší ročníky víceletých gymnázií a konzervatoří v oboru tanec, ve kterých žáci plní povinnou školní docházku
- kurzy pro doplnění základního vzdělání
- absolvování úplného základního vzdělávání

N:
- další vzdělávání dospělých a mladých lidí na středoškolské úrovni (09.2.2)
- správu, poskytování nebo podporu vedlejších služeb (09.6.0)

09.2.2 Vyšší sekundární vzdělávání (IS)

Zahrnuje úroveň 3 klasifikace ISCED-97 - vzdělávání na středních školách (zejména gymnáziích, středních odborných školách, středních odborných učilištích).
Péče o záležitosti poskytování vyššího sekundárního (středního) vzdělávání. Vedení, inspekce, provoz a podpora škol a ostatních institucí, které poskytují vzdělání na této úrovni ISCED-97.

ZT:
- stipendia, podpory, půjčky a příspěvky žákům, kteří se účastní uvedeného vzdělávání
- další vzdělávání dospělých a mladých lidí na středoškolské úrovni

N:
- nižší ročníky víceletých gymnázií a konzervatoří v oboru tanec, ve kterých žáci plní povinnou školní docházku (09.2.1)
- správu, poskytování nebo podporu vedlejších služeb (09.6.0)

09.3 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární
09.3.0 Postsekundární vzdělávání nižší než terciární (IS)

Zahrnuje úroveň 4 klasifikace ISCED-97 - poskytování postsekundárního vzdělávání nižšího než terciární.

Péče o záležitosti poskytování postsekundárního vzdělávání nižšího než terciární, které následuje po ukončení vyššího sekundárního (středního) vzdělávání (ukončeného závěrečnou nebo maturitní zkouškou). Jedná se např. o nástavbové studium, rekvalifikační kurzy pomaturitní, mimoškolní vzdělávání pro dospělé a mladé lidi s ukončeným středním vzděláním.

Vedení, inspekce, provoz a podpora škol a ostatních institucí, které poskytují vzdělávání na této úrovni ISCED-97.

ZT:
- stipendia, podpory, půjčky a příspěvky žákům, kteří se účastní uvedeného vzdělávání

N:
- správu, poskytování nebo podporu vedlejších služeb (09.6.0)

09.4 Terciární vzdělávání
09.4.1 První stupeň terciárního vzdělávání (IS)

Zahrnuje úroveň 5 klasifikace ISCED-97 - poskytování prvního stupně terciárního vzdělávání (které nesměřuje přímo k vědecké kvalifikaci). První stupeň terciárního vzdělávání se člení na:
a) nižší terciární vzdělávání, tj. zejména studium na vyšších odborných školách a bakalářské vysokoškolské studium (odpovídá ISCED 5B),
b) vyšší terciární vzdělávání, tj. magisterské vysokoškolské studium (odpovídá ISCED 5A).

Péče o záležitosti poskytování služeb v oblasti prvního stupně terciárního vzdělávání. Vedení, inspekce, provoz a podpora škol a ostatních institucí, které poskytují vzdělávání na této úrovni ISCED-97.

ZT:
- stipendia, podpory, půjčky a příspěvky studentům, kteří se účastní uvedeného vzdělávání

N:
- správu, poskytování nebo podporu vedlejších služeb (09.6.0)

09.4.2 Druhý stupeň terciárního vzdělávání (IS)

Zahrnuje úroveň 6 ISCED-97 - druhý stupeň terciárního vzdělávání (tj. vzdělávání, které směřuje přímo k vědecké kvalifikaci, např. k získání titulu PhD. (dříve CSc.) a zahrnuje také získání titulu DrSc.).

Péče o záležitosti poskytování služeb v oblasti druhého stupně terciárního vzdělávání. Vedení, inspekce, provoz a podpora škol a ostatních institucí, které poskytují vzdělávání na této úrovni ISCED-97.

ZT:
- stipendia, podpory, půjčky a příspěvky studentům, kteří se účastní uvedeného vzdělávání

N:
- správu, poskytování nebo podporu vedlejších služeb (09.6.0)

09.5 Vzdělávání nedefinované podle úrovně
09.5.0 Vzdělávání nedefinované podle úrovně (IS)

Vzdělávání nedefinované podle úrovně. Vedení, inspekce, provoz a podpora škol a ostatních institucí, které poskytují vzdělávání nedefinované podle úrovně.

Z:
- vzdělávací programy určené zejména pro dospělé, které nevyžadují žádnou zvláštní předchozí přípravu (např. odborné školení, jazykovou výuku a kulturní rozvoj)
- vzdělávání neinstitucionální v ostatních zařízeních, související většinou s výchovou a vzděláváním mládeže jinde nespecifikované (např. v základních uměleckých školách)

ZT:
- doučování dětí a mládeže

N:
- sportovně rekreační výcvikové kurzy (08.1.0)
- správu, poskytování nebo podporu vedlejších služeb (09.6.0)
- školicí programy pro nové zaměstnání (10.5.0)

09.6 Vedlejší služby ve vzdělávání
09.6.0 Vedlejší služby ve vzdělávání (IS)

Správa, vedení, inspekce, provoz nebo podpora dopravy, stravování, ubytování a dalších souvisejících vedlejších služeb určených zejména pro žáky a studenty bez ohledu na úroveň vzdělávání.

ZT:
- výdaje na vzdělávací činnost v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, výdaje na školní stravování, domy dětí a mládeže, školní družiny, koleje a menzy atd.
- provoz, podpora sportovních a rekreačních zařízení přidružených k jednotlivým vzdělávacím institucím
- školní družiny

N:
- zdravotnické preventivní lékařské a stomatologické služby vč. průběžného sledování (07.4.0)
- stipendia, podpory, dotace, půjčky, peněžní příspěvky určené na úhradu nákladů na vedlejší služby jsou zařazovány podle úrovně vzdělávání (09.1, 09.2, 09.3, 09.4, 09.5)

09.7 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti vzdělávání

K přesnému odlišení základního výzkumu od aplikovaného výzkumu a vývoje je nezbytný citlivý přístup a respektování jejich obecné definice uvedené u skupin 01.4 a 01.5.

09.7.0 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti vzdělávání (KS)

Správa a provozování subjektů, které se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti vzdělávání. Kapitálové investice a běžné výdaje na uvedený výzkum. Účelové financování (dotace a půjčky) poskytované nevládním institucím, jako jsou některé vysoké školy a výzkumné ústavy.

Z:
- aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti vzdělávání a pedagogiky, např. vyučovacích metod a cílů, filozofie a historie vzdělávání, učební teorie, vývoje učebních osnov

N:
- základní výzkum (01.4.0)

09.8 Vzdělávání jinde neuvedené
09.8.0 Vzdělávání jinde neuvedené (KS)

Správa, vedení, dohled, poskytování podpory činnostem týkajících se vzdělávání, které nelze samostatně zařadit do žádné z předcházejících skupin oddílu 09. Jedná se o vytváření a provádění vzdělávací politiky, stanovení učebních plánů, vyučovacích norem a zařazování jednotlivých vzdělávacích institucí do sítě škol a zařízení, poskytování veřejných informačních služeb v oblasti vzdělávání obecně, shromažďování, analyzování a rozšiřování statistických údajů a technické dokumentace. Do tohoto oddílu jsou také zařazeny subjekty, které vytvářejí celkovou vzdělávací politiku a připravují rámcové plány a rozpočty.